Capítol IV. Espais nacionals: article 23. Consell Nacional del Comuns


#1

1.Definició

El Consell Nacional de Comuns és el principal òrgan de deliberació i de decisió de les grans línies estratègiques i posicionaments polítics de Catalunya en Comú d’acord amb les decisions de l’Assemblea.

2.Funcions

a. Elaborar, desenvolupar i aplicar els acords de l’Assemblea de Comuns.

b. Fixar la política de Catalunya en Comú entre Assemblees.

c. Vetllar pel compliment dels Estatuts de Catalunya en Comú.

d. Organitzar i convocar l’Assemblea de Comuns.

e. Aprovar els reglaments electorals de Catalunya en Comú, després d’un procés d’elaboració participativa.

f. Debatre i aprovar la proposta de codi ètic, que posteriorment haurà de ser validada pel conjunt de persones inscrites, garantint processos participatius adequats adreçats al conjunt de les persones inscrites.

g. Debatre i aprovar programes electorals amb els que es presenti Catalunya en Comú a les eleccions del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, que posteriorment hauran de ser validades pel conjunt de persones inscrites, garantint processos participatius adequats adreçats al conjunt de les persones inscrites.

h. Ratificar les candidatures electorals sorgides dels processos de consultes internes.

i. Acordar les aliances polítiques i les noves coalicions electorals.

j. Impulsar el debat polític a tots els espais de l’organització d’aquelles qüestions que es considerin rellevants.

k. Convocar consultes internes vinculants en base al funcionament establert.

l. Regular els processos organitzatius interns.

m. Establir i organitzar quants òrgans pugui precisar per a l’adequada gestió de les funcions que té atribuïdes.

n. Aprovar, anualment, els balanços i els pressupostos de Catalunya en Comú.

o. Debatre els informes anuals de la Comissió de Garanties Democràtiques i de la Comissió de Comptes.

p. Avaluar l’Informe de balanç de l’activitat dels grups Institucionals.

q. Avaluar i fer el seguiment del treball desenvolupat per les Àrees polítiques i els espais de treball sectorial, les quals hauran de donar compte al Consell Nacional com a mínim un cop a l’any.

r. Posar en coneixement de la Comissió de Garanties Democràtiques, i d’acord amb el procediment regulat en la normativa, les possibles infraccions comeses pels i per les persones inscrites a Catalunya en Comú.

3.Composició

a. El Consell Nacional és elegit per l’Assemblea de Comuns mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

b. Estarà format per un mínim de cent cinquanta persones i un màxim de dues-centes. La seva composició haurà de garantir equilibri en la representació de gènere, territorial i sectorial així com integrar representació dels principals càrrecs institucionals. Altrament, podran participar persones com a convidades a proposta del Consell Nacional o de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.

4.Funcionament

a. El Consell Nacional elegirà, d’entre les persones que en formen part, una Mesa que tindrà com a mínim un relator o relatora i un president o presidenta. La Mesa tindrà com a funcions convocar les reunions del Consell Nacional, col·laborar en la preparació de l’ordre del dia, presidir i moderar les reunions i participar en la comunicació dels acords presos. El relator o la relatora s’ocuparà de resumir el desenvolupament de la reunió del Consell Nacional i transmetre els punts d’acord, les propostes presentades i què s’ha decidit al respecte, els compromisos assumits i les persones responsables, així com els temes que han quedat pendents de noves actuacions. L’acta elaborada pel relator o la relatora serà enviada a tota la militància. El president o presidenta del Consell Nacional serà membre de ple dret de la Comissió Executiva.

b. El Consell Nacional es reunirà ordinàriament amb una periodicitat bimensual, convocat per la Mesa a proposta de la Comissió executiva. També es podrà convocar si el 25% de les persones membres ho sol·liciten a la Mesa. Serà convocat almenys amb 10 dies d’antelació, adjuntant ordre del dia i la documentació necessària tan aviat com sigui possible. Es farà preferentment els dissabtes al matí. Quan l’ordre del dia així ho requereixi, es podran fer sessions de matí i tarda. Es garantirà espai de cures infantils.

