DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Tercera. Constitució d'espais i òrgans locals


#1

1.Les organitzacions que impulsen CatComú i les persones inscrites a CatComú en un determinat municipi podran promoure la constitució del Comú local, de la seva Assemblea i d’un Grup Motor transitori (amb funcions equivalents a les de la Comissió Executiva local) d’acord amb els següents requisits:

a) Emplenar el formulari web que s’habilitarà, signat per un mínim de 7 persones inscrites del municipi, que inclourà:
· La proposta d’un mínim de 4 i un màxim de 10 persones d’entre les signants, amb un mínim d’un 50% de dones, per formar part del Grup Motor transitori.
· Una breu descripció de cadascuna de les persones que es presenta, així com de la motivació de la candidatura en equip.

b) Comptar amb un informe favorable emès per l’òrgan competent de les diferents organitzacions que impulsen CatComú al municipi.

c) Comptar amb un informe favorable aprovat per la Comissió Executiva Nacional de CatComú a proposta de l’equip d’Organització i Territori; que haurà de ser aprovat per una majoria qualificada de 3/4 parts.

d) Comptar amb l’aprovació de la proposta per una Assemblea local presencial per una majoria qualificada de 3/4 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú d’acord amb l’equip que presenti la sol·licitud.

2.L’aprovació de la constitució del Comú local i del Grup Motor transitori correspondrà al Consell Nacional, que haurà d’adoptar l’acord per una majoria qualificada de 3/4 parts.

3.Per tal de facilitar i sistematitzar el procés:

a. S’establiran successives convocatòries. En cadascuna d’elles s’agruparan i tractaran conjuntament totes les sol·licituds rebudes.

b. Per a cada convocatòria s’establirà un calendari en el qual es detallaran:
· Els terminis per presentar la sol·licitud
· Els terminis en què s’han de sotmetre a consideració els informes indicats als apartats DT 3.1.b i DT 3.1.c.
· Els terminis en què es convocaran les assemblees locals, en cas que s’obtinguin els informes favorables indicats en els apartats DT 3.1.b i DT 3.1.c
· Els terminis en què s’ha de sotmetre a consideració per part del Consell Nacional la constitució del Comú local, de la seva Assemblea i del Grup Motor transitori, en cas que es compleixi el requisit indicat en l’apartat DT 3.1.d

4.En el cas que la sol·licitud fos aprovada, l’equip d’Organització i Territori de CatComú ho notificarà a l’equip que ha presentat la sol·licitud i a l’Assemblea local. A partir del moment de la notificació el Comú, l’Assemblea i el Grup Motor transitori es consideraran constituïdes i podran començar a operar en el marc del que disposen els presents Estatuts i la legislació vigent.

5.En el cas que la sol·licitud no prosperés, l’equip d’Organització i Territori de CatComú promourà les accions necessàries perquè en la següent convocatòria es pugui presentar una nova sol·licitud.

6.L’equip d’Organització i Territori de CatComú desenvoluparà les accions necessàries per promoure la constitució de Comuns locals als municipis en els quals la iniciativa no parteixi de les persones inscrites al municipi.


#2

El punt 1b (informe favorable de les organitzacions que impulsen CatComú al municipi) és discriminatori cap aquelles persones que no han participat fins el moment ni a EUiA, ni a ICV, al municipi, pel motiu que sigui. Està pensat en clau de coalició i quotes de partits, deixant fora a qui ha participat en altres espais, potser no orgànics. És obvi que si 7 persones sense vinculació als partits clàssics existents proposen crear un Comú local i a la vegada, 7 persones amb vinculació orgànica fan el mateix, l’informe favorable anirà a aquest segon grup i no al primer. D’altra banda, deixa sense empara a la gran quantitat de persones que formen els Comuns local -mitjançant candidatures municipalistes-.

Si volem crear un nou espai engrescador i que interpel•li a tota la ciutadania, aquest punt ha de ser eliminat.


