Article 5. Persones inscrites


#22

Bones Ramon!

Es donarà un termini de dos anys per fer què? Per donar-se de baixa de l’altra organització política? No em sembla bé.

CatComú ha de permetre la doble militància: a CatComú i a les organitzacions polítiques que hi donen suport (per exemple, però no només, a les que n’han estat impulsores: BeC, ICV i EUiA). Caldrà però definir molt bé, sobretot de cara a les eleccions municipals, què significa “donar suport”


#23

Com es mesura la intensitat en la participació? Caldria aclarir-ho en la mesura del possible, ja que és el criteri que serveix per determinar si una persona inscrita pot assolir la categoria d’activista o no.

A banda d’això, ser molt actiu dins l’organització farà que la persona inscrita tingui menys temps per ser molt actiu (de fet, per ser activista) en els moviments socials (AMPA, sindicats, organitzacions ecologistes, defensa de la sanitat pública,…), cosa que hauria de formar part de l’ADN de la nova organització.

Proposta:

Eliminar la categoria de persones activistes.


#24

Per poder garantir el principi d’independència econòmica és necessari que les persones que conformen Catalunya en Comú contribueixin a sufragar les despeses que genera l’activitat de l’organització. Proposo modificar l’apartat d) de l’article 5.5 en el següent sentit: “En el moment de la formalització i mentre la persona estigui inscrita haura de fer l’aportació econòmica que es determini per contribuir al funcionament de l’organització. S’acordaran causes d’exempció de l’aportació per insuficiència de recursos sense que es pugui establir cap limitació als drets que té com a persona inscrita”


#25

Al meu entendre la distinció entre inscrits i activistes no és res més que posar en el paper una realitat que ja existeix, però crec que s’hauria de concretar qui, dincs de CatComú, és qui ha d’atorgar aquests drets i deures als activistes, doncs aquests no es concreten i aquesta indefinició pot donar lloc a que hi hagi diferents interpretacions de quins són els drets i els deures que tenen.


#26

No veig cap justificació ni coherència amb l’ideari polític per establir dues modalitats de persones inscrites. Proposo eliminar l’article 5.3. Modalitats i adequar a l’eliminació la resta d’article que diferencien drets i deures en funció de la modalitat de persona inscrita.


#27

S’hauria d’incloure un punt que digués que “Tots els inscrits tenen el deure de contribuir econòmicament i/o amb el seu treball, al manteniment de l’organització”.


#28

El punt 4g, diu “Rebre la formació necessària per tal de facilitar el debat, perquè totes les persones inscrites comptin amb les capacitats necessàries per a la presa de decisions i…” s’hauria de substituir les capacitats necessàries per la informació necessària, doncs la capacitat no és res que poguem donar-li a ningú.


#29

El punt 7 diu “Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries sensibles debatudes…”. Donada la indefinició del que són matèries sensibles queda al criteri de cadascú interpretar el que és matèria sensible i el que no ho és, per això i per evitar diferents interpretacions i, en conseqüència, possibles fugues d’informació delicada, s’hauria de canviar el redactat i posar “Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries debatudes, els acords adoptats i la documentació sempre que s’ho demanin”.


#30

La diferencia entre activistas e inscritos es importante para impulsar el proyecto ya que facilita la organización de los recursos para llevar a cabo iniciativas y campañas (no me refiero a la cuestión económica sino militante). Lo que no acabo de ver es quién o qué decide la categoría, como se puede cambiar el estatus?
Debería existir un órgano que gestionara las solicitudes, revisara y organizara los grupos locales a nivel burocrático y de contacto. La operativa diaria está bien que sea local pero debe estar supervisada por un órgano central, sin funciones intervencionistas pero si con una función supervisora, de apoyo y consultiva. Seguramente habrá pasado que a inscritos que tienen la intención de participar de forma más activa no se le han puesto los medios adecuados desde la organización para facilitar la incorporación al estado de activistas. Una mala gestión de los inscritos es muy perjudicial para garantizar la pluralidad del proyecto y en el medio plazo puede conllevar la perdida de apoyos que hubiesen hecho crecer y evolucionar a CeC.


#31

És important introduir el concepte de quota en una organització, per obtenir, en primer lloc, un finançament segur i constant, i també perquè hi hagi una consciencia de pertinença i lligam. Aquesta quota es pot introduir en el cas dels activistes.


#32

(apartat 3. Modalitats)
ELIMINACIÓ:
Figura de “persona inscrita”. En tot cas si es manté, es proposen alguns canvis en altres articles d’aquests estatuts.

RAONAMENT:
Resulta complicat defensar en una nova organització dues tipologies de “persones inscrites” i “persones activistes”. Això implica que es crea una diferencia entre persones que “poden dedicar” més temps a l’organització i altres que per diversos motius no ho poden fer i se’ls penalitza.
Els presents estatuts estableixen un període transitori de “no aplicació” d’aquestes dues categories i dels procediments de baixa del registre per manca d’assistència/participació. No obstant, es recomana revisar aquestes dues categories “d’afiliat” més encara quan es parla “control de participació” i és fàcil confondre amb assistència o testimonials intervencions online ja que poden generar indefensió.
D’altra banda, resulta difícil de sostenir que les “inscrites” tinguin drets i deures addicionals, creant categories diferents dins d’una mateixa organització. A més els drets i deures que se li suposen a les “persones activistes” es poden perfectament fer constar dins dels diferents espais de treball o relacionades amb l’exercici d’una responsabilitat concreta dins de l’organització.


