Valoritzar els espais naturals i espais agrícoles metropolitans

regió-m-barcelona

#1

Els espais naturals i els espais agraris metropolitans són espais proveïdors de serveis ambientals que fan possible la vida a la ciutat. És imprescindible preservar-los dels processos d’urbanització i alhora cal avançar en la seva valorització com espais que permeten aportar recursos cabdals per a la subsistència i la qualitat de vida. Com a peces clau del sistema d’espais oberts metropolitans trobem espais protegits com són, la serra de Collserola i el Delta del Llobregat que caldrà ampliar i interconnectar per tal de garantir-ne la funció com a sistema i assegurar les funcions ecològiques, productives i paisatgístiques. Cal que el sistema d’espais lliures conformi una xarxa contínua que garanteixi les connectivitats necessàries. Una xarxa formada per unitats de la màxima dimensió i amb la mínima fragmentació possible. Exemple destacat del potencial agrari de la regió és el Parc Agrari del Baix Llobregat, ubicat a la vall baixa i al delta del Llobregat. Un parc que tot i les pulsions urbanitzadores i especulatives (com la implantació fallida d’EUROVEGAS) opera com a element equilibrador del territori metropolità, amb una gestió orientada a aconseguir unes explotacions viables en el marc d’una agricultura sostenible.


#2

Afegir al paràgraf esmentat “la Serra de Marina”: “Com a peces clau del sistema d’espais oberts metropolitans trobem espais protegits com són, la serra de Collserola, el Delta del Llobregat i la Serra de Marina”


#3

Primer de tot, considero que comarques com Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme tenen unes característiques que les diferencien molt del conjunt de l’àrea metropolitana. Per això, crec que s’hauria de crear un apartat on figuressin aquestes, donant-hi una personalitat pròpia.
En segon lloc, cal esmentar la riquesa agrícola i paisatgística d’aquests territoris i del Montseny.


#4

Cal una renaturalització d’un territori profundament degradat i afectat per la urbanització, la industrialització i les vies de comunicació. L’Èix Besòs- Serra de Marina i el Front Litoral del Barcelonès Nord han patit de manera intensa la presió humana. Cal doncs incidir en actuacións que permetin recuperar per exemple el Delta del riu Besòs com espai natural. Entre d’altres aspectes això suposa millorar l’acció de les depuradores assegurant que el cicle de neteja i reversió de l’aigua als rius es realitza amb tota la qualitat necessària.


#5

L’entorn natural està fortament pressionat per la densitat urbana i per la presencia humana i d’infraestructures però té un alt valor ecològic i requereix d’una planificació multidisciplinar. Cal trencar l’aïllament del sòl agrícola i també reseguir la conennctivitat de la conca fluvial del Llobregat, vinculant les muntanyes, els espais naturals, protegint la façana litoral i el sistema de dunes de les platges. Concebre la preservació del territori i la biodiversitat de manera global.