#3

Esmena de modificació de tot l’apartat:

 1. Les persones inscrites a CatComú en un determinat municipi podran promoure la constitució del Comú local, sempre que hi hagi un nombre de persones inscrites superior al 0,1% de la població del municipi, i elegiran un grup motor o impulsor transitori. En cas de no arribar a aquestes xifres de persones incrites, no es constituirà el Comú local, però sí que es pot convocar l’assemblea de persones inscrites i constituir el grup motor o impulsor per treballar per augmentar la xifra d’inscrits.

 2. Previ a la convocatòria de les assemblees locals per part de l’equip d’organització, les persones inscrites interessades, poden postular-se com a equip motor o impulsor transitori, amb els següents requisits:
  · La proposta d’un mínim de 4 i un màxim de 10 persones, amb un mínim d’un 50% de dones, per formar part del Grup Motor transitori.
  · Una breu descripció de cadascuna de les persones que es presenta, així com de la motivació de la candidatura en equip.
  · Un informe favorable d’altres persones inscrites i/o de les diferents organitzacions muncipals que han impulsat CatComú (incloses les organitzacions municipalistes i els grups locals de Podem que no en formen part orgànica però que han participat a CatComú, al procés d’impuls d’“Un País en Comú” i/o a altres campanyes com les de EnComúPodem)

 3. Aquesta proposta es presentarà a l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú, que emetrà un informe raonat sobre les propostes, prèvia consulta amb l’equip de Municipalisme, i amb l’acord de l’executiva. En el cas de rebre més d’una sol·licitud, l’equip d’organització promourà la fusió dels diferents equips.

 4. La proposta dels interessats a constituir-se en grup motor i l’informe de l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú es presentaran a l’assemblea local, convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú d’acord amb l’equip o equips que presentin la sol·licitud.
  L’assemblea escollirà el grup motor transitori per consens. En cas que s’arribi al consens, es tornarà a convocar l’assemblea en 15 dies, establint uns mecanismes de treball durant aquest periode per articular una proposta millor que pugui assolir el consens o ser aprovada amb una majoria del 75% dels vots, habilitant mecanismes per a la votació telemàtica de totes les persones inscrites del municipi.

 5. La ratificació definitiva de la constitució del Grup Motor transitori correspondrà al Consell Nacional. En cas de no ratificar la constitució d’algun grup Promotor transitori, el Consell Nacional haurà d’emetre un informe raonat que es farà arribar a les persones inscrites de l’àmbit local.

 6. La constitució definitiva del Comú local requerirà un procés de validació ciutadana, mitjançant recollida de signatures de suport ambun nombre equivalent a l’1% de la població del municpi.

Més els punts 3, 4, 5 i 6 de l’actual redactat.

Justificació: com es comenta en l’anterior aportació del Javi, el redactat actual resulta molt deudor de la lògica de quotes i control per part d’algunes de les organitzacions polítiques que han impulsat CatComú, i deixa sense cap paper a les organitzacions i persones que també han impulsat CatComú però no tenen un reconeixment orgànic. Que hi hagi informes de totes les organitzacions i també a títol individual pot ser positiu per a que les persones inscrites tinguin més coneixement a l’hora de triar grup motor transitori, però no pot ser un escull o suposar un dret a veto per sobre de la decisió de les persones inscrites. La participació del grup d’Organització pot facilitar les coses, especialment en llocs on hi ha conflicte, però també amb aquest caràcter de facilitar informació i processos d’entesa, respectant sempre les decisions de les persones inscrites al municipi. També pot ser important la particpació del grup de Municipalisme, que ha estat fent una feina important d’anàlisi de la situació municipal, i de definició d’una guia sobre municpalisme en comú, que pot ser útil especialment com a guia en casos en què no existeixen grups locals previs o com a criteri per a la resolució de problemes on hi ha situacions de conflicte entre diversos grups locals que no acaben de confluir. L’exigència de suports ciutadans per constituir els comuns locals respon als principis fundacionals de CatComú que reivindiquen la participació, la implicació ciutadana, l’apertura a noves formes de vinculació amb la ciutadania…, al mateix temps que garanteix un procés que serveix per promocionar i engrescar en la construcció els espais comuns.


