CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional


#1

ARTICLE 15.1 Eleccions a la Comissió Executiva Nacional

15.1.a. Càrrecs que s’escullen
30 persones

15.1.b. Duració del mandat
2 anys

15.1.c. Requisits individuals per a poder formar part d’una candidatura en equip

 • Els recollits als articles 4.1.a a 4.1.f
 • Tenir la condició de persona inscrita en el moment de presentació de la candidatura

15.1.d. Requisits de les candidatures en equip

 • S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
 • Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius)
 • A cada llista no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe
 • Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes per a l’òrgan als Estatuts (organització, comunicació, gestió de recursos, etc.)
 • Explicar quina o quines persones opten a ocupar el càrrec de coordinació general

15.1.e. Presentació d’avals

 • Seran necessaris avals del 50% de les Assemblees Territorials i el 50% dels Espais de Treball Sectorials (arrodonint al nombre enter superior més proper)
 • A tal fin es convocaran Assemblees Territorials i sessions dels Espais de Treball Sectorials en les quals les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
 • Cada Assemblea Territorial i cada Espai de Treball Sectorial podrà avalar a totes o algunes de les candidatures
 • La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial

15.1.f. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació

 • Llistes tancades, ordenades i completes
 • 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
 • Assignació de llocs al òrgan proporcional [sistema Sainte-Laguë]
 • Umbral per entrar al repartiment: 10% dels vots

15.1.g. Correccions i resultats definitius
S’hauran d’aplicar les següents correccions:
a) Perspectiva de gènere:
i) A l’òrgan ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones. Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir sempre aquest mínim.
ii) En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona.
b) A l’òrgan resultant no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe

15.1.h. Suplents
En cas de baixa es procedirà a realitzar una nova assignació del lloc o llocs lliures a partir dels resultats de les eleccions i les correccions indicades i s’obtindrà la persona o persones per a ocupar el càrrec. La substitució requerirà de la ratificació del Consell Nacional i l’Assemblea Territorial corresponent en el cas dels representants territorials.


ARTICLE 15.2. Eleccions al Consell Nacional. Representants territorials

15.2.a. Càrrecs que s’escullen
Alt Pirineu i Aran = 2
Terres de l’Ebre = 2
Ponent = 4
Comarques Centrals = 4
Penedès = 4
Camp de Tarragona = 6
Comarques Gironines = 6
Maresme = 6
Vallès Oriental = 6
Vallès Occidental = 8
Baix Llobregat = 8
Barcelonès = 16
TOTAL = 72

 • Proporcional a la població del territori i arrodonint per trams. Es votarà per circumpscripcions.

15.2.b. Duració del mandat
2 anys

15.2.c. Requisits individuals per a poder formar part d’una candidatura en equip

 • Els recollits als articles 4.1.a a 4.1.f
 • Tenir la condició de persona inscrita en el moment de presentació de la candidatura

15.2.d. Requisits de les candidatures en equip

 • S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
 • Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius)
 • A cada llista no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe

15.2.e. Presentació d’avals

 • Es convocarà una Assemblea Territorial en la qual les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
 • L’Assemblea Territorial podrà avalar a totes o algunes de les candidatures
 • La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea Territorial

15.2.f. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació

 • Llistes tancades, ordenades i completes
 • 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
 • Assignació de llocs al òrgan proporcional [sistema Sainte-Laguë]
 • Umbral per entrar al repartiment: 10% dels vots

15.2.g. Correccions i resultats definitius
S’hauran d’aplicar les següents correccions:
a) Perspectiva de gènere:
i) A l’òrgan ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones. Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir sempre aquest mínim.
ii) En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona.
b) A l’òrgan resultant no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe

15.2.h. Suplents
En cas de baixa es procedirà a realitzar una nova assignació del lloc o llocs lliures a partir dels resultats de les eleccions i les correccions indicades i s’obtindrà la persona o persones per a ocupar el càrrec. La substitució requerirà de la ratificació del Consell Nacional i l’Assemblea Territorial corresponent en el cas dels representants territorials.