c. Com a mínim una de cada dues reunions tindrà lloc fora de Barcelona, i una de cada quatre fora de la vegueria de Barcelona

d. L’ordre del dia el proposarà la Mesa conjuntament amb la Comissió Executiva. Les persones que formen part del Consell Nacional podran fer propostes d’incorporació a l’ordre del dia, per escrit i fins 48 hores abans de la celebració de la sessió. En situacions excepcionals, es podran afegir qüestions d’urgència. L’ordre del dia, amb les possibles incorporacions que es puguin fer, serà votat a l’inici de les sessions.

e. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.

f. Es defineixen dos tipus de convocatòries presencials:
· un tipus de convocatòria vinculada a les atribucions establertes per aquests estatuts en les que la finalitat sigui prendre decisions concretes mitjançant l’aprovació de documents. Aquestes convocatòries hauran de disposar dels documents a tractar amb suficient antelació, tal i com s’estableix a les bases i hauran de disposar de període de presentació esmenes. El seu desenvolupament serà en format plenari.
· i un segon tipus de convocatòria en el que l’objectiu sigui ordenar un debat sobre aquells temes que es considerin oportuns. Aquestes sessions es desenvoluparan mitjançant una metodologia que estructurant-se a partir de grups de debat reduïts faciliti la participació de totes les persones membres així com la interacció entre elles. Cada grup de debat disposarà d’una persona que dinamitzi i d’una que faci la relatoria del debat. Les conclusions que es recullin en els diversos grups es posaran en comú en plenari, i es traslladaran a l’àrea que correspongui per què les tingui en consideració.

g. En l’ordre del dia de les convocatòries haurà d’especificar-se quin és l’objectiu de la mateixa i per tant quin és el tipus de dinàmica que es desenvoluparà.

h. El Consell Nacional es dotarà, en un període màxim de quatre mesos, d’un reglament intern de funcionament que regularà com a mínim:

· La substitució de les persones d’aquest organisme que hagin faltat repetidament a les reunions sense causa justificada.
· Les condicions per a l’assistència al Consell Nacional dels i les militants que no en siguin consellers ni conselleres.
· La incorporació de punts en l’ordre del dia del Consell Nacional a petició d’un o una militant, amb l’aval de la seva organització local.
· Els instruments d’intervenció àgils i les formes de regulació del debat, el temps i les intervencions.


#2

Modificació de l’article 23.4.a:
a. El Consell Nacional elegirà, d’entre les persones que en formen part, una Mesa que tindrà com a mínim tres relators o relatores i un president o presidenta. La Mesa tindrà com a funcions convocar les reunions del Consell Nacional, col·laborar en la preparació de l’ordre del dia, presidir i moderar les reunions i participar en la comunicació dels acords presos. Els relators o les relatores s’ocuparan de resumir el desenvolupament de la reunió del Consell Nacional i transmetre els punts d’acord, les propostes presentades i què s’ha decidit al respecte, els compromisos assumits i les persones responsables, així com els temes que han quedat pendents de noves actuacions. L**’acta elaborada per un dels relators o relatores** serà enviada a tota la militància. El president o presidenta del Consell Nacional serà membre de ple dret de la Comissió Executiva.
Explicació: cal garantir l’autonomia del CN vers l’Executiva.

Compte! a l’apartat b) de l’article 23.4.: diu “bimensual” i això vol dir dos cops al mes!! Suposo que es volia dir “bimestral” cada dos mesos.
Jo proposo que se’n facin un mínim de 8 a l’any.

Proposta nou redactat article 23.4.b:
El Consell Nacional es reunirà ordinàriament amb una periodicitat bimestral, convocat per la Mesa…

Proposta nou redactat article 23.4.g:
En l’ordre del dia de les convocatòries haurà d’especificar-se quin és l’objectiu de la mateixa i per tant quin és el tipus de dinàmica que es desenvoluparà. També s’haurà d’adjuntar la documentació necessària a cada punt per a la seva coneixença i debat, afavorint la participació dels seus membres.