#4

Pel que fa a la Disposició transitòria Tercera:
En el punt 1 s’hauria d’especificar quines son les organitzacions que impulsen CatComú, tot i que es dóna per sobreentès (pe`ro no s’especifica que son: ICV, EUA, BeC i Podem (?). i s’hauria de comptar amb altres iniciatives locals (VeC, VleC, El Comú de Lleida, …). Que passa amb les persones que han vingut treballant per CatComú individualment o des d’altres grups?
Si volem conformar un nou espai poític, no te sentit que mantinguem la dinàmica de blocs, ni els barons partidistes. La iniciativa de constituir espais locals ha de ser de les persones inscrites, perquè del contrari estem fent dos tipus d’inscrites: el que, a mes són d’un dels grups definits mes amunt i els que no tenen aquest suport, lo qual es contradictori amb els drets i deures dels incrits.

Proposta de nou redactat del punt 1 de la disposició transitòria Primera:
1.Les persones inscrites a CatComú en un determinat municipi podran promoure la constitució del Comú local, de la seva Assemblea i d’un Grup Motor transitori (amb funcions equivalents a les de la Comissió Executiva local) d’acord amb els següents requisits:
a) Emplenar el formulari web que s’habilitarà, signat per un mínim de 7 persones inscrites del municipi, que inclourà:
· La proposta d’un mínim de 4 i un màxim de 10 persones d’entre les signants, amb un mínim d’un 50% de dones, per formar part del Grup Motor transitori.
· Una breu descripció de cadascuna de les persones que es presenta, així com de la motivació de la candidatura en equip.
b) Comptar amb un informe favorable de l’equip d’Organització i Territori.
c) Comptar amb l’aprovació de la proposta per una Assemblea local presencial per una majoria qualificada de 3/4 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú d’acord amb l’equip que presenti la sol·licitud.


#5

“c) Comptar amb un informe favorable aprovat per la Comissió Executiva Nacional de CatComú a proposta de l’equip d’Organització i Territori; que haurà de ser aprovat per una majoria qualificada de 3/4 parts.”

Esmena: “Comptar amb un informe favorable aprovat per la Comissió Executiva Nacional de CatComú a proposta de l’equip d’Organització i Territori; que haurà de ser aprovat per una majoria qualificada de 1/2 parts.”

Motivació: Amb l’objectiu de de facilitar l’empoderament ciutadà entenem que que la ratificació del espai Comú ha de ser més flexible, a més que al ser de tot el Consell Nacional poden imposar-se criteris centralistes.


#6

“2. L’aprovació de la constitució del Comú local i del Grup Motor transitori correspondrà al Consell Nacional, que haurà d’adoptar l’acord per una majoria qualificada de 3/4 parts.”

Esmena: “L’aprovació de la constitució del Comú local i del Grup Motor transitori correspondrà al Consell Nacional, que haurà d’adoptar l’acord per una majoria qualificada de 1/2 parts.”

Motivació: Amb l’objectiu de de facilitar l’empoderament ciutadà entenem que que la ratificació del espai Comú ha de ser més flexible, a més que al ser de tot el Consell Nacional poden imposar-se criteris centralistes.


#7

“5. En el cas que la sol·licitud no prosperés, l’equip d’Organització i Territori de CatComú promourà les accions necessàries perquè en la següent convocatòria es pugui presentar una nova sol·licitud.”

Esmena: “En el cas que la sol·licitud no prosperés, l’equip d’Organització i Territori de CatComú es responsabilitzarà de proporcionar assesorament als sol·licitants, si aquests així ho desitgen, per facilitar la resolució efectiva d’una següent sol·licitud”.

