Article 5. Persones inscrites


#1

1.Definició

Són totes les persones que s’inscriuen a Catalunya en Comú, com a acte voluntari de lliure adhesió entre la persona i el partit, subjecte als presents estatuts i la normativa vigent.

2.Condicions

a. L’acte d’inscriure’s es realitza de forma individual en el fitxer obert a tal efecte i expressa l’acceptació dels Principis i els Estatuts i actuar seguint el Codi Ètic de Catalunya en Comú.

b. L’edat mínima per a poder inscriure’s són els 18 anys.

c. Les inscripcions estaran vinculades a un únic àmbit local.

d. En el moment de la formalització la persona que s’inscriu pot decidir realitzar una aportació voluntària per al funcionament de l’organització.
e. Qualsevol persona inscrita a CatComú podrà lliurement cessar o modificar la seva afiliació d’acord amb els criteris i procediments establerts.

3.Modalitats

S’estableixen 2 modalitats de relació de les persones inscrites amb el partit en funció del nivell de implicació amb CatComú:

a) Les persones inscrites, que participen en les principals decisions, especialment en les que afecten a la relació de l’organització amb el conjunt de la societat; comptant amb amplis drets i deures estatutaris.

b) Les persones activistes, que participen de manera més intensa de les activitats i decisions internes de l’organització; comptant amb alguns drets i deures addicionals.

4.Drets de les persones inscrites

a. Participar en totes les activitats i decisions de Catalunya en Comú.

b. Elegir i ser elegida per a qualsevol càrrec, d’acord amb les normes d’elecció establertes, així com dimitir de qualsevol càrrec, donant-ne compte a l’òrgan pertinent. Elegir els candidats i les candidates per als diferents processos electorals.

c. Participar en l’elaboració de la política de l’organització i intervenir en els debats interns i davant l’opinió pública.

d. Expressar lliurement les idees i opinions i valorar críticament l’actuació dels òrgans i de qualsevol de les persones de l’organització, amb el degut respecte a les persones.

e. Ser respectada en les pròpies conviccions filosòfiques, religioses i morals i en la vida privada.

f. Rebre la puntual informació sobre les decisions adoptades pels diferents òrgans del partit, sobre la situació financera de l‘organització, així com el dret a consultar les actes de tots els òrgans.

g. Rebre la formació necessària per tal de facilitar el debat i perquè totes les persones inscrites comptin amb les capacitats necessàries per a la presa de decisions i l’exercici de les seves responsabilitats polítiques

h. Rebre la documentació definitiva aprovada en les diferents assemblees.

i. Participar en l’Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, així com en l’Assemblea local, territorial o sectorial que li correspongui, a través dels mecanismes que s’especifiquen en aquests Estatuts.

j. Rebre l’oportuna protecció política i jurídica en l’exercici de les funcions polítiques assignades.

k. Confidencialitat de les dades personals, així com el seu ús exclusiu per a les funcions pròpies de l’organització.

l. Ser escoltada personalment en tots els casos en els quals s’hagi de decidir sobre la seva actuació política, especialment en la instrucció de procediments sancionadors.

m. Apel·lar als òrgans superiors i la Comissió de Garanties per a les mesures que l’afectin personalment i que no consideri justes.

n. Renunciar a la seva condició d’inscrita i causar baixa en l’organització.

o. Ser consultada per a l’adopció de decisions en matèria d’especial rellevància a través de les consultes internes o per qualsevol altre instrument per conèixer l’opinió de les persones inscrites, d’acord als mecanismes que s’especifiquen en aquests Estatuts.

5.Deures de les persones inscrites

a. Estar inscrita en l’organització local corresponent.

b. Conèixer i difondre la política de l’organització.

c. Acceptar i complir els Principis, els Estatuts, i actuar seguint el Codi Ètic.

d. Acceptar i complir els acords adoptats pels òrgans, tret dels casos considerats de consciència.

e. Respectar les idees i les opinions d’altres membres de la formació.

f. No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions que donen suport a Catalunya en Comú. No participar o donar suport públic a formacions o plataformes polítiques que competeixen electoralment amb les candidatures de Catalunya en Comú.

