Capítol V. Espais sectorials: article 28. Funcionament i organització interna


#1

1.Funcionament

a. Els Espais de Treball Sectorial es reuniran de manera presencial sempre que es consideri necessari, però també disposaran dels seus espais de comunicació virtual.

b. Les sessions dels Espais de Treball Sectorial podran tenir diferents formats i utilitzar diferents tècniques de dinamització en funció dels objectius de la sessió.

c. Els Espais de Treball Sectorial han de disposar de mecanismes per donar a conèixer la seva tasca (temes que s’aborden, sessions realitzades) i els resultats obtinguts (propostes i posicionament polític).

2.Organització interna

a. Les persones participants als Espais de Treball Sectorial podran repartir-se les diferents tasques per fer front als diferents objectius i funcions.

b. Cadascun dels Espais de Treball Sectorial escollirà un mínim de dues persones, amb com a mínim un 50% de dones, que s’encarregaran de coordinar i dinamitzar el funcionament de l’espai. Aquestes responsabilitats seran rotatives i es renovaran almenys cada dos anys.

c. Els Espais de Treball Sectorial podran crear Comissions per operativitzar el seu funcionament intern i repartir tasques entre les persones participants.

d. Les Comissions podran ser utilitzades per segmentar els Espais de Treball Sectorial en base als perfils i interessos de les persones participants d’acord amb els objectius específics de cada comissió i cada moment.

e. Tot Espai de Treball Sectorial ha de tenir una Comissió de Suport Institucional formada per persones de referència encarregades d’oferir un suport continu als espais de representació institucional.

3.Grups de Treball

a. Cada Espai de Treball Sectorial podrà crear els Grups de Treball que consideri oportú d’acord amb la naturalesa del propi espai i les necessitats específiques de cada moment. La creació d’un Grup de Treball haurà de ser comunicada a la coordinació dels Espais de Treball Sectorial.

b. Els Grups de Treball poden ser de diferent naturalesa i poden respondre tant a una qüestió específica dins un àmbit temàtic com a una problemàtica concreta que requereixi d’una especial atenció.

c. Els Grups de Treball poden crear-se en qualsevol moment i desfer-se un cop es consideri acomplerta la seva funció.

d. Els Grups de Treball podran ser transversals entre diferents Espais de Treball Sectorial i, si s’escau, també entre diferents territoris.

e. Tot Grup de Treball haurà de tenir una persona coordinadora que exerceixi les tasques d’interlocució amb els diferents espais de l’organització.


#2

A continuació de

a. Els Espais de Treball Sectorial es reuniran de manera presencial sempre que es consideri necessari, però també disposaran dels seus espais de comunicació virtual.

proposo afegir:

“Aquests espais de comunicació virtual han de servir per una millor organització interna, de manera que interpel·li a una majoria de persones inscrites, i han de permetre la participació telemàtica i de ple dret de persones que no puguin reunir-se de manera presencial. Per permetre un bon funcionament dels espais virtuals, caldrà que siguin els propis Espais de Treball Sectorials els qui regulin els seus propis canals de comunicació i coordinació interna (espais més directes i interactius) i estableixin quins són les eines de participació virtual (eines més formals basades en plataformes de participació).”

Justificació: Cal garantir la participació de les activistes que no puguin participar presencialment. Per això hem de diferenciar tant els canals virtuals de comunicació interna que es puguin establir (tipus Telegram) com els canals de participació interna (plataformes col·laboratives o d’emmagatzematge de documents d’elaboració conjunta).


#3

A continuació de:[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:829”]
1.Funcionament

a. Els Espais de Treball Sectorial es reuniran de manera presencial sempre que es consideri necessari, però també disposaran dels seus espais de comunicació virtual.

b. Les sessions dels Espais de Treball Sectorial podran tenir diferents formats i utilitzar diferents tècniques de dinamització en funció dels objectius de la sessió.

c. Els Espais de Treball Sectorial han de disposar de mecanismes per donar a conèixer la seva tasca (temes que s’aborden, sessions realitzades) i els resultats obtinguts (propostes i posicionament polític).
[/quote]

Propose afegir un punt d) que diga el següent:

d) Els Espais de Treball Sectorial hauran de traslladar al Consell Nacional -per tal que aquest els aprovi- uns plans de treball a l’inici de cada mandat, en el que s’inclogui el balanç de l’anterior mandat.

Justificació: Considere que per tal que els espais de participació de Catalunya en Comú sigan espais realment efectius cal que s’estableixin plans de treball que desenvolupin una línia d’actuació clara, en línia amb allò aprovat per l’Assemblea General, i permetin el retiment de comptes posterior.


#4

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Marc Parés a partir de les trobades sectorials de debat]

1. Funcionament
(…)
d. L’organització vetllarà perquè els Espais de Treball Sectorials disposin dels recursos necessaris per al seu correcte funcionament
2. Organització interna
(…)
c. Tot Espai de Treball Sectorial haurà de realitzar una sessió Plenària anual que haurà de servir per:
o Posar en comú els resultats dels treballs dels Grups i Comissions organitzades.
o Rendir compte de la tasca institucional.
o Definir noves línies de treball o continuïtat de les ja existents i la creació de grups o comissions per fer-ho.
d. La freqüència de les trobades de cada Grup o Comissió de treball les marcarà cada Grup o Comissió, en funció de la seva dinàmica i continguts.
(…)
3. Grups de Treball
(…)
c. Els Grups de Treball poden crear-se en qualsevol moment i desfer-se un cop es consideri acomplerta la seva funció**, és a dir es poden crear ad hoc, amb un principi i un final clarament definit.**
(…)
e. Tot Grup de Treball haurà de tenir una o dues personesa coordinadores que exerceixin les tasques d’interlocució amb els diferents espais de l’organització.