Democràcia directa i iniciativa ciutadana

radicalitat-democràt

#1

La ciutadania hem de poder proposar i decidir de forma directa sobre aquelles qüestions rellevants que ens afecten o que són d’interès general. Per això calen nous instruments de democràcia directa i avançar cap a un model de democràcia en què es normalitzi l’ús de mecanismes com els referèndums o les iniciatives legislatives populars.


#4

Com a ciutadans lliures volem viure en un país vertaderament democràtic, on la ciutadania tingui la possibilitat de decidir en totes aquelles coses que pertanyen i afecten al conjunt de la societat. Aquesta voluntat ha de quedar perfectament reflectida en la Constitució. Volem que en la Constitució del nou Estat, sigui quin sigui el seu model, hi consti explícitament:

• La sobirania rau en el conjunt dels ciutadans i ciutadanes.
• La ciutadania exerceix la seva sobirania i expressa la seva voluntat a través de referèndums vinculants.
• Els referèndums vinculants poden ser sol•licitats per la voluntat de un mínim del 1% del cens per lleis i normes, o un mínim del 2% del cens per a canvis que afectin a la Constitució.

Son matèria de referèndum vinculant:
• La revocació de qualsevol llei, norma o càrrec electe.
• L’esmena parcial de qualsevol llei o norma
• La proposició de noves lleis o normes.
• Els resultats dels referèndums vinculants esdevenen, automàticament, lleis, sense que tinguin que ser confirmades ni referendades per cap institució. La voluntat de la ciutadania, expressada en referèndum, és la màxima expressió de la sobirania.


#5

Per a poder fer això, cal una infraestructura, i dues opcions de vot: presencial, i electrònic, fent servir la mateixa plataforma, oberta, transparent, i pública.

Totalment d’acord en posar les urnes cada vegada s’hagi de decidir coses importants, ja sigui a nivell nacional, de ciutat, o inclús de barri.

Però no només posar els mitjans, sinó també potenciar la participació ciutadana. Les ciutadanes i ciutadans han de veure que el seu vot compta, i s’han de fer campanyes a favor de participació.


#6

La ciutadania ha de tenir mes poder en a la politica participant i decidint en temes que afectin la seva vida cotidiana, tant en ambit nacional com regional o municipal.

Estic d’acord amb el @rogerillu que un sistema de votacio electronic facilitaria mes aquesta participacio i, en aquesta era de l’internet, es sorprenent que encara no s’hagi implantat. Tambe es cert que aquest pais i societat no esta acostumada a votar mes que cada 4 anys i per tant, tambe caldra un cert impuls des de les institucions per “educar” la societat i convencer de que el seu vot es importat.

Potser, un sistema de votacio semblant al de Suissa seria un bon començament. Per que aquest sistema sigues valid, logicament es necesarria que tots els partits i associacions politiques donessin validessa a aquest sistema i opinions en ambdues costats siguin expressades. El repte d’un sistema com aquest, seria mantenir - o augmentar - el nivell de participacio quan es demana de votar tant sovint.

(Disculpeu les faltes d’ortografia ja que estic fent servir un teclat angles)


#7

El nostre és un país de tots i com a tal ha de contemplar la participació ciutadana en cadascuna de les decisions d´estat.

Plataformes digitals que permetin dur a terme aquesta participació de forma directa e instantanea.

Països com suïssa e islandia son un clar exemple de la maduressa democrática en la qual el poble és partícep i conseqüent amb cadascún dels moviments del govern.

Atentament,


#8

consulta dels càrrecs electes a la ciutadania mitjançant multi Referèndums sempre que el tema sigui important.------------------------------------------