Capítol V. Espais sectorials: article 27. Composició i creació d’espais de treball sectorial


#1

1.Composició

a. Totes les persones inscrites a CatComú tenen dret a participar als Espais de Treball Sectorial.

b. Els Espais de Treball Sectorial han d’esdevenir espais de mixtura de diferents fonts de coneixement i expertesa: polític, tècnic, professional, activista, ciutadà.

c. Les persones que ocupin un escó parlamentari en representació de de les candidatures on participi CatComú se’ls assignarà un o diversos Espais de Treball Sectorial d’acord amb les seves responsabilitats temàtiques i tindran el deure de participar-hi, així com de rendir comptes de la seva activitat parlamentària en aquell àmbit.

d. Quan es cregui convenient, les sessions dels Espais de Treball Sectorial podran obrir-se a persones o organitzacions alienes a la nostra organització.

2.Creació d’Espais de Treball Sectorial

La Coordinadora Nacional aprovarà, a proposta del coordinador o coordinadora general dels Espais de Treball Sectorial, el conjunt d’Espais de Treball Sectorials de l’organització.

La Coordinadora Nacional podrà aprovar, sempre de forma raonada i justificada, la creació de nous Espais de Treball Sectorial o la supressió d’algun dels existents.


#2

Article 27. Composició i creació d’espais de treball sectorial
(Apartat 1. Composició i 2. Creació d’Espais de Treball)

MODIFICACIÓ 1 : (Apartat 1)
“a. Totes les persones inscrites a CatComú tenen dret a participar als Espais de Treball Sectorial. Les persones inscrites que participin en aquests espais seran considerats activistes als efectes de drets i deures que s’estipulen en l’article 5 d’aquests estatuts.”

MODIFICACIÓ 2 : (Apartat 2 que és modifica i s’afegeix un nou paràgraf.)
“La Coordinadora Nacional aprovarà, a proposta de la Comissió Executiva, de la Coordinació general dels Espais de Treball Sectorial, el conjunt d’Espais de Treball Sectorials de l’organització. També es podran proposar la creació de nous Espais de Treball Sectorial des del Consell Nacional de Comuns, des de l’Assemblea Nacional de Comuns aprovats per una majoria qualificada 3/5 parts dels vots emesos.

No obstant, es considera indispensable disposar d’espais de treball sectorial relacionats amb els drets polítics, socials i laborals de la ciutadania. Així mateix es prioritzarà la creació d’un espai de treball sectorial de joves.

La Coordinadora Nacional podrà aprovar, sempre de forma raonada i justificada, la creació de nous Espais de Treball Sectorial o la supressió d’algun dels existents.”

RAONAMENT:
No pot haver proposta de “creació d’espais” per part del coordinador o coordinadora general dels Espais de Treball Sectorial, el conjunt d’Espais de Treball Sectorials de l’organització, ja que la seva pròpia existència depèn de què hi hagi espais de treball creats.
Per tant no pot dependre només de la Coordinació Nacional la creació d’Espais de Treball Sectorial i ha de sorgir dels òrgans i espais de tota l’organització.
És imprescindible que es concreti en Estatuts, uns determinats Espais de Treball Sectorial, tot i que sigui de manera genèrica.


#3

Esmena d’addició:

Es proposa l’afegit d’un apartat específic a l’article 27 per a concretar la creació d’un Espai Sectorial de Món del Treball


#4

Esmena d’addició:

També es proposa l’afegit d’un apartat específic a l’article 27 per a concretar la creació d’un Espai Sectorial de Feminisme


#5

Es proposa l’afegit d’un apartat específic a l’article 27 per a concretar la creació d’un Espai Sectorial de Ecologisme i animalisme.
Considero, que una vez más, estamos descuidando el tema verde, que ha de ser uno de nuestros distintivos y bandera.
Para mi innegociable descuidar la marca verde.
Espero se apruebe


#6

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Marc Parés a partir de les trobades sectorials de debat]

c. Les persones que ocupin un espai de representació institucional en representació de de les candidatures on participi CatComú se’ls assignarà un o diversos Espais de Treball Sectorial d’acord amb les seves responsabilitats temàtiques i tindran el deure de participar-hi, així com de rendir comptes de la seva activitat institucional en aquell àmbit.
d. Cada Espais de Treball Sectorial haurà de vetllarà perquè per intentar comptar amb persones procedents de les diferents realitats territorials de Catalunya.
e. Quan es cregui convenient, les sessions dels Espais de Treball Sectorial podran obrir-se a persones o organitzacions alienes a la nostra organització.