Capítol III. Espais territorials: article 19. Consell territorial


#1

1.Definició

És l’òrgan encarregat de la coordinació política i organitzativa del conjunt d’espais locals en el seu àmbit territorial.

2.Funcions

a. Impulsar i coordinar acció política en el seu àmbit territorial.

b. Preparar i convocar l’Assemblea territorial així com el Consell territorial.

c. Desplegar en l’àmbit territorial els acords dels òrgans nacionals.

d. Coordinar el conjunt d’espais locals en el seu àmbit territorial amb els òrgans nacionals.

2.Composició

a. És elegida per l’Assemblea Territorial mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

b. Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 6. Com a mínim disposarà dels següents càrrecs de responsabilitat:
· organització
· acció política

3.Funcionament

a. Es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim cada mes.

b. La convocatòria la realitzarà la persona responsable d’organització amb una antelació mínima de 3 dies i inclourà l’ordre del dia i tota la documentació vinculada que s’hagi de tractar.


#2

Afegir al 3.b al final de la frase: “sempre de forma paritària”.

“Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 6 sempre de forma paritària.”


#3

Afegiria al punt 3. Funcionament un literal:
c) El mandat de la Comissió de Coordinació Territorial serà com a màxim de 3 anys a la finalització dels quals s’haurà de fer una nova elecció.


#4

Proposta d’esmena a Article 19 – Comissió de coordinació territorial
Punt 2 apartat b
Eliminar “i un màxim de 4”
hi ha tota una argumentació a l’apartat general del capitol
Jordi Romero.


#5

Reunir-se amb caràcter ordinari un mínim de 1 cop al mes pot ser excessiu segons els temes i dinàmiques que hi hagi. Marcaria que el mínim sigui igual al del Consell Nacional (amb la idea que pugui celebrar-se entre Consells Nacionals i serveixi per traslladar els debats entre els espais locals i els nacionals)