Capítol V. Espais sectorials: article 26. Espais de treball sectorial


#1

1.Definició

Els Espais de Treball Sectorial són l’espai de participació política de les persones inscrites a Catalunya en Comú que tenen interès per un determinat àmbit temàtic. En tant que espais de participació, són un espai d’anàlisi col·lectiva, debat i acció política en un àmbit temàtic concret.

Els Espais de Treball Sectorial són espais generadors de coneixement sobre les necessitats socials vinculades als diferents àmbits temàtics i sobre les possibles respostes i alternatives per fer-hi front, tant a través de l’acció política institucional com a través de l’activisme social i ciutadà.

2.Principis

a. Autogestió. Cadascun dels Espais de Treball Sectorial ha de poder funcionar de forma autònoma i autogestionada.

b. Acció política. Els Espais de Treball Sectorial han de facilitar i fomentar la retroalimentació entre l’acció política institucional i l’activisme social i ciutadà en el marc de la nostra organització.

c. Deliberació. En tant que espais de deliberació, els Espais de Treball Sectorial s’han de regir pel respecte mutu, l’escolta, l’intercanvi d’arguments i la construcció de noves posicions col·lectives a partir dels elements d’unió entre les persones participants.

d. Operativitat. Els Espais de Treball Sectorial han de ser operatius i hi han de produir resultats, visualitzar-los i explicitar-los.

e. Enriquiment personal. Els Espais de Treball Sectorial han de potenciar l’enriquiment individual i col·lectiu de les persones que hi participen.

3.Funcions

a. Debat, reflexió i generació de coneixement i pensament polític.

b. Identificació de necessitats socials (diagnòstic) i plantejament de respostes i alternatives.

c. Elaboració de propostes programàtiques i d’acció.

d. Elaboració de posicionaments polítics per ser elevats als òrgans de presa de decisió de l’organització.

e. Impuls d’activitats i campanyes temàtiques i participació en les activitats i campanyes promogudes des de l’organització o per entitats i moviments socials, amb la validació, si s’escau, dels òrgans de presa de decisió de l’organització.

f. Suport i assessorament als espais de representació institucional.

g. Rendició de comptes de l’activitat parlamentària.

h. Participació en l’elaboració dels programes electorals i seguiment de la seva execució.

i. Atreure noves persones a l’espai i a l’organització.


#2

Potser caldria establir com sera la seva composicio i organitzacio. Tambe si hi hauren espais tematics per territoris o sempre seran d’ambit nacional.


#3

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Marc Parés a partir de les trobades sectorials de debat]

e. Enriquiment personal i col·lectiu. Els Espais de Treball Sectorial han de potenciar l’enriquiment individual i col·lectiu de les persones que hi participen.
f. Rendiment de comptes. Els Espais de Treball Sectorial també han de rendir comptes de la seva pròpia tasca, a tota l’organització. Per això l’organització també haurà de disposar dels canals de comunicació i relació entre els diferents Espais de Treball Sectorial.
3. Funcions
(…)
g. Rendició de comptes de l’activitat institucional.
(…)
i. Relació i vincle amb els moviments socials, amb capacitat per treballar amb xarxa amb aquests, així com amb altres organitzacions socials i polítiques.
j. Atreure noves persones a l’espai i a l’organització.