Diagnosi de Regió Metropolitana de Barcelona

regió-m-barcelona

#1

La Regió Metropolitana de Barcelona és la major concentració urbana de Catalunya, en un 8% del territori es concentra el 64% de la població de Catalunya. L’organització humana del territori, amb molta població i activitats, presenta relacions complexes, que signifiquen tant avantatges com possibilitats de feina, serveis o projecció internacional, però que també presenta coneguts inconvenients com la segregació urbana i social, la simplificació dels sistemes naturals per l’alta ocupació de sòl, la contaminació o la pressió sobre els recursos naturals (energia, aigua, paisatge). És un territori, que amb la ciutat de Barcelona al capdavant, ha d’empènyer amb força la nova alternativa de país. No s’entén l’espai metropolità sense la ciutat de Barcelona ni Catalunya sense l’espai metropolità.

L’àmbit territorial metropolità ha estat històricament un corredor pel qual transiten les grans infraestructures que uneixen Barcelona amb la resta de Catalunya, creuada per traçats de ferrocarril per autopistes i autovies, xarxes energètiques i d’abastament d’aigua, i alhora amb dues àrees funcionals estratègiques, com el port i l’aeroport amb unes condicions molt singulars de localització, amb bones opcions de desenvolupament però alhora amb impactes importants sobre el seu entorn. Aquestes infraestructures que faciliten la connectivitat i aproximen una gran diversitat de recursos a tot el país, han transformat la regió en un pol d’atracció d’inversions i una potent centralitat en el si I’arc mediterrani, però també aquesta sobreimplantació ha comportat la fragmentació de l’antic paisatge agrari.


#2

Por lo tanto, para conservar la movilidad las 24h del día necesitamos un transporte público y eficaz esas 24h, evitando las molestias por ruido/vibraciones a las personas que vivan cerca de esas vías mediante el mantenimiento y las nuevas tecnologías.

Además, para reducir la pérdida energética, se ha de potenciar la implementanción de nuevas tecnologías y mantenimiento de edificios antiguos mediante subvenciones. Por ejemplo paneles aislantes térmicos en fachada.


#3

Entenc que vostè es refereix al Corredor Mediterrani ferroviari de passatgers i mercaderies, que trauria l’enorme quantitats de camions que circulen per totes les autopistes del litoral, que són un cas insòlit a Europa i un motiu de contaminació atmosfèrica i acústica i de riscos d’accidents greus molt superior al que ens mereixem suportar.
El faig conscient també de com de tòxic és el govern espanyol del PP, i fins i tot bona part del PSOE que li dóna suport, que impedeix que els territoris que tenen el 50 % de la demografia espanyola, els més productors de tot l’Estat i els més exportadors, estiguin sotmesos a un frau d’inversiosn que afavoreix sistemàticament la macrocefàlioa madrilenya, les seves infraestructures radials obsoletes, la seva corrupció en totes les operacions, i els seus AVEs cap a estacions fantasma, totalment innecessaris, mentre que Catalunya i el Páis Valencià tenen una connexió fèrria deplorable, indecent.
Això també ho volem trancar decididament, oi ?. Una cosa no pot ser sense l’altra.


#4

Exactamente, un sevicio de mobilidad mas acorde a las necesidades de la poblacion, para evitar las horas puntas de trafico desde las vaguerias hacia barcelona-barcelona area metropolitana, potenciar mas red ferroviaria, ferrocarriles ,metro, transporte publico, menos uso de transporte privado q contamina y causa mucho ruido atmosferico.
Tambien aplicar ayudas en la venta de billetes publicos s ñas personas necesitadas, estudiantes parados, jubilados.


#5

Cal tenir una aposta clara per alternatives als models actuals de planificació de la mobilitat i infraestructures. Encara que el document no és per concretar a nivell programàtic concret. Considero que caldria fer continuïtat a lluites històriques al territori com la oposició al 4t Cinturó, i plantejar alternatives a aquest model basat en la destrucció del territori i el transport en base a carreteres i combustibles fòssils. Potser cal defensar alternatives com el cinturó ferroviari.


#6

Un model de mobilitat que efectivament doni resposta real a les necessitats de les persones. Afegir que en un territorio complex, la capacitat de mobilitat és un factor d’integració social, laboral i de cohesió. Una mobilitat deficient com la que tenim genera problemas de sostenibilitat energética, urbanística i ambiental i té greus impacte sobre la salut de les persones. Cal una major promoció del transport públic i la connectivitat entre municipis. Promover xarxes de transport i comunicación de persones i mercaderies i plans de gestió i serveis Millrar la gestió d’infrastrucutures per sobre de noves construccions