Capítol II. Processos d'elecció interns: article 35. Principis generals


#1

1.Amb caràcter general tots els processos electorals interns han d’equilibrar els següents principis:

a. Perspectiva de gènere. Aplicant correccions positives per garantir que almenys s’assoleixen llistes cremallera quan es tracti de primàries per elegir llistes ordenades que concorrin a processos electorals institucionals; o un mínim d’una presència d’un 50% de dones en els òrgans interns. Igualment s’aplicarà perspectiva de gènere en la distribució de responsabilitats.

b. Igualtat d’oportunitats i condicions tant per presentar-se i ser elegit, com per a exercir el vot.

c. Diversitat dels resultats i representativitat de les minories (segons territoris, espais de participació de procedència, edat, etc.).

d. Cohesió de l’organització en el seu conjunt i dels òrgans i equips elegits.

e. Fomentar la participació en el procés electoral i la senzillesa del sistema d’elecció (reduir barreres tecnològiques, entendre l’efecte del vot, etc.).

f. Evitar vulnerabilitats del sistema d’elecció (punts febles que permetrien a un individu o grup organitzat provocar un funcionament contrari als principis i objectius sota els quals va ser dissenyat el sistema).

2.Els sistemes concrets d’elecció que es plantegin han de tenir en compte el moment temporal en la vida de la nostra organització en que operaran, les característiques específiques de cada procés electoral i prioritzar alguns d’aquests principis per sobre d’uns altres partint de la premissa que no és possible maximitzar tots els principis alhora, sinó que quan donem més importància a alguns d’ells és a costa de disminuir el pes d’altres. En particular, pot ser necessari prioritzar de manera diferent els principis anteriors segons es tracti de:

a. Eleccions de llistes electorals (primàries).

b. Eleccions d’òrgans interns de diferent escala (catalana, territorial o local) o amb diferents funcions (executives, de coordinació, de garanties, etc.).


#2

Comentari: Em sembla que el nombre 2 és una justificació avançada, per quan per falta de temps o previsió no siguem capaços d’establir mecanismes de reacció immediata per facilitar li participació en els processos electorals interns o polítics: l’elaboració de llistes és un clar exemple. És perillós que hi hagi certa discrecionalitat sobre quins criteris o principis prevalen sobre altres, és una espècie d’inseguretat jurídica. Per tot això suggereixo que es busqui una millor redacció o que directament s’elimini el paràgraf.


#3

Afegir un apartat 3.

3 Cens electoral

“El cens electoral serà el Registre de persones inscrites Catalunya en Comú que alhora conformen l’Assemblea Nacional de Comuns que a data de la convocatòria de les eleccions estiguin en situació d’alta:

a. Eleccions de llistes electorals (primàries). Decidir les llistes electorals per a eleccions municipals, autonòmiques, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.
b. Elecció a càrrecs interns. Per al Comitè de Garanties, la Comissió Executiva, la Coordinadora Nacional i les representants en el Consell Nacional de Comuns.

Amb les següents excepcions:
a. En el cas d’elecció de les representants dels espais de treball sectorial el cens electoral serà conformat per les persones inscrites en el Cens d’Activistes de Catalunya en Comú que participa en els respectius espais.

b. Representants territorials. La Coordinadora General del Comú és escollida per l’Assemblea del Comú.
En qualsevol cas, el Reglament de processos electorals interns determinarà el marc legal de la convocatòries electorals."

RAONAMENT:
El Reglament de processos electorals interns ha de ser una norma de desenvolupament dels estatuts o fins i tot formar part dels Estatuts. No s’entén que no es faci un esment, tot i que sigui general, en el estatuts a la composició del “cens electoral”. En el reglament no es parla d’això.


#4

ESMENA DE SUPRESSIÓ: Eliminar l’apartat 35.1.c

La indefinició d’aquest apartat, especialment en la definició de quins són els espais de referència que han d’estar representats en els processos electorals interns obre la porta a una política interna de quotes.