6.Drets de les persones activistes

A més dels que corresponen a les persones inscrites, els següents:

a) A participar activa i continuadament en els espais de treball, de participació i en els òrgans de govern, defensant les seves opinions amb veu i vot als espais i òrgans on estiguin vinculats, d’acord als presents estatuts i normativa que els desenvolupi.

b) A ser elegibles pels càrrecs als òrgans interns d’acord amb els presents estatuts i la normativa interna que els desenvolupi. Les convocatòries específiques de cada procés electoral intern podran incloure requisits addicionals respecte a l’antiguitat mínima com a persona activista, la recollida d’avals o d’altres.

7.Deures de les persones activistes

A més dels que corresponen a les persones inscrites, els següents:

a. Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries sensibles debatudes, els acords adoptats i la documentació, fins que no es facin públiques per part de l’organització.


#2

Proposta de nou redactat: art.5.5, apartat f.
No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions que donen suport a Catalunya en Comú. En aquest darrer cas es donarà un termini de dos anys. No participar o donar suport públic a formacions o plataformes polítiques que competeixen electoralment amb les candidatures de Catalunya en Comú.


#3

Crec necesari que les persones activists tinguin algun tipus de vinculació ecoòmoca amb el partit.
Quota econòmica per poder exercir els drets que com activista es reconeixen


#4

A l’apartat c) de les Condicions, seria bo especificar que malgrat les inscripcions estiguin vinculades a nivell local, les persones inscrites poden escollir participar només en un àmbit sectorial segons els seus interessos.

“Les inscripcions al cens estaran vinculades a un únic àmbit local. (és a dir, la vinculació amb el territori és per tema de cens, però la persona inscrita pot escollir participar, només d’una sectorial, per exemple).”

En aquest mateix sentit, es podría afegir un punt p) en l’apartat de drets de les persones inscrites que digues:

“Les persones inscrites podran triar l’espai de participació territorial o sectorial del que vulguin formar part.”


#5

No considero oportuna la existència de diferents modalitats o nivells en la participació a CEC amb diferents drets i deures. Quina és la diferència? Una major implicació s’iguala amb el fet d’inscriure’s a un espai de l’organització? Sota quins criteris s’acceptarà la sol·licitud d’activisme, o el simple fet de demanar-ho ja implica l’acceptació?

No entenc què es peten aconseguir amb aquesta diferenciació.


#6

Considero que convertir la inscripció en un simple click, sense cap obligació la desvirtua i potser si aconseguirà que el nombre d’inscrits sigui alt però amb un compromís molt baix i amb el risc de que persones alienes i fins i tot contràries a la organització puguin intervenir i inclús participar en la presa de decisions amb voluntat de perjudicar a la organització. Per aquest motiu, crec que cal introduir una quota d’inscripció (la quantitat pot ser reduïda per tal de facilitar la participació) i tb pot ser vàlid crear la figura de simpatitzant amb participació molt més limitada i que no requereixe de quota.


#7

Considero que, donat que a l’apartat de recursos financers, defensem que seguiram “els principis d’independència econòmica; eficiència i eficàcia; solidaritat i transparència”, com a part de l’activisme també cal incloure la responsabilitat en el finançament del projecte. En conseqüència, crec que caldria incloure dins els deures de les persones activistes les aportacions econòmiques (quotes?) a l’entitat, establertes de forma modulada en funció de les diverses circumstàncies de la persona (estudiant, treballadora, aturada, pensionista…) i vetllant perquè, en la mesura del possible, no suposi un obstacle per poder ser inscrita com activista.


#8

Creo que deberia haber una cuota obligatoria, con la posibilidad que fuera una cuota 0 para las personas en paro hasta que puedan encontrar un trabajo. Sin esa cuota sera muy dificil conseguir la independencia financiera.


#9
  1. Esmena: Art. 5 Nombre.4 literal a) Participar en totes les activitats i decisions polítiques i organitzatives de Catalunya en Comú.
  2. Suprimir la segona oració en el Art. 5, nombre 5 literal f)… “No participar o donar suport públic… Catalunya en Comú” Considero que no beneficia la llibertat de expressió i pensament,mes a mes limita la diversitat i pluralitat de l’espai de ‘Comuns’. Dret recogit en el literal d) del Art. 4
  3. Esmena: suprimir el criteri de “antiguitat mínima” per optar a un càrrec dintre de les drets de les persones activistes Art. 5 Nombre 6 literal b). Aquest criteri entra en contradicció con la igualtat de els altres activistes.
  4. Agregar al Art. 7 un literal h) Facilitar la participació dels inscrits considerant la conciliació familiar.

