Definición de la categoría TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú


#1

Catalunya en Comú és una organització política que vol fonamentar-se a partir de l’acció en els espais locals i del seu origen municipalista.
Amb espais autònoms amb voluntat de corresponsabilitzar-se amb el conjunt de l’organització i vetllar per garantir i facilitar processos de debat i la interrelació territorial i sectorial. Que siguin flexibles i adaptables a les diverses realitats territorials que existeixen a Catalunya; i amb espais de direcció i executius porosos i conectats amb el conjunt de l’organització.
El model que proposen aquests estatuts es fonamenten en el principi d’eficiència orgànica i s’ha de concebre com un primer estadi en evolució, amb voluntat de créixer i ser atractiu i útil per abordar els problemes i reptes socials que existeixen actualment.


TÍTOL TERCER. Capítol V. Espai jove
Capítol V. Espais sectorials: article 29. Coordinació del conjunt dels espais
#2

Esmena d’addició: Afegir capitol sobre Comissions Tècniques (abans o desprès del capítol IV Espais Sectoriasl)

Argumentació:

Les comissions tècniques són una peça fonamental per l’impuls i la consolidació de l’organització. i més encara en aquesta primera fase d’arrencada en la que els recursos humans alliberats i econòmics són limitats i es fa necessària l’aportació voluntària de tasques tècniques especialitzades de les persones activistes. Els inscrits i inscrites podrien posar a disposició de l’organització les seves capacitats i habilitats tècniques a fi d’enfortir el funcionament intern de l’organització i la seva interacció amb la ciutadania. Són d’especial importància les tasques tècniques vinculades a processos i eines de comunicació interna o externa, anàlisi i seguiment de processos organitzatius vinculats als desplegament dels presents estatuts, suport logístic de les activitats tant públiques com internes de l’organització, accions que permetin l’ampliació de la base social de l’organització, etc. El text recull en diferents ocasions que la Comissió Executiva del Comú (". Definir i constituir les àrees polítiques, les comissions tècniques i els eixos de treball sectorial i/o territorial que considerin oportuns.") i la Comissió Executiva Nacional ( “A proposta de la coordinació general aprovar les àrees polítiques i les comissions tècniques en les que es desenvoluparan les seves funcions així com les persones responsables de cada àrea i comissió.”) poden a proposta de la coordinació general aprovar les àrees polítiques i les comissions tècniques. En aquest sentit, donada la previsió de creació d’aquests espais de participació, es fa necessària la seva regulació en els presents estatuts i constituir un nou capítol anàleg al capítol dedicat als espais sectorials.


#3

Esmena d’addició: Afegir capítol sobre Grups Institucionals

El preàmbul dels presents estatuts recull els reptes organitzatius i polítics als que haurà de fer front l’espai polític; entre ells destaca en el seu punt 5 ‘Garantir una bona articulació dels grups institucionals amb el conjunt de l’organització’. Tanmateix l’articulat manca d’un capítol en el que es recullin les funcions, composició i funcionament intern dels grups institucionals, així com els mecanismes de coordinació i comunicació entre aquests i la resta d’espais de CatComú. Els grups institucionals són peces imprescindibles, però no úniques i descontextualitzades, pel desenvolupament del projecte polític i organitzatiu, i han d’actuar en sintonia amb els acords de l’Assemblea Nacional de Comuns i del Consell Nacional de Comuns, i hauran d’aplicar l’estratègia política acordada en l’àmbit institucional. El Codi Ètic preveu els mecanismes de rendició de comptes i la defensa del programa polític, així com la transparència en l’activitat dels càrrecs electes, però mancaria recollir els mecanismes de participació en la vida política de l’organització, així com els espais de coordinació entre aquests. En aquest sentit, es fa necessària la seva regulació en els presents estatuts i constituir un nou capítol dedicat als grups institucionals.


#4

Catalunya en Comú reconeixerà un espai propi organitzat per a persones joves menors de 30 anys inscrites al propi partit, autogestionat i amb autonomia. Aquest tindrà com a referent Catalunya en Comú i serà un espai de reflexió política, organitzativa i d’incidència institucional que decidirà quina forma adopta per organitzar-se i de quina manera es relaciona amb Catalunya en Comú per construir un espai més atractiu de participació per a la gent jove i que vagi més enllà de l’apoderament, apostant per formes organitzatives i polítiques més dinàmiques i innovadores. Aconseguint, així, tenir una mirada jove de totes les temàtiques que ens interpel·len per a transformar la societat.


#5

Molt d’acord company! A més tenint en compte que la llei no permet que els menors d’edat es registrin en partits polítics, i de fet per això consta a l’article 5.2 dels Estatuts de CatComú que només poden ser inscrits majors d’edat. S’ha d’assegurar la participació política de qui vulgui a CatComú, sobretot dels majors de 16 anys, que tenen dret a treballar, però no tenen dret a votar. Així que jo crec que l’espai propi juvenil és una manera més de democratitzar l’organització pels més joves, a més es va proposar a moltes trobades prèvies a l’esborrany dels estatuts.


