DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Quarta. Constitució d'espais i òrgans supramunicipals


#1
 1. En tant que no es produeixin les eleccions dels espais orgànics territorials, el Consell Nacional, a proposta de la Comissió Executiva Nacional i amb aprovació per majoria qualificada de 3/4 parts, farà la proposta de Grups Motors territorials (amb funcions equivalents a les de les Comissions de Coordinació Territorial) per a cadascun dels àmbits territorials.

 2. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per una Assemblea Territorial presencial per una majoria qualificada de 3/4 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori.

 3. A mesura que es vagin constituint els espais i òrgans locals d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, l’equip d’Organització i Territori establirà el calendari per a l’elecció de les Comissions de coordinació territorial i constitució dels Consells Territorials.


#2

“1. En tant que no es produeixin les eleccions dels espais orgànics territorials, el Consell Nacional, a proposta de la Comissió Executiva Nacional i amb aprovació per majoria qualificada de 3/4 parts, farà la proposta de Grups Motors territorials (amb funcions equivalents a les de les Comissions de Coordinació Territorial) per a cadascun dels àmbits territorials. 2. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per una Assemblea Territorial presencial per una majoria qualificada de 3/4 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori. 3. A mesura que es vagin constituint els espais i òrgans locals d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, l’equip d’Organització i Territori establirà el calendari per a l’elecció de les Comissions de coordinació territorial i constitució dels Consells Territorials.”

Esmena: Suprimir aquest punt perquè entenem que no ha d’existir un grup motor en aquesta situació perquè aquest sempre ha d’estar proposat i decidit des de la base.
Motivació: La proposta territorial ha de sorgir de les bases del propi territori, sent un procés fet per les de baix i per a les de baix.


#3

Som un espai polític que defensa les primaries com l’element indispensable per l’elecció de càrrecs d’organització i electorals. La gestió de la candidatura CatECP sense primaries va suposar molts conflictes que es necessari que no perdurin.

Davant aquesta situació la suspensió indefinida de la primaria en els nous òrgans que ens dotarem com a CatComu suposa allargar aquest conflicte. La proposta que fa la ponencia amb la DT4 planteja molts dubtes pel fet de a qui consultara el CEN per formar part d’aquest Grups Motors? I si el propi article 2 de la DT4 marca la necessitat d’un suport de 3/4 per que no ens plantegem fer directament primaries? Es per això que proposo que aquesta DT4 es transformi en un articulat que en el menor temps possible (maig-juny) es duran a terme les eleccions per escollir els òrgans de gestió i decisió d’àmbit de vegueria i comarca així com Consell Nacional i CEN

Aquesta proposta es va debatre en l’assemblea de Vegueria del Camp de Tarragona d’ahir dimecres 27 de març amb un suport unanim dels assistents


#4

Quarta Constitució d’espais i òrgans supramunicipals.

Punt 1 afegir després de “a proposta de la Comissió Executiva Nacional” i de les organitzacions i persones actives presents en els territoris…

Argumentació
Que no estigui estructurat un organismes supramunicipal actualment no vol dir que no hagi res. HI ha gent que treballa el territori i que cal escoltar alhora d’organitzar-lo.

Jordi Romero - Arbúcies


#5

Addició:

 1. En tant que no es produeixin les eleccions dels espais orgànics territorials, el Consell
  Nacional, a proposta de la Comissió Executiva Nacional i amb aprovació per majoria qualificada
  de 3/4 parts, farà la proposta de Grups Motors territorials (amb funcions equivalents a les de les
  Comissions de Coordinació Territorial) per a cadascun dels àmbits territorials.

 2. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per una Assemblea Territorial presencial per una
  majoria qualificada de 3/4 parts de les persones assistents. Aquesta Assemblea serà
  convocada i dinamitzada per part de l’equip d’Organització i Territori.

 3. A mesura que es vagin constituint els espais i òrgans locals d’acord amb el que estableix la
  disposició transitòria tercera, l’equip d’Organització i Territori establirà el calendari per a
  l’elecció de les Comissions de coordinació territorial i constitució dels Consells Territorials.

 4. En el termini d’un any es convocarà una Assemblea Nacional per tal de redefinir el Consell
  de Nacional i d’altres òrgans de direcció que es consideri oportú per assegurar la
  representativitat territorial esmentada en l’article 15 .