#11

Possiblement això és una qüestió legal, però tenim a molta gent menor de 18 anys que també és activista i està d’acord amb els nostres idearis. Aquesta gent, que també vol ser a un partit, no es poden quedar sense lloc a la nostra organització. Per tant, s’hauria de buscar un espai per aquestes persones on es poguessin relacionar amb altres joves.


#12

Justament aquesta aportació seria una solució a aquest aspecte! :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:


#13

Proposta per precisar millor les condicions en què les persones poden inscriure’s i separar-ho del fet que vulguin fer aportacions econòmiques o no (que en tot cas, si es donen, no tenen per què circumscriure’s al moment de la inscripció):
Suprimir el punt 2.d. de l’article 5 que passaria a ser un nou punt 4.p. modificant la seva redacció:
4.p. Qualsevol persona inscrita podrà fer aportacions econòmiques voluntàries puntuals o periòdiques, d’acord als mecanismes que s’habilitin.


#14

Modificar alguns punts de l’article 5, apartats 4 i 6, per clarificar millor els drets de les persones inscrites -que participen en les grans decisions polítiques i en l’elecció dels càrrecs públics- i de les persones activistes -que, a més, s’impliquen en el dia a dia de l’organització i elegeixen els òrgans interns-:
Drets de les persones inscrites
4.a. Participar en les principals activitats i decisions de CatComú i especialment en aquelles que afecten a la relació de l’organització amb el conjunt de la societat.
4.b. Elegir i ser elegida a qualsevol càrrec públic, institucional o orgànic, d’acord amb les normes d’elecció establertes.
4.f. Rebre informació sobre les decisions adoptades pels diferents òrgans del partit, sobre la situació financera de l’organització, així com el dret a consultar les actes de tots els òrgans.
Drets de les persones activistes
6.b. A elegir i ser elegibles pels càrrecs als òrgans interns d’acord amb els presents estatuts i la normativa interna que els desenvolupi. Les convocatòries específiques de cada procés electoral intern podran incloure requisits addicionals respecte a l’antiguitat mínima com a persona activista, la recollida d’avals o d’altres.


#15

Quin sentit te formar part d’un equip per donr suport. a un altre? Quan un forma part d’un grup politic es per donr suport a aquest grup. La llibertat d’expressió queda garantida dins del grup polític. I si el desacord es tant gran que un opta per donar suport a un altre grup polític el que ha de fer es donar-se de baixa. Actur d’una altra manera és absurda.


#16

No entenc quina és la diferencia entre inscrits i activistes. Si es vol que hi hagi una diferencia caldria explicar-la millor. De la manera que està redactat no veig la diferència


#17

Em sembla massa forçat i desincentivador de la confluència, marcar a priori aquest màxim de dos anys de “doble militància”. Deixem que creixi la criatura, comptant amb tothom, també les persones que no volen renunciar a les organitzacions d’on procedeixen. El temps ja dirà.


#18

Crec que els inscritis haurien de pagar una cuota mínima. Crec que aixó seria bo per millorar l’autonomia finncer de la entitat com per a que el compromis dels inscrits amb la organització fos més sincer. El fet que un es pugui inscriure només fent clik a una web pot comportar un alt número d’inscrits sense compromis real; i inclús persones que es dediquina complicar el funcionament de la organització. Es podria establir criteris pels quals algunes persones estiguessin lliures d’aquesta quota (un nivell determinat d’ingressos per exemple).


#19

Toni, jo entenc (he fet una esmena per clarificar-ho millor) que totes les persones inscrites tenim uns drets i deures bàsics, que inclouen la participació en les grans decisions polítiques i en l’elecció dels càrrecs públics, mentre que les persones activistes, que segueixen el dia a dia de l’organització, decideixen també sobre els temes d’organització interna i elegeixen els càrrecs interns.


#20

Modificar l’article 2,d. Cal tenir una quota mensual tot tenint en compte situacions de manca de recursos, situacions d’atur o de jubilacions “miserables”
2,d) “En el moment de la formalització la persona que s’inscriu se li informarà de quina seà la seva aportació econòmica per al funcionament de l’organització. Sempre tenint present la situació econòmica de l’afiliat/da.”


#21

Proposta de substitució:

En el moment de la formalització de la inscripció (o més endavant) la persona que s’inscriu pot decidir realitzar una aportació econòmica voluntària per al funcionament de l’organització.