Article 43. Comissió de Comptes


#1
  1. Funcions. La Comissió de Comptes controlarà les iniciatives econòmiques, el patrimoni, la comptabilitat consolidada i els pressupostos. Vetllarà per tal que l’activitat econòmica de CatComú respongui als principis indicats a l’article 41.

  2. La Comissió de Comptes retrà comptes i elaborarà informes davant dels òrgans interns competents.

  3. Composició. La Comissió de Comptes estarà composta per un número de 5 persones titulars i 5 suplents escollides per l’Assemblea en el mateix moment en que s’escullin el resta d’òrgans nacionals.


#2

Proposta de esmena AFEGIR
punt 3 - Al menys 2 de las 5 personas haurian de tenir formació o experiencia en Economía o Comptabilitat.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Creo que si de la Comissio de garanties, cuyas funciones no tienen en sentido estricto carácter jurídico, se exige que 2 de sus miembros sean juristas, entiendo que una comisión que trata de presupuestos, comptabilitat consolidada ( con todo lo que ello supone, impuestos, amortizaciones, etc… ) no se requiera un mínimo de formación o experiencia para estar en dicha comisión.


#3

Añadir:
4.La pertinença a la Comissió de Comptes és incompatible amb qualsevol responsabilitat de direcció de CatComú, amb l’exercici d’un càrrec públic i amb un altra situació de relació laboral amb Catalunya en Comú que no sigui la especifica per realitzar les tasques que en derivin d’aquest carrec.


#4

Cal harmonitzar-ho amb l’article 33.3.4. És a dir:
4.La comissió de comptes es compondrà per un número de 5 persones titulars que seran elegides per l’Assemblea Nacional de Comuns per un període de dos anys. S’escolliran també 5 persones suplents.


#5

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 43.3 Afegir al final: “Al menys 2 de les 5 persones seran dones.”
Tant al cas de la Comissió de Garanties Democràtica, com al cas de la Comissió de Comptes, no es fa cap referència a l’obligació de tendir cap a la paritat de gènere als Estatuts, mentre que en canvi a l’art. 16 dels Reglaments s’exigeix que el 50% dels membres siguin dones, introduint factors correctors.