ARTICLE 15.3. Eleccions al Consell Nacional

15.3.a. Càrrecs que s’escullen
118 persones

15.3.b. Duració del mandat
2 anys

15.3.c. Requisits individuals per a poder formar part d’una candidatura en equip

 • Els recollits als articles 4.1.a a 4.1.f
 • Tenir la condició de persona inscrita en el moment de presentació de la candidatura

15.3.d. Requisits de les candidatures en equip

 • S’hauran de presentar equips en llistes ordenades amb un nombre de persones entre el 50-100% de les places a cobrir
 • Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius)
 • A cada llista no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe
 • Se haurà de procurar que les llistes recullin diversitat d’edats i perfils

15.3.e. Presentació d’avals

 • Seran necessaris avals del 25% de les Assemblees Territorials i el 25% dels Espais de Treball Sectorials (arrodonint al nombre enter superior més proper)
 • A tal fin es convocaran Assemblees Territorials i sessions dels Espais de Treball Sectorials en les quals les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
 • Cada Assemblea Territorial i cada Espai de Treball Sectorial podrà avalar a totes o algunes de les candidatures
 • La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial

15.3.f. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació

 • Llistes tancades, ordenades i completes
 • 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
 • Assignació de llocs al òrgan proporcional [sistema Sainte-Laguë]
 • Umbral per entrar al repartiment: 10% dels vots

15.3.g. Correccions i resultats definitius
S’hauran d’aplicar les següents correccions:
a) Perspectiva de gènere:
i) A l’òrgan ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones. Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir sempre aquest mínim.
ii) En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona.
b) A l’òrgan resultant no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe

15.3.h. Suplents
En cas de baixa es procedirà a realitzar una nova assignació del lloc o llocs lliures a partir dels resultats de les eleccions i les correccions indicades i s’obtindrà la persona o persones per a ocupar el càrrec. La substitució requerirà de la ratificació del Consell Nacional i l’Assemblea Territorial corresponent en el cas dels representants territorials.


Aportació a l’article 15 del reglament de processos electorals interns
#2

Proposta: substituir “50% de persones del total que siguin càrrec públic electe” per “25% de persones del total que siguin càrrec públic electe”.
Motivació: Entre els propis principis de Catalunya en Comú es menciona la feminització de la política i la radicalitat democràtica, així com evitar l’acumulació de càrrecs. S’ha d’intentar repartir les responsabilitats i el poder tant com poguem, tant per raons democràtiques com per raons feministes, de cures - estar a l’executiva nacional requereix molta dedicació i és millor que la major part de la gent no tingui altres responsabilitats que també requereixen molt de temps.
Amb un 25% de càrrecs electes és més que suficient per assegurar una bona coordinació entre l’organització i els grups escollits electoralment.


#3

● Llistes tancades, ordenades i completes
● 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
● Assignació de llocs al òrgan proporcional [sistema Sainte-Laguë]

Esmena: Suprimir “i completes”.

Esmena: Substituir “sistema Sainte-Laguë” per “sistema Hare”.


#4

Esmena de substitució.

Esmena : Substituir “Umbral per entrar al repartiment: 10% dels vots” per: “No hi haurà umbral mínim per entrar al repartiment dels llocs als òrgans”.

Motivació:L’objectiu és garantitzar que si hi ha llista/es minoritàries aquestes estiguin representades pel seu pes real i no pugin quedan excloses de l’òrgan si representen a una petita part de l’organització. Això és més democràtic i fa que els òrgans siguin inclusius. Cal recordar a més que l’existència d’un umbral mínim per exemple per entrar a les institucions polítiques (com al Parlament o els Ajuntaments) ha estat sempre una mesura molt discutible i, en qualsevol cas, ha tingut % molt més reduïts (en el cas dels ajuntaments és del 5%; i a la província de Barcelona el % per entrar al Parlament és del 3%).


