Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 33. Comissió de Garanties Democràtica


#1

1.Definició. La Comissió de Garanties Democràtiques és l’òrgan, imparcial i independent, que vetllarà, en última instància, pel bon funcionament de l’organització d’acord als seus estatuts i normes de funcionament. Vetllarà per la defensa dels drets de les persones inscrites davant l’organització i els seus òrgans, i el compliment dels compromisos ètics i polítics dels seus membres.

2.Totes les resolucions de caràcter disciplinari o sancionador dels òrgans de CatComú que afectin a les persones inscrites a CatComú, seran recurribles davant de la Comissió de Garanties Democràtiques.

3.La Comissió de Garanties Democràtiques tindrà les funcions següents:

a. Vetllar per l’aplicació dels Estatuts i les altres normes de funcionament de les que es doti Catalunya en Comú.

b. Vetllar pel respecte a la democràcia i a la unitat en la vida interna de Catalunya en Comú per part dels diferents òrgans de direcció, de les organitzacions i de la militància.

c. Vetllar i protegir els drets de les persones inscrites i activistes.

d.Vetllar per la paritat en els actes, òrgans de direcció i les candidatures.

e. Garantir el compliment dels acords, resolucions, plans i programes aprovats pel conjunt de l’organització. Confirmar o revocar els expedients de sanció.

f. Confirmar o revocar les resolucions de caràcter disciplinari o sancionador dels òrgans de CatComú

4.La comissió de garanties es compondrà per un número de 5 persones titulars que seran elegides per l’Assemblea Nacional per un període de dos anys. Al menys 2 de les 5 persones seran juristes. S’escolliran també 5 persones suplents.

5.La pertinença a la Comissió de Garanties Democràtiques és incompatible amb qualsevol responsabilitat de direcció de CatComú, amb l’exercici d’un càrrec públic i amb una situació de relació laboral amb Catalunya en Comú.

6.La comissió de garanties actuarà exclusivament a petició de qualsevol membre inscrit o òrgan del partit segons el seu propi reglament.

7.La comissió de garanties es dotarà d’un reglament intern que haurà de ser ratificat pel Consell Nacional, on podrà establir altres procediments i reglaments, públics i previs, d’acord als principis ressenyats, per resoldre de la forma més reglada possible aspectes concrets de la seva actuació.
8. Haurà de retre comptes a l’Assemblea Nacional i anualment al Consell Nacional.


#2

… ¿en serio? ¿Imparcial e independent? Quzá resultara mejor no incluir estos términos, que me recuerdan al PP, al PSOE y a las grandes empresas. Todos sabemos qué nivel de independencia e imparcialidad tienen estas comisiones


#3

“La comissió de garanties es compondrà per un número de 5 persones titulars que seran elegides per l’Assemblea Nacional per un període de dos anys. Al menys 2 de les 5 persones seran juristes. S’escolliran també 5 persones suplents.”

Esmena: substituir “5 persones” per “7 persones.”
Esmena: afegir, després de, seran elegides per l’Assemblea Nacional per un període de dos anys. “ i dos d’elles es presentaran de forma lliure i es votarà mitjançant consulta”


#4

b. Vetllar pel respecte als principis de redicalitat democrática recollits als presentes estatuts en la vida interna de Catalunya en Comú per part dels diferents òrgans de direcció, dels espais i de les persones inscrites.

[en particular, si s’inclou unitat, que no està reconegut com a principi, cal incloure col·laboració, pluralitat, etc.]


#5

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 33.3.4. Substituir el redactat anterior pel següent: “La Comissió de Garanties Democràtica estarà composta per un número de 5 persones titulars i 5 suplents escollides per l’Assemblea en el mateix moment en que s’escollin la resta d’òrgans nacionals, per un període de 4 anys. Al menys 2 de les 5 persones seran dones. Un mínim de 2 de les 5 persones seran juristes. ”.
Tant al cas de la Comissió de Garanties Democràtica, com al cas de la Comissió de Comptes, no es fa cap referència a l’obligació de tendir cap a la paritat de gènere als Estatuts, mentre que en canvi a l’art. 16 dels Reglaments s’exigeix que el 50% dels membres siguin dones, introduint factors correctors.
D’altra banda, no es fa cap referència a diferència de l’art. 44.3 sobre composició de la Comissió de Comptes, al procediment d’elecció, tant de titulars com de suplents, de forma simultània a l’elecció dels òrgans de direcció. Es tracta, en definitiva, d’homogeneïtzar la regulació d’ambdós organismes de control.