Ideari


Un projecte de país des de tots els territoris Catalunya és un país territorialment divers i amb una gran riquesa, des dels punts de vista geogràfic, ambiental, socioeconòmic, cultural, etc. I també divers pel que fa a les seves sensibilitats, necessitats i potencialitats. En aquest sentit, qualsevol projecte polític que aspiri a construir un nou model de país necessita una estratègia global, de país, que vagi molt més enllà de la suma de les propostes sectorials que afecten cadascun dels territoris.
Un país fratern i sobirà Concebem la sobirania com la capacitat que tenim, com a ciutadans i ciutadanes constituïts en comunitat política, per decidir democràtica i col·lectivament sobre els afers comuns; és dir, sobre el nostre futur col·lectiu i sobre tot allò què afecta a la nostra comunitat. Catalunya és una nació sobirana i, com a tal, ha de tenir ple dret a construir el seu futur.
Un país inclusiu Som hereus de la llarga tradició històrica del catalanisme popular i apostem per una Catalunya oberta, inclusiva, cohesionada i socialment justa. Catalans i catalanes som totes les persones que residim a Catalunya, sense cap mena de distinció per raó d’origen o nacionalitat. Som una terra diversa, mestissa i plural, i és des d’aquesta pluralitat que volem construir el nou model país, en comú i sense excloure ningú.
Una revolució democràtica i feminista El canvi de model econòmic, social, ambiental i polític que proposem des d’aquest nou espai polític és un canvi sistèmic, profund i revolucionari. És a través de la força de la gent que aquesta revolució, que va començar a les places i que ja ha arribat a molts ajuntaments, podrà convertir-se en la nova hegemonia que volem que lideri el procés de canvi a Catalunya. La nostra principal arma, i també el nostre principal objectiu, no és un altre que una democràcia real.
Un nou model econòmic i ecològic Volem una economia democràtica, respectuosa amb l’entorn i al servei de tothom. La crisi econòmica de 2008 i les polítiques de retallades dutes a terme a Europa, Espanya i Catalunya han multiplicat les desigualtats i han fet empitjorar les condicions de vida de la gran majoria de la població. Per fer front a aquesta situació cal posar les bases d’una societat diferent, que doni prioritat a les persones i no al benefici individual, que recuperi el valor de la comunitat i que abordi els greus reptes ecològics i energètics pendents. Defensem, en aquest sentit, un nou model econòmic basat en la sostenibilitat i la solidaritat, assumint que haurem de transformar moltes de les nostres maneres de produir i consumir a fi de fer-les ecològicament i socialment sostenibles.
Un nou model de benestar Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que l’integren en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha ni desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què vivim no ens assegura una vida digna. Proposem un model de benestar que garanteixi els drets socials, és a dir, els drets que faciliten a les persones poder construir un projecte de vida amb autonomia i igualtat i que n’asseguren l’accés als béns necessaris per fer-ho possible. Apostem per un model que possibiliti l’oportunitat de desenvolupar experiències vitals satisfactòries, que permeti garantir una subsistència digna, una carrega laboral acceptable i una participació política, cultural i social plena.

Definició de la categoria Ideari [Ideari] (1)
La centralidad del Derecho al Trabajo [Un nou model econòmic i ecològic] (2)
Un món en comú. [Un país fratern i sobirà] (3)
Diagnosi de Penedès [Un projecte de país des de tots els territoris] (2)
Salari just [Un nou model econòmic i ecològic] (6)
Priorització i millora de la mobilitat col·lectiva [Un projecte de país des de tots els territoris] (6)
Valoritzar els espais naturals i espais agrícoles metropolitans [Un projecte de país des de tots els territoris] (5)
Referèndum efectiu ( 2 3 4 ) [Un país fratern i sobirà] (69)
Reconeixement de la Vegueria del Penedès [Un projecte de país des de tots els territoris] (3)
Medi ambient i espais forestals [Un projecte de país des de tots els territoris] (2)
Ocupació de qualitat i lluita contra l’atur [Un nou model econòmic i ecològic] (8)
Diagnosi d'Alt Pirineu i Aran [Un projecte de país des de tots els territoris] (9)
República i Estat plurinacional ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) [Un país fratern i sobirà] (215)
Educació inclusiva [Un nou model de benestar] (9)
Un model d’atenció social eficaç, preventiu i flexible [Un nou model de benestar] (3)
Democràcia directa i iniciativa ciutadana [Una revolució democràtica i feminista] (6)
Per una sanitat pública, gratuïta, i de qualitat per tot el Camp [Un projecte de país des de tots els territoris] (2)
Antiracisme [Un país inclusiu] (8)
Energia [Un projecte de país des de tots els territoris] (4)
Economia i treball [Un projecte de país des de tots els territoris] (6)
Autonomia municipal i govern local [Un país fratern i sobirà] (5)
Conciliació i coresponsabilitat [Un nou model econòmic i ecològic] (4)
Diagnosi de Llengua [Un país inclusiu] (9)
Diagnosi de Regió Metropolitana de Barcelona [Un projecte de país des de tots els territoris] (6)
Educació i cultura [Un projecte de país des de tots els territoris] (4)
Gestió Circular dels residus urbans [Un nou model econòmic i ecològic] (4)
Diversificació econòmica i ocupació de qualitat [Un projecte de país des de tots els territoris] (3)
Un nou marc de governança [Un projecte de país des de tots els territoris] (2)
Regular els preus del lloguer [Un nou model de benestar] (3)
Sobirania Europea per Afrontar Qüestions Comunes ( 2 ) [Un país fratern i sobirà] (22)