#6

Em sembla una idea genial! En les reunions territorials la edat mitjana d’edat era bastant elevada, pel que sembla que ara per ara Catcomú no és gaire atractiva per la gent jove…Crec que tenir el nostre propi espai autònom ens pot servir per cridar a la participació de la gent jove.


#7

A la meva trobada territorial també va sorgir aquest tema i sembla que feia consens! Em veig molt reflectida en el que comentes de menors de 18 anys que volen fer política… perquè va ser el meu cas! A més, al programa electoral de Catalunya en Comú - Podem demanàvem el vot a partir dels 16 anys, crec que és coherent lluitar per un espai on companyes i companys d’aquesta edat puguin fer activisme!


#8

Totalment d’acord amb l’aportació i 100% identificat amb la mitjana d’edat que t’has trobat a la teva trobada territorial (al Vallès Occidental vam ser 3 joves sobre un total de 50 assistents).
Cal dir que també vam intervenir per posar de relleu el problema que tenim i que va fer consens al taller on érem la opció de tenir unes joventuts per poder adreçar-nos a un públic jove que permeti que aquests estatuts es continuin utilitzant d’aquí a unes dècades.


#9

Ostres! També va sortir a la trobada que vaig assistir i tothom semblava estar d’acord amb la diagnosi i amb el remei, així que sembla que hi ha bastant consens! :grinning:


#10

Totalment d’acord amb la proposta. Seria molt interessant redactar alguna disposició al final dels estatuts on quedi fixat el termini en el qual es constituiran els i les joves de Catalunya en Comú. Igualment, jo faria que fos fins als 31 anys.


#11

M’agrada molt la idea de “Assemblea Nacional de Comuns” i “Consell Nacional de Comuns”: Catalunya en Comú ha de ser la suma dels Comuns d’àmbit municipal.


#13

Veig molt interessant aquesta proposta i estic molt d’acord amb el company @NDR_del_Camp en què caldria afegir-ho al final, tal i com proposa l’esmena del @ceci12 (si ho he entès bé, no? Crec que la persona moderadora l’ha canviat de lloc).

Cal reconèixer els espais de l’associacionisme juvenil en tant que interl·locutor directe i, per tant, autònom. En aquest sentit, crec que no hauríem de seguir la tònica per la què ja aposta el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la resta de Consells locals, com el de Barcelona: s’és jove dels 16 als 30 per les problemàtiques concretes que vivim les persones joves; necessitem un espai que s’adapti a la nostra manera de fer política, cosa que no està renyida amb què poguem participar en la resta d’espais de Catalunya en Comú (com ja fem, d’altra banda!).


#14

ORGANISMES TERRITORIALS NACIONALS I NOMBRE DE PERSONES QUE FORMEN PART

HI ha una excessiva reglamentació del mínim i del màxim de persones que formen part dels diferents organismes. És millor fixar estatuàriament el numero mínim de persones. En el cas de les organitzacions locals (comuns) ser flexible depenent dels habitants de la població per constituir un Comú local. Sobre el numero de persones que formarien les direccions (coordinació al document) caldria pensar en un mínim de dos persones per respectar els criteris de paritat i aconsellar que aquests organismes de coordinació, si calgués superar les dues persones, ho fessin de dos en dos a fi de mantenir els criteris de paritat.

Pel que fa al numero màxim proposo suprimir-ho, ja que pot ser un límit que compliqui molt els acords i els consensos. Al final els organismes de direcció i representació acaben adaptant-se a la gent que veritablement té interès en participar, doncs ha passat més d’un cop que hem estat hores debatent si tal o qual persona entra a la direcció o no i desprès aquesta persona ha assistit a 1 o 2 reunions.

Sobre l’estructura que ens planteja el document:
Una organització local (El Comú) que pot ser de localitat o agrupar diverses localitats que consta de: Assemblea, una Executiva formada per la coordinació general i les responsabilitats de organització, comunicació i finances i la Coordinació General.

Uns Espais Territorials, que defineix com les Vegueries + Baix Llobregat, els 2 Vallès, Maresme i Barcelonès. Aquests espais territorials també estarien formats per l’Assemblea, un Consell Territorial, que el document preveu formar amb els membres del Consell Nacional, els Coordinadors i un representant de cada organització local (Comú) i la Coordinació

Finalment hi ha un espai Nacional format per l’Assemblea, el Consell Nacional, l’Executiva i els Coordinadors.

En el text hi ha una mica d’embolic sobre els organismes dels Comú i com es formen i qui els escull. Cal mínim d’un parell de lectures atentes.

