Definición de la categoría Organització


#1

Model Organitzatiu: aprovat a l’Assemblea del 22 d’abril de 2018

Principis:

● Ha de ser un procés deliberatiu que persegueixi l’aprenentatge, l’apoderament col·lectiu i l’arribada a grans consensos.
● Ha de permetre donar cabuda a diferents posicions, on es posi en valor la pluralitat per sobre de la confrontació d’idees.
● Ha de promoure la integració de les identitats polítiques dels diferents actors que hi participen, que pugui donar lloc a una identitat comuna que permeti l’articulació del nou espai polític català. Tanmateix el procés ha d’entendre les diferents cultures organitzatives de cada força política i plantejar dinàmiques que tinguin en compte aquestes realitats internes diverses.
● Ha de preservar la transparència i la fiabilitat (qui impulsa i coordina, qui participa i sobre què es participa, els instruments de participació, com s’obtindrà la informació i com es tractarà, els espais de presa de decisions, els resultats a obtenir i la seva incidència en l’organització, etc.).
● Ha de ser coherent amb el context en el que es desenvolupa i amb els recursos econòmics, humans i de temps disponibles