#3

Modificació del punt 4.a:
a. El Consell Nacional elegirà, d’entre les persones que en formen part, una Mesa paritaria que tindrà com a mínim un relator o relatora i un president o presidenta. La Mesa tindrà com a funcions convocar les reunions del Consell Nacional, col·laborar en la preparació de l’ordre del dia, presidir i moderar les reunions i participar en la comunicació dels acords presos. El relator o la relatora s’ocuparà de resumir el desenvolupament de la reunió del Consell Nacional i transmetre els punts d’acord, les propostes presentades i què s’ha decidit al respecte, els compromisos assumits i les persones responsables, així com els temes que han quedat pendents de noves actuacions. L’acta elaborada pel relator o la relatora serà enviada a tota la militància. El president o presidenta del Consell Nacional serà membre de ple dret de la Comissió Executiva.


#4

Proposta d’introduir a la mesa també la figura de facilitador o facilitadora, Persona encarregada de facilitar el debat i proposar els consensos en la presa de decisions.


#5

Esmena d’eliminació: aquesta funció penso que l’ha d’assumir l’assemblea.

Esmena de modificació: les àrees polítiques i espais de treball haurien de donar compte de la seva feina en cada Consell Nacional.

Justificació: D’acord amb els principis de particpació i transparència, encara que, per motius de temps no s’inclogui debat sobre la seva tasca, haurien de passar un petit informe de la feina feta.

Esmena de modificació: és elegit per l’Assemblea de Comuns i per les Assemblees territorials mitjançant vot individual i secret.

Justificació: hi ha una part dels membres del Consell Nacional que venen en representació dels territoris i s’escullen per les persones inscrites de l’àmbit territorial corresponent.

Esmena de modificació: Estarà format per un mínim de cent cinquanta persones i un màxim de dues-centes, de les quals 30 corresponen a la comissió executiva, 72 seran representants territorials escollits en el seu àmbit i la resta s’eculliran pel conjunt de les persones inscrites, d’acord amb el reglament d’aplicació.

Esmena de modificació: Els acords es decidiran per consens com a mecanisme ordinari. Quan aquest no sigui possible, s’arbitraran mecanismes de mediació i facilitació per intentar construir propostes de consens. En cas de no arribar al consens, els acords es podran prendre, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços.

Justificació: d’acord amb els principis de radicalitat democràtica i funcionament adoptats a l’assemblea fundacional, que deien: “Proposem un espai de participació política que intenti construir propostes polítiques des del consens deliberat, més que no pas del càlcul de majories i minories, cosa que implica mecanismes de decisió que tinguin
informació i debat previ per anar construint aquests consensos o majories qualificades.”

No vincularia el tipus de metodologia a si s’han de prendre decisions o ordenar debats. Crec que el treball en grups de debat pot servir per ordenar el debat previ a la presa de decisions. Evidentment les decisions s’han de prendre en plenari, però hi pot haver un treball previ en grups que permeti avançar una part del debat (per exemple, reunir arguments dels diferents posicionaments, o treballar possibles propostes de consens entre argumetns oposats). De manera que després la deliberació del plenari sigui més articulada, que sintetitzi el treball en grups. Deixaria aquest punt més obert, establint que les sessions del Consell poden organitzar-se segons diverses metodologies, amb treball en plenari o en grups.
Sí que especificaria que s’establiran eines virtuals col·laboratives per treballar entre reunions, que serveixin per: facilitar el debat i deliberació previs a les sessions del Consell, compartir propostes per a l’ordre del dia o documentació que es vulgui incloure en les sessions del Consell, compartir informació i fer seguiment de les accions de l’executiva i grups de treball.


#6

Afegir: que hauran de ser ratificades pel conjunt de les persones inscrites, garantint processos participatius adequats adreçats al conjunt de les persones inscrites. El seu resultat serà vinculant


#7

La seva composició haurà de garantir equilibri en la representació de gènere, intergeneracional, territorial i sectorial així com integrar representació dels principals càrrecs institucionals


#8

En coherència amb l’esmena que jo mateixa he fet sobre les funcions de l’Assemblea Nacional del Comuns (Capítol IV. Espais nacionals: article 22. Assemblea del Comuns) crec que el següent punt hauria de modificar-se:

