Capítol IV. Espais nacionals: article 22. Assemblea del Comuns


#1

1.Definició

L’Assemblea Nacional de Comuns és el màxim òrgan de decisió política de Catalunya en Comú.

2.Funcions

L’Assemblea Nacional de Comuns haurà de ser consultada amb caràcter preceptiu per a les següents decisions:

a. Aprovar el reglament de funcionament de les sessions.

b. Debatre i aprovar els Estatuts de Catalunya en Comú així com les seves possibles modificacions.

c. Elegir el Consell Nacional de Comuns i la Comissió executiva.

d. Debatre i aprovar els informes de gestió dels òrgans d’àmbit nacional.

e. Aprovar els programes electorals, després d’un procés d’elaboració participativa.

f. Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per optar a càrrecs públics a institucions.

g. Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques.

h. Elegir la Comissió de Garanties Democràtiques i la Comissió de Comptes.

i. Resoldre sobre l’informe de la Comissió de Comptes.

j. Resoldre sobre l’informe de la Comissió de Garanties Democràtiques.

k. Sol·licitar l’inici de processos revocatoris en base al funcionament establert.

l. També podrà ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciutadanes.

3.Composició

Formen part de l’assemblea dels Comuns totes les persones inscrites a Catalunya en Comú.

4.Funcionament

a. L’Assemblea Nacional de Comuns serà convocada pel Consell Nacional de Comuns, que aprovarà la proposta de reglament i ordre del dia de les convocatòries de l’Assemblea.

b. L’Assemblea dels Comuns es reunirà com a mínim cada 2 anys, sens perjudici de la celebració de sessions extraordinàries.

c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones membres del Consell Nacional o un conjunt d’espais que representin com a mínim el 40% de les persones inscrites a Catalunya en Comú. En cas de convocatòria extraordinària el Consell Nacional fixarà els terminis i procediments per a la seva realització.

d. A totes les convocatòries ordinàries els òrgans de direcció hauran de presentar i sotmetre a aprovació un informe de gestió i de orientació política. Si l’informe no és aprovat es procedirà a convocar una Assemblea extraordinària per a la renovació d’òrgans directius.


#2

Modificació article 22.4. apartat b:
L’Assemblea dels Comuns es reunirà com a mínim cada any, sens perjudici de la celebració de sessions extraordinàries.

Modificació article 22.4. apartat c:
Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones membres del Consell Nacional o un conjunt d’espais que representin com a mínim el 25% de les persones inscrites a Catalunya en Comú. En cas de convocatòria extraordinària el Consell Nacional fixarà els terminis i procediments per a la seva realització.


#3

En la mateixa línia de la convocatòria de les Assemblees Territorials…
Marcar un percentatge mínim del 25%, i ja no diguem del 40%, dels inscrits a CAtComú per demanar una convocatòria extraordinària ho fa a la pràctica impossible.
Sobre un cens de 10.000 inscrits un 40% son 4.000 i un 25% son 2.500 persones que no es coneixen entre si. És materialment impossible coordinar una petició conjunta de convocatòria de l’Assemblea Nacional de Comuns. La petició de convocatòria es fa encara més difícil si ve promoguda des de territori on el nombre d’inscrits és menor i molt dispers.

Proposo rebaixar el mínim d’inscrits per demanar una convocatòria de l’assemblea Nacional de Comuns al 5% dels inscrits (actualment unes 500 persones)


#4

A més del que ja han plantejat els comentaris anteriors, afegiria:

Esmena d’addició: Aprovar les línies generals d’acció política de Catalunya en Comú.

Esmena d’addició: … optar a càrrecs públics a institucions catalanes, estatals i europees.

Justificació: les llistes electorals per a municipis les aprova l’assemblea local.

Esmena d’addició: Afegir un punt previ, després del d. Aprovar la participació en convocatòries electorals supramunicipals amb candidatura pròpia o donant suport o participant en altres candidatures, sempre respectant els principis de l’organització.

Justificació: Encara que serà l’habitual presentar-se a les eleccions, es podria donar el cas que no es vulgués participar en alguna convocatòria electoral o que s’acordés participar en una llista d’alguna organització germana (per exemple, en unes eleccions europees)


#5

Esmena de subsitutció al punt:

2.e. Aprovar els programes electorals, després d’un procés d’elaboració participativa.

Es proposa modificar-lo per:

2.e. Aprovar les línies polítiques generals de l’organització, a partir del qual es desenvoluparà els programes electorals i estratègies polítiques.

Justificació:
Crec que l’Assemblea Nacional ha de tenir certa rellevància i, malauradament, el panorama polític ens obligaria a fer assemblees extraordinaries amb aquest objectiu molt sovint i perdria una mica el sentit. Tenint en compte també l’experiència d’el·laboració de l’últim programa electoral per les eleccions al Parlament crec que seria molt més útil buscar altres maneres de fer i validar els programes electorals que puguin ser molt més participatives que una simple assemblea per aprovar-lo però amb poca participació de la gent. El que sí que pot fer l’Assemblea és validar principis polítics a partir de la votació d’un document amb caràcter polític que pugui ser la base d’aquest procesos més participatius per fer els programes electorals.


