1. Principis generals d’ètica política i radicalitat democràtica


#1

Aquest codi ètic pretén establir valors i compromisos que CatComú considera imprescindibles per dur a terme una política que posi la vida de les persones en el centre de la seva acció, adaptada als temps actuals on una majoria de la població, colpejada per una crisi estructural que afecta tots els aspectes de la societat, ha vist retallats els seus drets fonamentals i on la desigualtat social ha crescut fins a extrems desconeguts en les últimes dècades. Una crisi on han tingut molt a veure no només la forma de fer política sinó també els valors sobre els quals s’ha sustentat.

Cat en Comú aposta per una nova manera de fer política sustentada en els valors de radicalitat democràtica, participació, transparència, col·laboració, pluralitat, compromís amb la ciutadania i feminisme. Els valors i compromisos que CatComú adquireix han de reflectir els d’una societat participativa, democràtica, igualitària i ambientalment respectuosa per la qual aposta i han de ser presents en la seva estructura, organització i funcionament, abastant tots els espais que el conformen.

Catalunya en Comú realitzarà una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania tot establint mecanismes democràtics eficaços que potenciïn l’apoderament popular i la participació directa en els afers polítics, potenciant espais, canals i mesures que garanteixin que tothom pugui participar-hi en igualtat de condicions.

Mantindrà la seva independència de qualsevol relació que pugui portar al sotmetiment d’interessos que no responguin als de la ciutadania a la qual representa. Al mateix temps que utilitzarà mecanismes de transparència i rendició de comptes tan referents a aspectes econòmics com a l’activitat de les persones electes o dels òrgans que la composen.

Així mateix establirà mecanismes per acabar amb els privilegis de què ha gaudit gran part de la classe política durant molts anys i que l’han portat a allunyar-se de la ciutadania per la què treballen.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes aquelles persones que participin a CatComú en tots els seus espais segons les seves responsabilitats i funcions.

Totes les persones que participin a CatComú es comprometen a defensar el respecte i l’aplicació de la Declaració Universal de drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat. A promoure la igualtat i lluitar contra qualsevol forma de racisme, xenofòbia, masclisme, o exclusió per identitat de gènere o orientació sexual i a respectar la llibertat d’expressió i rebutjar comportaments autoritaris, promovent la participació respectuosa i el debat honest de totes les persones en qualsevol dels espais de CatComú.

Al mateix temps la pertinença a CatComú implica un compromís amb aquest codi ètic, que hauran de subscriure totes les persones que hi formin part.


#2

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Annex I. Codi Ètic.
Apartat 1. Substituir a la línia 27 l’expressió “classe política” per l’expressió “càrrecs polítics i càrrecs institucionals”.
La classe política no existeix com a tal, és una construcció amb connotacions de desprestigi de l’activitat política i de la gent que hi participa i no pertany a les classes més poderoses. Jo no em considero de la mateixa classe que el Pujol, el Mas o l’Albiol, no hi tenim res a veure. Hem d’intentar evitar el risc de validar l’antipolítica que, naturalment no forma part de l’objectiu de la proposta que aquí se’ns trasllada.