Capítol II. Espais locals: article 14. Comissió executiva del Comú


#1

1.Definició

És l’òrgan encarregat de la direcció política i organitzativa del Comú.

2.Funcions

a. Representar públicament el Comú davant dels mitjans de comunicació i altres interlocutors.

b. Preparar i convocar l’Assemblea del Comú.

c. Elegir la/les persona/es que hauran d’exercir la coordinació general local.

d. Encarregar-se de la gestió operativa i funcionament de l’organització així com dels recursos econòmics i humans.

e. Definir i constituir les àrees polítiques, les comissions tècniques i els eixos de treball sectorial i/o territorial que considerin oportuns.

f. Elaborar el pressupost anual de funcionament de l’organització i vetllar perquè es compleixi.

g. Coordinar l’espai orgànic amb els espais institucionals que corresponguin.

h. Coordinar el Comú amb els espais territorials i nacional de Catalunya en Comú. En aquest sentit, podrà fer propostes als òrgans de direcció en forma de resolucions, així com manifestar la seva opinió sobre els acords adoptats pels mateixos.

i. Responsabilitzar-se del compliment de les actuacions en matèria de transparència i participació (publicació d’actes a la web, impuls dels protocols i dels espais de participació digitals necessaris, etc.).

j. Assegurar la implementació de mecanismes de transparència i de rendició de comptes de l’organització, que inclouran com a mínim un informe anual de rendició de comptes que serà presentat per a aprovació a l’Assemblea. Aquest informe inclourà, com a mínim, les accions realitzades, les fonts de finançament, l’execució pressupostària, el detall de les despeses i la implementació dels protocols de compra, la contractació de serveis i de recursos humans.

3.Composició

a. La Comissió executiva del Comú és elegida per l’Assemblea del Comú mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

b. Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 10, sempre amb paritat de gènere. Com a mínim disposarà dels següents càrrecs de responsabilitat:
· coordinació general
· organització
· comunicació
· finances

c. El mandat de la Comissió executiva serà com a màxim de 4 anys, a la finalització dels quals s’haurà de fer una nova elecció.

4.Funcionament

a. La comissió executiva serà convocada per la Coordinació general i es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim cada 15 dies.

b. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 3 dies i inclourà l’ordre del dia i tota la documentació vinculada que s’hagi de tractar.

c. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.


#2

Esmena de modificació: És l’órgan encarregat de l’execució o desenvolupament dels acords de l’assemblea i de coordinació i secretaria del Comú.

Esmena de modificació: Proposar o impulsar la creació de les àrees polítiques, les comissions técniques… (la funció d’aprovació d’aquestes àrees s’hauria d’afegir com a funció de l’assemblea)

Esmena d’addició: (…) En aquest sentit, farà trasllat de les decisions i feina de l’espai local cap als órgans territorials superiors (territorial i nacional) i, a l’inrevés, baixarà els debats i decisions d’aquests órgans cap a l’espai local. Podrà fer propostes…

Esmena de modificació: … inclouran com a mínim un informe de rendició de comptes que serà presentat per a informació i aprovació de l’assemblea en cadascuna de les convocatòries, i partir dels quals s’elaborarà l’informe anual.

Esmena d’addició: afegir les funcions de la coordinació general recollides a l’article 15.1 que no estiguin ja recollides també com a funcions de l’executiva.

Esmena de modificació: mandat de 2 anys

Esmena de modificació: Els acords es decidiran per consens com a mecanisme ordinari. Quan aquest no sigui possible, s’arbitraran mecanismes de mediació i facilitació per intentar construir propostes de consens. En cas de no arribar al consens, els acords es podran prendre, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços.

Justificació: d’acord amb els principis de radicalitat democràtica i funcionament adoptats a l’assemblea fundacional, que deien: “Proposem un espai de participació política que intenti construir propostes polítiques des del consens deliberat, més que no pas del càlcul de majories i minories, cosa que implica mecanismes de decisió que tinguin
informació i debat previ per anar construint aquests consensos o majories qualificades.”[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:843”]
b. Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 10, sempre amb paritat de gènere. Com a mínim disposarà dels següents càrrecs de responsabilitat:· coordinació general· organització· comunicació· finances
[/quote]

Esmena d’addició: Hi participaran també els càrrecs electes municipals o almenys algun en representació del grup municipal.


