Ideari   Un nou model de benestar


Introducció de Un nou model de benestar (4)
Diagnosi de Justícia social i polítiques per l'equitat (6)
Reequilibrar els nivells d’ingressos i de riquesa (4)
Garantia de rendes (20)
Inserció laboral voluntària i personalitzada (1)
Pensions dignes per a tothom (11)
Sistema fiscal participatiu i transparent (3)
Reforma fiscal equitativa i progressiva (6)
Augment de la fiscalitat del capital i dels béns de luxe improductius (2)
Lluita contra el frau fiscal (4)
Fiscalitat ecològica (2)
Diagnosi de Serveis socials (4)
Serveis socials universals i accessibles (2)
Un model d’atenció social eficaç, preventiu i flexible (3)
Atenció i cura a les persones en situació de dependència (5)
Prioritat pel sistema públic i més inversió (1)
Millorar l’estructura i la governança (1)
Més serveis socials bàsics (4)
Una implantació territorial que promogui l’equitat (3)
Coproducció de polítiques socials (2)
Coordinació, transparència i informació compartida (2)
Els i les professionals, principal valor (2)
Participació activa de la ciutadania (1)
Integrar les perspectives social i sanitària (4)
Desmercantilització dels serveis atenció a les persones (2)
Diagnosi d'Habitatge (5)
Nou model de política del sòl (2)
Diversificació de la producció d’habitatge (3)
Habitatge garantit com a dret constitucional (3)
Lloguer social (2)