Motivació: L’expressió “promourà les accions necessàries” és tant ambigua que pot tenir interpretacions tant diferents que poden anar en contra del propi esperit de la proposta. Per això, presentem una proposta de concreció vinculada amb l’objectiu de facilitar la participació local.


#8

El punt 1a diu que al formulari web hi haurà un formulari que inclourà “Una breu descripció de cadascuna de les persones…” crec que hauria de dir biografia en lloc de descripció.


#9

Tercera. Constitució d’espais i òrgans locals
( Apartat 1, lletres c. i d.)

MODIFICACIÓ :

“c) Comptar amb un informe favorable aprovat per la Comissió Executiva Nacional de CatComú a proposta de l’equip d’Organització i Territori; que haurà de ser aprovat per una majoria qualificada de 3/5.

d) Comptar amb l’aprovació de la proposta per una Assemblea local presencial per una majoria qualificada de 3/5 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori de Catalunya en Comú d’acord amb l’equip que presenti la sol·licitud.”

RAONAMENT :
Considero que la majoria qualificada de 3/4 parts és excessiva i constitueix un fre al desplegament territorial de CatComú que tanta falta ens fa i una “tutela proteccionista” excessiva de l’organització ni tan sols una “reforma de la Constitució” es demana aquesta majoria.

Per això es proposa rebaixar a 3/5 parts que és un 60%.


#10

Tercera. Constitució d’espais i òrgans locals
( Apartat 2 i 5)

MODIFICACIÓ 1 :

“2. L’aprovació de la constitució del Comú local i del Grup Motor transitori correspondrà al Consell Nacional, que haurà d’adoptar l’acord per una majoria qualificada de 3/5 parts.”

MODIFICACIÓ 2 :

“5. En el cas que la sol·licitud no prosperés, el Consell Nacional haurà d’emetre una resolució adreçada a les persones promotores de l’espai en la qual ha de constar els motius pels qual no ha estat aprovada i haurà d’incloure les propostes de millora que s’hauran d’implementar per presentar una nova sol·licitud. En aquest sentit, l’equip d’Organització i Territori de CatComú promourà les accions necessàries i donarà el suport adequat perquè en la següent convocatòria es pugui presentar una nova sol·licitud.”

RAONAMENT :
 Veure l’anterior esmena respecte majories qualificades.
 Resta explicat en el mateix redactat.


#11

Esmena que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell a
Transitòria 3ª
De modificació: Proposo (sense text alternatiu) simplificar la constitució dels Comuns locals. Tal com es proposa resulta feixuc, laberíntic, que fa pensar que no es vol facilitar la sva constitució, que crec essencial.


#12

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail]
Sobre la disposició adicional tercera, entenc que es busca el treball via consens. Però crec que
potser ens passem i que pot generar bloquejos.
Jo crec que si el Comú local està avalat per 3/4 de l’Assemblea Local, informes de les organitzacions
locals favorables i 3/4 de l’executiva no sé si cal passar-lo per la coordinadora.
Per tant jo eliminaria el punt 2 de la disposició adicional tercera. En tot cas sinó es veies rebaixaria
l’aprovació per 50%
David Cid


#13

Tercera. Constitució d’espais i òrgans locals

Punt a) establir el mínim de 4 persones per a localitats de menys de 20.000 habitants.
Eliminar el màxim de 10 persones per formar part del Grup Motor transitori.

Argumentació
Amb coherència a les esmenes presentades al articulat dels estatuts fent més flexible els mínims i eliminant els màxims amb l’objectiu de ajustar els organismes a la realitat local i política de cada espai.

Jordi Romero - Arbúcies


#14

I no seria millor enlloc de fer tota aquesta complicació agilitzar la constitució i la elecció dels òrgans locals per la via normal?. Això que proposa es mes complexe i suposa una limitació de l’autonomia de les assemblees locals i del principi de créixer des d’abaixar.