Capítol II. Espais locals: article 11. Constitució del Comú


#1

Es podrà constituir el Comú si en el seu àmbit territorial existeixen un mínim de 7 persones inscrites a Catalunya en Comú. Excepcionalment, en municipis on hi hagi escàs nombre de persones inscrites es podran constituir un Comú de caràcter supramunicipal.

La constitució del Comú correspondrà al Consell Nacional del Comuns a proposta de les persones inscrites interessades. La titularitat del patrimoni i recursos econòmics existents serà de Catalunya en Comú que delegarà la seva gestió en el Comú.

Per les seves dimensions i característiques, pel seu potencial com a capital de Catalunya, la seva projecció internacional i pel fet de què existeixi una organització confluent pròpia anterior a CatComú, per al municipi de Barcelona es respectarà un estatus propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu d’acord amb la seva singularitat.


#2

Esmena de modificació: Es podrà constituir el Comú si en el seu àmbit local existeixen un mínim d’inscrits equivalent al 0,1% de la població. En el cas de municipis petits que ho considerin més operatiu, podran constituir un Comú de caràcter supramunicipal. En el cas de municipis amb un escàs nombre de persones inscrites, es podran constituir grups promotors per impulsar la inscripció i posterior constitució del Comú corresponent.

Justificació: Establir un nombre fix de 7 inscrits sense tenir en compte la mida de la població no sembla equitatiu, per la qual cosa proposo un percentatge (crec que un 0,1% és prou assequible alhora que obliga a fer un esforç d’aconseguir suports o inscrits en el cas de no arribar-hi, peròpotser podria ser un alte %). La possiblitat d’un Comú supramunicipal no hauria de dependre del nombre d’inscrits (si n’hi ha pocs, s’ha de treballar perquè siguin més i poder fer un comú local), sinó de la mida dels municipis, obrint la possibiltat a que els de municpis més petits s’ajuntin per poder treballar millor, amb grups més amplis…

Esmena d’addició, després d’aquest paràgraf: On existeixi una organització de caràcter ciutadanista afí o una organització confluent es respectarà el seu estatus propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu en l’àmbit local, sempre que no contradigui els principis de CatComú i del seu decàleg municipalista.

Justificació: en la línia d’algun altre comentari que s’ha fet a l’article 9.


#3

Afegir un quart paràgraf a l’art. 11:
Per la incidència i coneixement de la vida política dels seus municipis i atès que el municipalisme és un element essencial d’aquesta organització. Catalunya en Comú facilitarà la integració dels actors polítics o candidatures pre-existents, respectant les seves pròpies dinàmiques de funcionament, sempre que mostren el seu suport a aquesta organització i compleixin amb els principis ètics i polítics.


#4

“Es podrà constituir el Comú si en el seu àmbit territorial existeixen un mínim de 7 persones inscrites a Catalunya en Comú. Excepcionalment, en municipis on hi hagi escàs nombre de persones inscrites es podran constituir un Comú de caràcter supramunicipal. La constitució del Comú correspondrà al Consell Nacional del Comuns a proposta de les persones inscrites interessades. La titularitat del patrimoni i recursos econòmics existents serà de Catalunya en Comú que delegarà la seva gestió en el Comú. Per les seves dimensions i característiques, pel seu potencial com a capital de Catalunya, la seva projecció internacional i pel fet de què existeixi una organització confluent pròpia anterior a CatComú, per al municipi de Barcelona es respectarà un estatus propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu d’acord amb la seva singularitat.”

Esmena: Substituir les dos ultimes frases per: “La titularitat del patrimoni i recursos econòmics existents serà en inici de Catalunya en Comú que delegarà la seva gestió en el Comú. Els recursos que generi per la seva pròpia iniciativa i activitat seran del Comú.”


#5

Totalment d’acord pel que fa al 0.1 % (o un altre percentatge) i al tema de la mida dels municipis (si volem ser una organització a nivell català hem d’aspirar a tenir Comuns a municipis petits i no només a les àrees metropolitanes)

Pel que fa a la darrera esmena d’addició, jo canviaria l’adjectiu “ciudadanista” per “local”


#6

Només cal tractar diferent a Barcelona en Comú? Hi ha d’altres territoris (per exemple Vilafranca del Penedès) on hi ha organització pròpia (Vilafranca en Comú) anterior a CatComú. En aquests casos no s’ha de respectar un estatus propi?


#7

L organitzacio de CatComu hauria de tindre la mateixa forma organitzativa que la resta de municipis. O assumir unes caracteristiques mes propies I autonomes en alguns municipis pero que sempre trobin encaix en l organitzacio general


#8

Modificar 7 per 4 el mínim de persones inscrites en les localitats de menys de 20.000 habitants.
RAONAMENT:
HI ha una excessiva reglamentació dels mínims i dels màxims de persones que formen part dels diferents organismes. Creiem que és molt millor fixar estatuàriament el número mínim de persones per constituir una organització local, millor 4 que 7, i de les persones que formaran la direcció o coordinació de les organitzacions en que caldria pensar en un mínim de dos persones per respectar els criteris de paritat. Caldria alhora aconsellar que aquests organismes de coordinació que superin les dues persones, ho facin en números parells a fi de mantenir els criteris de paritat. Pel que fa al número màxim proposo suprimir-ho, ja que pot ser un límit que compliqui molt els acords i els consensos. Al final els organismes de direcció i representació acaben adaptant-se a la gent que veritablement té interès en participar, doncs ha passat més d’un cop que hem estat hores debatent si tal o qual persona entra a la direcció o no i desprès aquesta persona ha assistit a 1 o 2 reunions.

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#9

Article 11 – Constitució del Comú – primera línia
Modificar 7 per 4 el mínim de persones inscrites en les localitats de menys de 20.000 habitants.

Caldria fixar com a criteri general una difenciació del nombre de persones segons la localitat en la que es vol constiruïr el Comú


#10

Esmena que ens fa arribar en Lluís Medir de Palafrugell
A l’article 11, Constitució del comú, paràgraf primer
De modificació: “en els municipis on no hi hagi 7 persones inscrites , les que hi hagin s’inscriuran en el Comú del municipi més proper, amb tots els drets i deures i poden constituir una secció per als temes de la seva localitat. En el moment de sumar 7 persones podran constituir automàticament el seu Comú local.”
Motivació: aclarir el text proposat referent a una situació que serà molt freqüent.


#11

En l’article 11 caldria afegir “comú de caràcter supramunicipal i/o comarcal” ja que en moltes comarques de Catalunya representen unitats socioeconòmiques i territorials lligades entre els diferents municipis. Es pot viure en un municipi i comprar en l’altre… o treballar-hi.


#12

APORTACIÓ DE MODIFICACIÓ: Substituir La titularitat del patrimoni i recursos econòmics existents serà de Catalunya en Comú que delegarà la seva gestió en el Comú. per La titularitat del patrimoni i recursos econòmics propis existents a nivell local així com la seva gestió correspondrà al Comú.

Quan un/a altre/a és propietari dels teus recursos econòmics no ets autònom/a, així que el principi d’autonomia de l’apartat 8c se’n va en orris.