Les esmenes tenen dos criteris principals: L’elecció dels organismes de coordinació (direcció) s’han de realitzat a partir de l’Assemblea general o local, i cal incorporar als òrgans Espais Territorials (Vegueries) i nacionals la representació territorial escollida directament pels territoris.

Sobre els espais Territorials (Vegueries) les esmenes intenten configurar un organisme a partir de l’assemblea, amb un Consell Territorial ampli amb representació de les localitats, amb membres escollits per les localitats i membres escollits per l’assemblea i una coordinació que podria ser de 2 persones o de diverses, conformant un organisme de coordinació i direcció més compartit i plural.

Esmenes

Cap. II - Espais Locals - El Comú
Article 11 – Constitució del Comú – primera línia
Modificar 7 per 4 el mínim de persones inscrites en les localitats de menys de 20.000 habitants.

Article 13 Assemblea del Comú - punt 2
Afegir a les funcions de l’Assemblea del Comú, l’Elecció de la Coordinació General i de l’executiva local.

Article 14 - Comissió executiva del Comú - punt 2 apartat c
Eliminar punt. Proposo que la Coordinació General sigui escollida per l’Assemblea.

Article 15 Coordinació general local - punt 2
Punt a: substituir “un màxim de 3” per “un mínim de 2”
Punt b: suprimir el punt. Ja queda reglamentat en les funcions de l’Assemblea l’elecció de la coordinació general.

Cap. III - Espais Territorials

Article 17 – assemblea Territorial
Punt 2 Funcions
Afegir els punts
b) Aprovar el pressupost anual
c) Ratificar els programes electorals, a proposta de les organitzacions locals i candidatures municipals.
d) Ratificar les llistes electorals municipals proposades per les organitzacions locals i candidatures municipals.
f) Aprovar o rebutjar pactes a nivell local amb altres forces polítiques.
g) sol·licitar l’inici de processos revocatoris dels càrrecs electes públics corresponents als seus àmbits locals
h) Coordinar amb la direcció nacional, les campanyes, accions, estratègies, política d’aliances i d’altres temes per implantar-los en el seu àmbit territorial.
d) Nomenar els representants del seu àmbit territorial als organismes de coordinació nacionals, recollint les propostes de les localitats.
e) fixar el numero de persones que formaran part del Consell Territorial i ratificar les propostes territorials.

Article 18 – Consell Territorial
Punt 3 - Composició - 2ona línia
Substituir “una persona representant de cadascun dels òrgans locals” per representants dels òrgans locals”
Afegir: El Consell Territorial per majoria dels seus integrants pot incorporar nous membres per tal de corregir si és necessari aspectes com la paritat o la representació territorial.

Punt 4 Funcionament
Apartat a. Substituir “un mínim de 4 vegades l’any”, per un mínim de 10 vegades l’any

Article 19 – Comissió de coordinació territorial
Punt 2 apartat b
Eliminar “i un màxim de 4”
Cap. IV Espais Nacionals

Article 22 Assemblea Nacional dels Comuns
Punt 3 apartat c: afegir “i la Coordinació General”

Article 23 Consell Nacional dels Comuns
Punt 3 apartat b
Eliminar “i un màxim de dues-centes”
Afegir. Un 30% de membres del Consell Nacional seran escollits per les organitzacions territorials.

Punt 4 Criteris de funcionament
Apartat a línia 9 modificar text per: “ L’acta amb els acords i el resultat de les votacions serà enviada a tota la militància”
Apartat c. Eliminar el text.

Article 24 Comissió Executiva
Punt 2 apartat b: eliminar el text

Article 25 Coordinació General
Punt 3 apartat a: Modificar “per un mínim d’una persona i un màxim de tres” per “per un mínim de dues persones”

Jordi Romero
25/03/2018 v2


#15

AFEGIR CAPÍTOL V. ESPAI JOVE (Títol Tercer, pàgina 28)

Catalunya en Comú reconeixerà un espai propi organitzat per a persones joves menors de 30 anys inscrites al propi partit, autogestionat i amb autonomia. Aquest tindrà com a referent Catalunya en Comú i serà un espai de reflexió política, organitzativa i d’incidència institucional que decidirà quina forma adopta per organitzar-se i de quina manera es relaciona amb Catalunya en Comú per construir un espai més atractiu de participació per a la gent jove i que vagi més enllà de l’apoderament, apostant per formes organitzatives i polítiques més dinàmiques i innovadores. Aconseguint, així, tenir una mirada jove de totes les temàtiques que ens interpel·len per a transformar la societat.


#16

Molt bona idea tenir en compte la gent jove dins de CeC, ja que som el futur i l’energia d’aquesta organització. També destacar la necessitat de tenir una visió jove de tots els assumptes ja que podem aportar altres visions més innovadores.