Capítol IV. Espais nacionals: article 23. Consell Nacional del Comuns
#6

Esmena d’eliminació:

Justificació:
Tenint en compte el que requereix una Assemblea i, com ja he dit anteriorment, la rellevància que aquesta ha de tenir, aquestes funcions les pot exercir perfectament el Consell Nacional dels Comuns per després sotmetre’s a validació de les persones inscrites. Crec que no val vincular aquestes decisions sí o sí a una Assemblea nacional perquè, de fet, de ser així, ens podriem trobar fàcilment amb una Assemblea Nacional 2 mesos abans de les eleccions i una altra 2 mesos després, desvirtuant en gran part allò que hauria de ser i menyspreant l’utlitat d’altres eines.

Si es vol mantenir el punt g, en tot cas, caldria puntualizar que no es validarien els pactes a nivell municipal/local
g. Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques a nivell nacional, estatal o europeu


#7
  1. Proposta de complementació del literal:
    g) Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques a nivell nacional, estatal i europeu.
    A nivell municipal haurà de ser la Comissió Executiva del Comú.

  2. Suggeriment: Dintre del funcionament de la Assemblea Nacional de Comuns hauria de procurar-se la rotació dels encontres al voltam del territori.


#8

Potser caldria establir un minim de particpacio en le s asamblees per a que les seves desicions siguin vinculants. Sino hi ha el risc que un percentatge molt baix d’inscrits influeixin de manera determinant en la organitzacio.


#9

Justificació
L’Assemblea Nacional de Comuns és el màxim òrgan de decisió política de CatComú conformat per totes les persones inscrites a CatComú (actualment d’unes 12.000 persones). Aquest òrgan segons el títol quart, capítol I, article 34 dedicat a les consultes internes vinculants podria convocar-ne amb un suport del 20% de les persones inscrites a CatComú. A fi d’equiparar ambdós processos es considera pertinent que per a la convocatòria de l’Assemblea també sigui necessari un 20% de les persones inscrites i no un 40% donada la complexitat de fer possible aquest acord.
En el cas de l’Assemblea del Comú local i de l’Assemblea Territorial també es recull la possibilitat que la convocatòria pugui ser sol·licitada per un mínim del 40%. En aquests casos donades les diferents dimensions que podrien tenir les assemblees (no es el mateix l’assemblea territorial del Barcelonès composat per unes 5.000 persones que l’assemblea territorial de l’Alt Pirineu d’unes 50 persones) podria quedar subjecte a la seva modificació del 40% al 20% segons consideració i aprovació dels mateixos òrgans.
Proposta
Article 22.4 - Modificar
c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de persones membres del Consell Nacional o un mínim del 20% de les persones inscrites a Catalunya en Comú.
Articles 13.4 i 17.4
a i b. En el cas que aquest òrgan vulgui revisar el mínim de persones inscrites a l’àmbit territorial corresponent per sol·licitar la convocatòria de l’Assemblea i reduir-ho al 20%, l’òrgan ho haurà de considerar i sotmetre a aprovació quedant així modificat el mínim de persones del 40 al 20%


#10

MODIFICACIÓ :
article 22. Assemblea Nacional de Comuns
2. Funcions
c. Elegir el Consell Nacional de Comuns, la Comissió executiva i la Coordinació Nacional.

MODIFICACIÓ :
4. Funcionament
c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones
membres del Consell Nacional o un conjunt d’espais que representin com a
mínim el 25% de les persones activistes a Catalunya en Comú. En cas de
convocatòria extraordinària el Consell Nacional fixarà els terminis i procediments
per a la seva realització.

RAONAMENT : D’acord a les anteriors esmenes presentades


#11

En els suposits que ha de ser consultada de manera preceptiva caldria establir la norma que la consulta es faci per mitjans telematics. Aquesta proposta es justifica per tres mtius: augmentar el nombre de participants en les consultes, garantir la igualtat a la participacio al marge del lloc de residencia i disminuir l’impacte ambiental…


#12

Article 22. Assemblea Nacional de Comuns
(Apartat 2. Funcions i 4.Funcionament)

MODIFICACIÓ 1:
2. Funcions
“c. Elegir el Consell Nacional de Comuns, la Comissió executiva i la Coordinació Nacional.”

MODIFICACIÓ 2:
“4. Funcionament
c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones membres del Consell Nacional o un conjunt d’espais que representin com a mínim el 25% de les persones inscrites a Catalunya en Comú. En cas de convocatòria extraordinària el Consell Nacional fixarà els terminis i procediments per a la seva realització.”

RAONAMENT:
El 40% del cens d’inscrits és un nombre absolutament inassolible en cap cas.


#13

Punt 2 apartat c: afegir “i la Coordinació General”

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Dolors Rubio Castillo
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#14

Esmena proposada a Cap. IV Espais Nacionals

Article 22 Assemblea Nacional dels Comuns
Punt 3 apartat c: afegir “i la Coordinació General”
Jordi Romero


#15

Sobre l’Assemblea Nacional del Comuns.

Entenc que és el màxim òrgan decisori i que s’ha optat per un organisme assembleari en què totes les persones inscrites hi puguin participar. Potser hauríem de pensar que si arribem a ser milers d’inscrits, la participació real en les decisions queda molt reduïda. No sé si s’hauria de considerar combinar-ho amb algun mecanisme de delegació o de participació indirecta (a través de les assemblees territorials o dels àmbits de treball…)

El punt c diu que l’Assemblea elegeix el Consell i l’Executiva. Em sembla que aquests òrgans haurien de ser escollits per totes les persones inscrites a través d’una votació telemàtica i presencial a tots els territoris, de manera que realment tothom pogués influir en l’elecció.


#16

Un post fue trasladado al siguiente tema: Capítol V. Espais sectorials: article 29. Coordinació del conjunt dels espais