Proposta de modificació:
g. Debatre i aprovar les propostes de programes electorals amb els que es presenti Catalunya en Comú a les eleccions del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, en coherència amb l’idea polític de l’organització i allò aprovat en Assemblea, que posteriorment hauran de ser discutides i validades pel conjunt de persones inscrites, garantint processos participatius adequats adreçats al conjunt de les persones inscrites

Justificació:
És coherent que les persones inscrites no només puguin validar els programes, sinó debatre i participar d’aquests (de fet, sembla incoherent sobre el que es proposa en el punt d’Assemblea) i que allò que aprova el Consell Nacional, per tant, sigui només una primera proposta que guia el debat. Al mateix temps és important que aquestes propostes s’enmarquin en allò aprovat en Assemblea i, per tant, envers l’ideari polític de l’organització.


#9

Esmena sobre aquest punt:

Proposta d’esmena:
b. Estarà format per un mínim de cent vint persones i un màxim de cent setanta, incloent aquelles persones que en formin part com a membres de la Comissió Executiva Nacional dels Comuns.

Justificació:
Un òrgan de 200 persones que pugui ampliar-se fins a 240 tenint en compte la grandària màxima que pot tenir l’executiva no podrà ser mai un òrgan realment útil i amb debats productius per l’organització. Tenint en compte que aquest és l’òrgan que ha de desenvolupar els acords de l’Assemblea crec que és necessàri reduir-ne la seva mida perquè pugui fer front a les seves funcions. Aquesta seria una primera proposta però amb el temps, i fruit de la veritable confluència entre els diversos actors, aquest òrgan hauria de poder ser molt més reduit sense perdre representivitat.


#10

En el punt 2r, on diu “Posar en coneixement… les possibles infraccions comeses pels i per les persones inscrites a Catalunya en Comú”, s’hauria de treure “pels i” per redundant.


#11

Article 23 Consell Nacional dels Comuns
Punt 3 apartat b
Eliminar “i un màxim de dues-centes”
Afegir. Un 30% de membres del Consell Nacional seran escollits per les organitzacions territorials.

Punt 4 Criteris de funcionament
Apartat a línia 9 modificar text per: “ L’acta amb els acords i el resultat de les votacions serà enviada a tota la militància”

Apartat c. Eliminar el text.


#12

Esmena que ens fa arribar el company Lluí Medir de Palafrugell.
A l’article 23-2/g
D’adició: incloure el següent paràgraf: “inclosos els d’àmbit local”
Motivació: Coherència amb l’anterior esmena.


#13

Esmena d’addició:

Afegir el següent punt a l’apartat 2.Funcions de l’article 23:

s. Elegir la persona o persones que han d’exercir de Coordinadores Generals.


#14

Afegir a l’apartat 2.Funcions
‘‘s.El Consell Nacional podrà revocar, per la majoria de tres cinquenes parts dels vots emesos, les responsabilitats individuals i els òrgans col·lectius de direcció de la Comissió Executiva’’


#15

El Consell Nacional auria d’elegir l’Equip d’Organización i Territori, Elegir la persona o persones que han d’exercir de Coordinadores generals i no l’executiva.

Canviar per:
b. El Consell Nacional es reunirà ordinàriament amb una periodicitat bimensual, convocat per la Mesa a proposta de la Comissió executiva. També es podrà convocar si el 25% de les persones membres ho sol·liciten a la Mesa. Serà convocat almenys amb 10 dies d’antelació, adjuntant ordre del dia i la documentació necessària.


Añadir la posivilidad de que los miembros del CN puedan expresar su posicionamiento y ejercer su voto de manera telematica facilitando asi la conciliación laboral, familiar y activista.


#16

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 23.4 b). “La substitució de les persones d’aquest organisme que hagin faltat repetidament a les reunions sense causa justificada. S’entendrà per falta repetida l’absència, no justificada prèviament, en el percentatge que es determini reglamentàriament, a les reunions del Consell convocades conforme als Estatuts.”
S’ha de determinar, sigui als Estatuts o sigui en el Reglament de Funcionament del Consell, què s’entén per faltes reiterades, per tal d’evitar la utilització de conceptes jurídics indeterminats que facin possibles actuacions discrecionals a càrrec dels òrgans.