Organització


TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari La conducta d’una persona inscrita o de persones d’un òrgan que suposin la violació de l’Ideari, dels Estatuts o del Codi Ètic de Catalunya en Comú , així com la falta de respecte al treball col·lectiu dels òrgans o de les persones inscrites, donarà lloc a la incoació del corresponent expedient contradictori, que haurà de respectar els seus drets.
DISPOSICIONS Les disposicions adicionals regulen com es poden modificar i desenvolupar els presents estatuts.<br>Les disposicions transitòries regulen com anar implementant el model organitzatiu que descriuen els estatuts.
REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals A partir dels principis de perspectiva de gènere, igualtat d'oportunitats, diversitat, cohesió, participació i evitar vulnerabilitats el present reglament marc estableix els criteris i garanties necessaris per desenvolupar els processos d'elecció interna de les diverses <strong>llistes electorals (primàries)</strong>; així com els mecanismes per a la seva adaptació a les diverses situacions territorials i locals.
REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns A partir dels principis de perspectiva de gènere, igualtat d'oportunitats, diversitat, cohesió, participació i evitar vulnerabilitats el present reglament marc estableix els criteris i garanties necessaris per desenvolupar els processos d'elecció dels diversos <strong>òrgans interns</strong>; així com els mecanismes per a la seva adaptació a les diverses situacions territorials i locals.
TÍTOL SEGON. Formar part de Catalunya en Comú Les persones s’inscriuen a Catalunya en Comú, com a acte voluntari de lliure adhesió entre la persona i el partit, subjecte als presents estatuts i la normativa vigent.<br>S'estableixen 2 modalitats de relació de les persones inscrites amb el partit en funció del nivell de implicació amb CatComú:<br>a) Les <em>persones inscrites</em>, que participen en les principals decisions, especialment en les que afecten a la relació de l'organització amb el conjunt de la societat; comptant amb amplis drets i deures estatutaris.<br>b) Les <em>persones activistes</em>, que participen de manera més intensa de les activitats i decisions internes de l'organització; comptant amb alguns drets i deures addicionals.
ANNEX I. CODI ÈTIC Les persones que impulsem Catalunya en Comú apostem per una nova manera de fer política sustentada en els valors de radicalitat democràtica, participació, transparència, col·laboració, pluralitat, compromís amb la<br>ciutadania i feminisme. Per això, ens dotem d’uns principis d’ètica política i radicalitat democràtica.
PREÀMBUL A finals de 2016 un grup de persones i organitzacions polítiques vam iniciar un procés de creació d'un nou espai polític català amb esperit transformador, i que, tal com recollia el seu manifest inicial, apostava per aconseguir: <em>una majoria renovada, filla d'un nou temps alhora que hereva de la millor tradició de les esquerres, el catalanisme popular, com també del feminisme, l’ecologisme i el republicanisme de la nostra terra.</em>
TÍTOL QUART. Radicalitat democrática Des de Catalunya en Comú apostem per dotar-nos de mecanismes eficaços democràtics i populars de transparència tant en el finançament, com en la rendició de comptes, així com espais reals de participació i decisió ciutadana en els afers públics. Informació i participació són les bases perquè la política la fem la gent comuna.
TÍTOL SISÈ. Gestió dels recursos La gestió dels recursos de CatComú haurà de respondre als principis d'independència econòmica; eficiència i eficàcia; solidaritat i transparència. Habilitant els mecanismes necessaris d’acord al Codi Ètic i la<br>Carta Financera; i creant una Comissió de Comptes que vetlli per tal que l'activitat econòmica de CatComú respongui als principis i mecanismes indicats.
TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú Defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les persones i la comunitat som protagonistes. Una nova manera de fer basada en la solidaritat i la cooperació que, al nostre entendre, s’han de sobreposar a la competitivitat i l’individualisme, valors que la societat de consum ha afavorit fent-los un signe massa present a la nostra societat. La implicació ciutadana i la col·laboració entre persones diverses, lliures i iguals són els principis fonamentals que articula la nostra proposta.
TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú Catalunya en Comú és una organització política que vol fonamentar-se a partir de l’acció en els espais locals i del seu origen municipalista.<br>Amb espais autònoms amb voluntat de corresponsabilitzar-se amb el conjunt de l’organització i vetllar per garantir i facilitar processos de debat i la interrelació territorial i sectorial. Que siguin flexibles i adaptables a les diverses realitats territorials que existeixen a Catalunya; i amb espais de direcció i executius porosos i conectats amb el conjunt de l’organització.<br>El model que proposen aquests estatuts es fonamenten en el principi d’eficiència orgànica i s’ha de concebre com un primer estadi en evolució, amb voluntat de créixer i ser atractiu i útil per abordar els problemes i reptes socials que existeixen actualment.

Definición de la categoría Organització [Organització] (1)
4. Dignificació de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció [ANNEX I. CODI ÈTIC] (16)
Article 5. Persones inscrites ( 2 3 ) [TÍTOL SEGON. Formar part de Catalunya en Comú] (50)
Article 6. Registre de persones inscrites [TÍTOL SEGON. Formar part de Catalunya en Comú] (11)
Capítol II. Espais locals: article 14. Comissió executiva del Comú [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (14)
Capítol IV. Espais nacionals: article 23. Consell Nacional del Comuns [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (16)
Capítol IV. Espais nacionals: article 24. Comissió executiva [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (18)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 33. Comissió de Garanties Democràtica [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (5)
Article 43. Comissió de Comptes [TÍTOL SISÈ. Gestió dels recursos] (5)
Aportacions agrupades al Títol cinquè [TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari] (1)
1. Principis generals d’ètica política i radicalitat democràtica [ANNEX I. CODI ÈTIC] (2)
Comentaris globals als reglaments [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (1)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional ( 2 ) [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (25)
Comentaris generals varis [PREÀMBUL] (2)
Capítol III. Espais territorials: article 18. Comissió de coordinació territorial [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (4)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Primera. Reconeixement d'espais orgànics existents [DISPOSICIONS] (20)
Capítol III. Espais territorials: article 19. Consell territorial [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (5)
Capítol II. Processos d'elecció interns: article 35. Principis generals [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (4)
Capítol II. Espais locals: article 13. Assemblea del Comú ( 2 ) [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (22)
Capítol II. Espais locals: article 11. Constitució del Comú [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (12)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 13. Eleccions per llistes electorals municipals [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (11)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 14. Eleccions per la resta de llistes electorals [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (8)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Tercera. Constitució d'espais i òrgans locals [DISPOSICIONS] (14)
Capítol V. Espais sectorials: article 29. Coordinació del conjunt dels espais [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (4)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Quarta. Constitució d'espais i òrgans supramunicipals [DISPOSICIONS] (5)
Capítol V. Espais sectorials: article 28. Funcionament i organització interna [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (4)
Capítol V. Espais sectorials: article 27. Composició i creació d’espais de treball sectorial [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (6)
Capítol III. Espais territorials: article 17. Assemblea territorial [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (12)
Capítol V. Espais sectorials: article 26. Espais de treball sectorial [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (3)
Capítol IV. Espais nacionals: article 22. Assemblea del Comuns [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (16)