Capítol V. Espais sectorials: article 29. Coordinació del conjunt dels espais


#1
 1. L’Executiva de Catalunya en Comú designarà una persona responsable de la coordinació general dels Espais de Treball Sectorial.

 2. L’Executiva de Catalunya en Comú podrà designar un nucli coordinador dels Espais de Treball Sectorial, entre les quals hi haurà el coordinador o coordinadora general dels Espais de Treball Sectorial.

 3. La coordinació entre els diferents Espais de Treball Sectorial de l’organització es durà a terme a través de les persones coordinadores escollides en cadascun d’aquests espais.

 4. Des de la coordinació dels Espais de Treball Sectorial s’haurà de vetllar pel correcte funcionament de tots els Espais, garantir la coherència d’acció entre els diferents Espais, fomentar la transversalitat entre els mateixos quan sigui necessari i articular una relació bidireccional entre els Espais de Treball Sectorial de l’organització i els espais de representació institucional.

 5. Des de la coordinació dels Espais de Treball Sectorial s’haurà de garantir una correcta articulació entre aquests espais i la resta d’àrees de l’organització, més enllà de l’ àrea d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa. Molt especialment cal garantir una bona coordinació amb les àrees de Comunicació i d’Organització i Territori.

 6. Des de la coordinació dels Espais de Treball Sectorial es podrà convocar trobades sectorials adreçades a tots o alguns dels Espais quan es consideri necessari per satisfer objectius globals del conjunt de l’organització.

 7. Els referents polítics a les institucions també podran convocar els Espais de Treball Sectorial prèvia comunicació al coordinador o coordinadora general dels mateixos i a través de persones coordinadores de l’espai sectorial.


Capítol IV. Espais nacionals: article 22. Assemblea del Comuns
#2

2 posts fueron trasladados al siguiente tema: Definición de la categoría TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú


#3

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Marc Parés a partir de les trobades sectorials de debat]

 1. L’Executiva de Catalunya en Comú designarà, d’entre els seus membres, una persona responsable de la coordinació general dels Espais de Treball Sectorial.
  (…)
  3. L’Executiva de Catalunya en Comú podrà convidar a les persones que decideixi la Sectorial, d’entre els seus membres, quan sigui necessària la presència d’un membre de l’Espai de Treball Sectorial per presentar els resultats del treball realitzat a l’Executiva.
  (…)
  5.Els Espais de Treball Sectorials hauran de coordinar-se amb les comissions i grups de treball que es creïn a nivell territorial que tinguin un vincle amb algun dels Espais de Treball Sectorial existents. Per això tot grup de treball o comissió territorial haurà de ser comunicada al coordinador o coordinadora general, i passar la informació disponible per posar en contacte amb els coordinadors i coordinadores de l’Espai de Treball Sectorial corresponent.

#4

Dins del Capítol IV, “Espais Sectorials”, incorporar un article que desenvolupi la possibilitat de crear Espais Sectorials d’àmbit local i/o territorial, que es puguin integrar i/o federar en els Espais Sectorials d’àmbit territorial superior.