#5

Motivació:L’objectiu és garantitzar que si hi ha llista/es minoritàries aquestes estiguin representades pel seu pes real i no pugin quedan excloses de l’òrgan si representen a una petita part de l’organització. Això és més democràtic i fa que els òrgans siguin inclusius. Cal recordar a més que l’existència d’un umbral mínim per exemple per entrar a les institucions polítiques (com al Parlament o els Ajuntaments) ha estat sempre una mesura molt discutible i, en qualsevol cas, ha tingut % molt més reduïts (en el cas dels ajuntaments és del 5%; i a la província de Barcelona el % per entrar al Parlament és del 3%).


#6

● S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
● Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius)
● A cada llista no hi haurà més d’un 50% de persones del total que siguin càrrec públic electe
a cobrir”

Esmena: Al primer punt, suprimir “del mateix nombre de persones que places a cobrir”
Esmena: Al tercer punt, substituir per “A cada llista no hi haurà més d’un 25% de persones del total que siguin càrrec públic electe a cobrir”.


#7

● Es convocarà una Assemblea Territorial en la qual les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
● L’Assemblea Territorial podrà avalar a totes o algunes de les candidatures
● La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea Territorial

Esmenes: Suprimir tot l’apartat referent a la presentació d’avals

#8

“Seran necessaris avals del 50% de les Assemblees Territorials i el 50% dels Espais de Treball Sectorials (arrodonint al nombre enter superior més proper).” [Pàg 13 .E ]

Esmena : “Seran necessaris avals del 5% de les Assemblees Territorials i el 5% dels espais de treball sectorials (arrodonint al nombre enter més proper).”


#9

“La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de ⅘ parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial.” [Pàg 13 .E ]

Esmena: ““La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 9⁄10 parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial.” [Esmena conjunta a la columna de la Comissió Executiva Nacional, la del Consell Nacional de representants territorials i la del Consell Nacional.]

Motivació: “Obrir les possibilitats a recollir avals sense restricció.”


#10

“La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de ⅘ parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial.” [Pàg 13 .E ]

Esmena: ““La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 9⁄10 parts de l’Assemblea Territorial o l’Espai de Treball Sectorial.” [Esmena conjunta a la columna de la Comissió Executiva Nacional, la del Consell Nacional de representants territorials i la del Consell Nacional.]

Motivació: “Obrir les possibilitats a recollir avals sense restricció.”


#11

Articles 15.[2].a i 15.[3].a - Modificar - Representants territorials al Consell Nacional:
Barcelonès 18, dels quals 10 són per Barcelona, 2 per Badalona, ​​2 per Sant Adrià, 2 per Santa Coloma i 2 per l’Hospitalet.

Garantir una millor proporcionalitat territorial (població) i atendre a la singularitat del municipi de Barcelona (amb la seva distribució en 10 districtes).

Si es vol mantenir un nombre total de membres del Consell Nacional de 190 persones, caldria ajustar també el nombre de càrrecs de la part no territorial.

Es proposa modificar l’article 15.[2].a
Barcelonés:
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i L’Hospitalet de Llobregat: 8 (2 cadascun)
Municipi de Barcelona: 10
TOTAL = 74

i modificar, si s’escau, l’article 15.[3].a
116 persones


#12

Modificar - Llistes tancades, ordenades i completes per “Llistes obertes i desbloquejades”
Eliminar- “Umbral per entrar al repartiment: 10% dels vots”

Aquesta modificació proposo aplicar-la a 15.1.f., 15.2.f. i 15.1.f

Justificació: Considero que el sistema proposat pel grup impulsor vulnera la idea de radicalitat democràtica atès que és la fórmula que més condiciona la llibertat d’elecció del inscrit.


#13

Reduir l’umbral per entrar al repartiment al 3% per afavorir la pluralitat en els organs de direcció. Sobretot al CN i al CEN on l’alt nombre de membres aixi ho ha de permetre.


