Article 5. Persones inscrites


#42

Esmena d’addició:

7.Deures de les persones activistes

A més dels que corresponen a les persones inscrites, els següents:

a. Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries sensibles debatudes, els acords adoptats i la documentació, fins que no es facin públiques per part de l’organització.

b. Pagar una quota anual de 12€.


#43

Esmena que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell
A l’article 5-t/b
D’adició: “Les persones activistes pagaran una quota que determinarà l’Assemblea. Tanmateix, per causes temporals o de situació personal definitiva, aquesta quota es podrà reduir o deixar en suspens en la seva totalitat.“
Motivació: crec que el vincle econòmic, per simbòlic que sigui i atenent sempre a les circumstàncies personals, reforça l’adscripció de la persona al projecte polític dels Comuns.


#44

Esmena d’addició:

Afegir el següent punt a l’article 5:

8.Periode de cadència

Els drets i deures d’inscrits i activistes esmentats precisaran d’un període de cadència de 6 mesos.


#45

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail]
Crec que no tenim clar ni ben resolt la diferència entre inscrit i activista.
Crec que es poden produir elements d’arbitrarietat alhora de decidir-ho. Personalment penso que si no
hi ha elements objectables com la quota, es preferible eliminar aquesta dualitat.
Per tant la meva esmena seria eliminar la categoria de activista.
En cas que no es veies si que crec que caldria establir un període prudencial, calendaritzat a la
disposició adicional sobre aquest tema. Potser un període d’una any que ens permetés un debat seré
sobre aquest aspecte.
David Cid


#46

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Interpreto que la premura de temps ha impossibilitat la redacció d’una necessària Carta Finançera.
Tanmateix es contempla la posibilitat de fer una aportació voluntària.La qual cosa crec que implicitament hauria de portar a considerar la persona inscrita com a activista automàticament ja que reflexa un grau de compromís.
Em costa entendre l’argument de no pagar qüota.
I menys no considerar a la persona que paga com a no activista.
Es com si pagant cada mes el gimnàs i no anant-hi mai, el dia que volguéssis anar no et deixessin entrar.
Al punt tres es fa distinció de persones actives amb activistes,ambigüetat que pot portar a diferents interpretacions.Proposo eliminar tot el punt 3.
Conciliar, tant la vida laboral amb la personal i la politica no està a l’abast de tothom. Amb la qual cosa seria desitjable flexibilitat a l’hora de considerar el grau d’implicació de cadascú a l’organització.
Pagar una qüota( amb les quanties i modalitats que calgués) garanteix una mínima independència econòmica per la organització( amb tot el que representa)sense dependre constantment dels ingressos de l’activitat institucional que es tingui.I dels inevitables sotracs que poden esdevenir.
La militáncia politica, com la laboral pot ser llarga i amb periodes de més o menys activitat i això no deuria ser una condició a l’hora d’exercir drets.
La qüota ( tots els partits la tenen) garanteix el
compromís i aquesta seria ,per a mi, la diferencia entre inscrit i activista( actiu,és ambigu i interpretable.


#47

En tot cas Xavi, discrepo la quota no és la diferencia entre inscrit i activista ans al contrari, si més no com es descriu als presents estatuts, Per a mi, si és que hi ha alguna és el grau d’implicació, dedicació i participació en l’organització. Podríem fer una semblança entre la “militant de base” (sovint més passiva) i la “militant activa que participa en la vida quotidiana i espais del partit o organització”. Però en cap cas, els drets i deures d’una no poden ser més amplis ni han d’anar en detriment de les de l’altra, al meu parer això té tics antidemocràtics i “elitistes”.
La proposta que he fet és que els “drets i deures de l’activista” han d’estar en funció única i exclusivament amb l’exercici d’una responsabilitat o una tasca en els òrgans o espais del partit, per tant serien drets i obligacions implicits per ocupar aquestes responsabilitats. Els drets i deures han de ser iguals per tothom que s’inscrigui a CatComú, sigui activista o no.
Cert tots els partits tenen la quota i si garanteix el compromís, però jo també la veig com un acte de responsabilitat envers un mateix i, sobretot, l’organització. Hem de pensar que, més d’hora que tard, haurem d’obrir aquest debat, potser ara no hi ha el temps suficient ni la serenor per fer-ho. Però si el que volem és que CatComu tingui independència financera, que no s’hipotequi ni demani préstecs, no viure de les retribucions dels representants institucionals, no viure de les subvencions,i que les aportacions només siguin voluntàries, no hi veig la manera.

Per això, caldrà anar pensant en com organitzem el tema de les quotes, perquè no ho podem fiar tot als ingressos actuals. És de sentit comú, que per tal d’assegurar la independència financera de Catcomu cal l’establiment d’una quota per a totes les persones inscrites que haurà d’estar regida pels principis de solidaritat, flexibilitat i progressivitat.”


#48

No entenc massa la necessitat de 2 tipus de pertinença a l’organització i seria partidari de parlar tan sols de inscrits. Ara bé si al final es mantenen els 2 tipus hauria d’aclarir molt més les diferències perquè en els estatuts tal com estan redactats ara no estan gens clares. Per exemple no entenc que es demani confidencialitat als activistes i no als inscrits quan aquests tenen el dret d’assistir a totes les reunions de CatComú, etc. etc.


#49

En algunas partes de los estatutos se hace referencia a militantes. Deverian camviarse por la expresión correcta aqui definida, o definirse como sinonimo de persona inscrita o activista


#50

APORTACIÓ DE SUPRESSIÓ: eliminar la diferenciació entre inscrits i activistes.

La diferenciació entre persones inscrites i persones activistes suposa de facto una militància de doble velocitat en el que inevitablement es generarà una elitització per dalt, amb un partit de quadres i un altra de “mà d’obra”.


#51

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Esmenes agrupades: Definició modalitat d’inscripció.
Art. 5.1 Definició. Canvi d’ubicació sistemàtica, a l’art. 5.3.a) al final. Es tracta d’agrupar en un únic apartat, el que ara passaria a ser l’art. 5.2 després del canvi de numeració proposat, la definició de les dues modalitats d’inscripció: persones inscrites i activistes.
Art. 5.2 canvi de numeració. Passaria a ser el 5.1 i a partir d’aquí es renumerarien de forma correlativa tots els apartats de l’art. 5.
Art. 5.3b) al final: Afegir la definició de la modalitat d’inscripció d’activista “ S’entendrà per persones activistes aquelles persones inscrites que havent completat satisfactòriament el procés d’inscripció i validació, sol·licitin la seva participació activa en algun dels espais de l’organització (local, de treball sectorial i / o tècnic) i participin en les activitats presencials o on - line de l’organització. “