Capítol III. Espais territorials: article 18. Comissió de coordinació territorial


#1

1.Definició

És l’òrgan de deliberació i decisió de les línies estratègiques i posicionaments polítics vinculats al seu àmbit territorial d’acord amb les línies estratègiques definides pels òrgans nacionals.

2.Funcions

a. Deliberar i definir l’acció política en el seu àmbit territorial.

3.Composició

Estarà format per les persones membres del Consell Nacional dels Comuns corresponents al seu àmbit territorial, una persona representant de cadascun dels òrgans locals que existeixin en el seu àmbit territorial i les persones de la Comissió de coordinació territorial.

4.Funcionament

a. Es reunirà un mínim de 4 vegades l’any.

b. Serà convocat per la Comissió de coordinació territorial. La convocatòria la realitzarà la persona responsable d’organització amb una antelació mínima de 3 dies i inclourà l’ordre del dia i tota la documentació vinculada que s’hagi de tractar.


#2

Esmena d’addició: afegir al final: … pels órgans nacionals i els locals[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:839”]
2.Funcions

a. Deliberar i definir l’acció política en el seu àmbit territorial.
[/quote]

Esmena de modificació; Aquesta funció la passaria a l’assemblea territorial. Per al Consell territorial:
a. Desenvolupar i executar les línes d’acció política definides per l’aseemlea territorial i els órgans nacionals i locals
b. Coordinar i donar suport a l’acció dels espais locals del seu àmbit

Esmena d’addició: afegir: els representants en les institucions supramunicipals del seu àmbit territorial i representants dels grups sectorials que s’hagin constituit en l’àmbit territorial

Potser hauria de reunir-se més sovint: mínim de sis vegades?


#3

Article 18 – Consell Territorial
Punt 3 - Composició - 2ona línia
Substituir “una persona representant de cadascun dels òrgans locals” per representants dels òrgans locals”
Afegir: El Consell Territorial per majoria dels seus integrants pot incorporar nous membres per tal de corregir si és necessari aspectes com la paritat o la representació territorial.
Punt 4 Funcionament
Apartat a. Substituir “un mínim de 4 vegades l’any”, per un mínim de 10 vegades l’any


#4

Al web hi ha una errada al títol de l’article… L’articulat correspon al Consell Territorial
Per contra l’article 19 correspon a la Comissió de coordinació territorial