#33

(Apartat 5, lletra b.)
MODIFICACIÓ:

“b. Conèixer, respectar i difondre la política de l’organització.”

RAONAMENT:

En aquest apartat s’apel·la al “respecte a les idees i opinions d’altres membres de l’organització” cosa òbvia, però també s’ha de fer compatible amb el respecte a les decisions preses en l’organització. Evitar que, qualsevol persona inscrita o, sobretot, des del càrrecs de representació s’expressin altres posicionaments o idees que es contraposin o entrin en conflicte amb les decisions adoptades de manera majoritària i que constitueixen la línia política de Catcomú.


#34

(Apartat 5, lletra f.)

MODIFICACIÓ:
“f. No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions que formen part de Catcomu o o siguin confluents o en coalició amb Catalunya en Comú. No participar o donar suport públic a formacions o plataformes polítiques que competeixen electoralment amb les candidatures de Catalunya en Comú.

RAONAMENT:
El concepte que “donin suport” es ambigu i es pot confondre amb organitzacions que no formin part de Catcomú ni siguin confluents/coaligades i permetin la doble afiliació.


#35

Esmena de supressió d’aquests punts. Son drets reconeguts a la Constitució Española o a la Declaració Universal de Drets Humans, no veig que hagin de ser en uns estatuts


#36

Article 5. Persones inscrites
(Apartat 7)
MODIFICACIÓ:
“A més dels deures que corresponen a les persones inscrites tenen el deure de respectar la confidencialitat i discreció en les matèries sensibles debatudes, els acords adoptats i la documentació, fins que no es facin públiques per part de l’organització.”

RAONAMENT:
Cal eliminar l’apartat a) ja que només hi ha un únic apartat. S’adapta el redactat


#37

Punt 2
Apartat b - L’edat mínima són els 16 anys (tal com estableix la llei electoral doncs els estatuts no la poden contradir).
Apartat f- Les persones inscrites podran ser activistes a l’organització mitjançant pagament de la quota regulada a aquests estatuts.

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#38

Punt 3
B) afegir al final del paràgraf … amb aportacions econòmiques periòdiques (quota)

Punt 4
b. afegir on diu “ Elegir i ser elegida per a qualsevol càrrec”: públic.
Punt 5
f. traslladar aquest redactat al 7 b)

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#39

Hi hauria d’haver un sol tipus de pertinença a l’organització, se’n digui com es vulgui. L’activisme, és a dir, la participació o la col·laboració en el projecte no és una cosa de sí o no, té molts graus, i cadascú el determina en funció de les seves possibilitats i de la seva voluntat,.No té sentit establir aquesta distinció. Sobretot si, segons la proposta del grup impulsor, les persones “merament” inscrites tenen el dret a “participar en totes les activitats i decisions…” Doncs, què més fa falta?


#40

L’existència de dos “modalitats” de relació amb l’organització, és una font de problemes difícil de gestionar, des de les organitzacions locals.
Cal constatar també que l’escrit és contradictori, doncs ens diu que les persones inscrites tenen dret a “elegir i ser elegida per a qualsevol càrrec” (article 4 punt b) i les persones activistes posa com a dret “ser elegibles pels càrrecs als òrgans interns” (article 6 punt b)
Diferenciem dos tipus de “militants” especificant que vol dir ser inscrit i deixem sense aclarir que vol dir ni qui decideix el “nomenament” d’un activista. Hi ha una mena de “manual de instrucciones para que te nombren activista” a les disposicions transitòries, però penso que encara ho embolica més. Una font de problemes
La diferencia entre simpatitzant o militant – que s’hauria de resumir en qui te dret a vot i qui no - , hauria de ser una quota. Com ara aquest tema encara el tenim sense tancar millor que no sigui un tema d’estatuts, doncs per modificar-lo requeriria un procés, sempre complicat i que quan menys s’utilitzi millor. Ho podem deixar en el congelador i que passi a ser decisió del Consell Nacional. Continuem aquest debat i ja tindrem la possibilitat de fixar la quota, que en cada moment es consideri necessària.
Esmenes
Article 5 punt 2 apartat d – Text alternatiu

Les persones inscrites realitzaran una aportació per al funcionament de l’organització segons els acords vigents del Consell Nacional.

Articles 5 punt 3
Canvi de Títol: Drets i deures de les persones inscrites
Primer paràgraf: suprimir tot el paràgraf

Article 5 punt 6
Suprimir l’article.

Article 5 punt 7
Incorporar aquest punt com apartat g del punt 5 (Deures de les persones inscrites)


#41

Autofinançar-se és un signe de compromís. Es paguen quotes als sindicats, a les associacions de veïns, al sindicat de llogaters, etc. Històricament pagar quotes a les organitzacions obreres, a les caixes de resistència… no s’ha vist com una barrera a la participació o com una idea mercantilista, sinó com una forma de solidaritat. En els estatuts es podria establir només l’obligatorietat de la quota periòdica i deixar per a reglaments posteriors les diferents modalitats: es podrien establir diferents tipus de quotes de tal manera que la més petita fos tan baixa que tothom la pogués pagar (sense necessitat de demostrar ni de declarar que s’està aturat o que s’és pobre).