#14

Esmena d’addició

15.3. i. Delegació
En cas que una persona membre del Consell Nacional no pugui participar en alguna tasca pròpia del seu càrrec tindrà la possibilitat de delegar puntualment en una persona inscrita perquè exerceixi en representació seva.
-La persona que vulgui delegar haurà de comunicar telemàticament a l’àrea de la comissió executiva encarregada de l’organització. La persona en qui recau la delegació haurà de portar una autorització signada que indiqui que aquesta persona pot realitzar el tràmit que sigui en nom del càrrec intern .

Motivació:
La conciliació de la vida familiar, el món laboral i el activisme polític és cada cop més difícil i s’han de prendre mesures per harmonitzar l’activisme polític amb la vida.


#15

Esmena d’addició

15.1. i. Delegació
En cas que una persona membre de la Comissió Executiva no pugui participar en alguna tasca pròpia del seu càrrec tindrà la possibilitat de delegar puntualment en una persona inscrita perquè exerceixi en representació seva.
-La persona que vulgui delegar haurà de comunicar telemàticament a l’àrea de la comissió executiva encarregada de l’organització. La persona en qui recau la delegació haurà de portar una autorització signada que indiqui que aquesta persona pot realitzar el tràmit que sigui en nom del càrrec intern .

Motivació:
La conciliació de la vida familiar, el món laboral i el activisme polític és cada cop més difícil i s’han de prendre mesures per harmonitzar l’activisme polític amb la vida.


#16

Un altre model a discutir és tenir llistes obertes i votació amb VUT (Vot Únic Transferible), sistema que dóna més llibertat de vot, és proporcional si els electors voten majoritàriament a llistes, i tendeix a escollir les persones que generen més consens.

Els umbrals no hi han de ser, són contraris al principi de radicalitat democràtica de la nostra organització.


#17

Molt a a favor del VUT com a sistema de recompte amb llistes obertes. És de lluny el més just doncs les persones més votades sorten igualment, i les segones o terceres preferències no es veuen superades per altres persones que han rebut menys vots, però millor posicionats


#18

article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional

a. Càrrecs que s’escullen

Comissió Executiva Nacional: 30 persones

Consell Nacional representants territorials
Alt Pirineu i Aran = 2
Terres de l’Ebre = 2
Ponent = 4
Comarques Centrals = 4
Penedès = 4
Camp de Tarragona = 6
Comarques Gironines = 6
Maresme = 6
Vallès Oriental = 6
Vallès Occidental = 8
Baix Llobregat = 8
Barcelonès = 16
TOTAL = 72

 • Proporcional a la població del territori i arrodonint per trams. Es votarà per circumscripcions.

Consell Nacional
118 persones

Surten 220 persones al Consell Nacional, si afegim els coordinadors dels espais de treball podem passar dels 250. Cal reduir les 118 persones a 60 com a màxim i potenciar la representivitat territorial.

Si es mante aquest escenari s’ha de modificar els estatuts ja que determina que el Consell Nacional té com a màxim 200 membres


#19

Reglament electoral - Articles 15.[2].a i 15.[3].a - Modificar - Representants territorials al Consell Nacional: Barcelonès 18, dels quals 10 són per Barcelona, 2 per Badalona, 2 per Sant Adrià, 2 per Santa Coloma i 2 per l’Hospitalet

Justificació
Garantir una millor proporcionalitat territorial (població) i atendre a la singularitat del municipi de Barcelona (amb la seva distribució en 10 districtes).
Si es vol mantenir un nombre total de membres del Consell Nacional de 190 persones, caldria ajustar també el nombre de càrrecs de la part no territorial.
Proposta
Modificar l’article 15.[2].a
Barcelonés:
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i L’Hospitalet de Llobregat: 8 (2 cadascun)
Municipi de Barcelona: 10
TOTAL = 74
Modificar (si s’escau) l’article 15.[3].a
116 persones


#20

Proposta de modificació
Al apartat e, respecte a la presentació d’avals, que sigui necessari un 30% de les assemblees territorials i dels espais de treball sectorial en comptes d’un 50%