#3

Considero imprescindible que tots els +òrgans de direcció del partit siguin electyes per les persones activistes ( vinculació econòmica la partit amb quota) per tant no només el Consell, si no també l’executica i la coordinació col.legiada seran escollidas pee sufragi universal per par dels i les activistes.


#4

Eliminar aquesta funció de la Comissió executiva del Comú i que sigui l’Assemblea del Comú l’encarregada de elegir la/les pernona/es e que hauran d’exercir la coordinació general local


#5

Esmena: Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 10, sempre amb paritat de gènere. En el cas de ser formada per menys de 6 persones com a mínim disposarà dels següents càrrecs de responsabilitat:
coordinació general
finances
comunicació
En el cas de ser formada per a partir de 6 persones, a més, s’afegirà com a mínim els següents càrrecs d’organització:
organització.
responsable de feminismes

Motivació: La proposta va encaminada en primer lloc en reduir la quantitat de càrrecs en nuclis petits per no fomentar una organització interna amb molta concentració de càrrecs . La proposta d’incloure una enllaç de feminismes és per assegurar la implantació de la política feminista a com una línia vehicular en l’organització.


#6
  1. Afegiria a l’Art. 14. 2. Funcions un literal h) Impulsar y facilitar acuerdos o pactes amb les altres formacions polítiques del municipi.
  2. Reduiria el mandat de la Comissió Executiva a 2 anys, facilitant així l’avaluació del seu mandat i regeneració del mateix organ. ( 3. Composició literal c) )

#7

Estic d’acord amb totes les esmenes, excepte amb la de reduir el mandat de la Comissió Executiva a 2 anys (em sembla poc temps per tal de tirar endavant els mandats de l’assemblea del Comú)


#8

MODIFICACIÓ :
article 14. Comissió executiva del Comú
2. Funcions
c. Decidir la formula de coordinació entre les persones amb un nombre més elevat de vots en les llistes per l’executiva, segons el que estipula l’article 15-a.
RAONAMENT : La coordinació s’ha d’escollir com la resta de membres del Consell Nacional i de la executiva, però entenem que l’executiva pot modular, segons les necessitats, aquest òrgan des de una figura individual a una més coral.


#9

El punt 3c hauria de dir que la Comissió Executiva es renovarà per meitats cada 2 anys amb la finalitat d’assegurar el manteniment i el traspàs de l’experiència adquirida per a que la nova comissió no hagi de “començar de nou”. Ningú podrà ser membre de la Comissió Executiva més enllà de 4 anys.


#10

esmenes:
punt. 3 b) canviar un màxim de 10 per l’assemblea del comú establirà el màxim necessari pel bon funcionament del comú.
Punt 4 afegir que almenys un 20% dels membres de l’executiva podrà convocar la comissió executiva.

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#11

Esmena al Article 14 - Comissió executiva del Comú - punt 2 apartat c
Eliminar punt. Proposo que la Coordinació General sigui escollida per l’Assemblea.
Jordi Romero - Arbúcies


#12

Les convocatòries ordinàries d’una Executiva s’han de fer amb una antel·lació mínima de 7 dies (no 3), per afavorir la conciliació de la vida personal i política, i facilitar la major participació possible entre les persones membres de l’executiva.
També hauria de constar la possiblitat de fer convocatòries extraordinàries en un termini mínim de 24 hores, per casos excepcionals, la qual cosa segur que també es donarà i per això s’ha de preveure.
(El mateix proposo per altres òrgans on consta la convocatòria amb una antel·lació mínima de 3 dies).


#13

La coordinació general ha d’estar integrada per dues persones (com a mínim una dona) = és positiu comptar amb una direcció compartida, on s’hagi de treballar amb consens, amb visions compartides i garantint la participació de les dones. 2 és més equilibrat i evita el joc de majories que pot suposar 3 persones.


#14

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 14.3.c) afegir al final: “El Consell Nacional de Comuns definirà, per majoria dels seus membres, i coincidint amb la convocatòria de nova elecció d’òrgans de direcció nacionals, la durada del mandat dels mateixos.”
La proposta d’Estatuts defineixen la durada com a màxima de 4 anys, mentre que l’art. 15 del Reglament Elecció Òrgans Interns defineix una durada de 2 anys, per a evitar dificultats derivades de no haver concretat quin és l’òrgan que pot definir la durada del mandat seria aconsellable, amb aquest o altre redactat, incloure una regulació d’aquestes característiques.