Capítol II. Espais locals: article 13. Assemblea del Comú


#1

1.Definició

L’Assemblea del Comú és el màxim òrgan de decisió política en cada espai local.

2.Funcions

a. Aprovar el model organitzatiu del Comú.

b. Elegir la Comissió executiva.

c. Aprovar el pressupost anual.

d. Aprovar els programes electorals per les eleccions municipals, després d’un procés d’elaboració participativa.

e. Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per les eleccions municipals.

f. Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques.

g. Sol•licitar l’inici de processos revocatoris en base al funcionament establert.

h. També podrà ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciutadanes.

3.Composició

Formen part de l’assemblea del Comú totes les persones inscrites a CatComú en un municipi.

4.Funcionament

a. L’Assemblea del Comú serà convocada per la Comissió executiva com a mínim 4 vegades l’any. També es podrà convocar a petició d’un 40% de les persones inscrites.

b. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 10 dies i inclourà l’ordre del dia i tota la documentació vinculada que s’hagi de tractar.

c. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.

d. L’Assemblea serà oberta a tota la ciutadania, no obstant tindran dret a vot les persones inscrites a Catalunya en Comú.


#2

Proposta de nou redactat article 13.2.d.
Aprovar els punts dels programes electorals de les candidatures amb les quals es participa en les eleccions municipals, després d’un procés d’elaboració participativa.


#3

Proposta nou redactat article 13.2.e.
Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per les eleccions municipals, tant en candidatures “comunes”, com “col·laboratives”.


#4

Proposta de modificació del’article 13.4. a:
L’Assemblea del Comú serà convocada per la Comissió executiva com a mínim 4 vegades l’any. També es podrà convocar a petició d’un 25% de les persones inscrites.
Proposta de modificació del’article 13.4. c:
Els acords es decidiran per majories qualificades i tant sols en casos excepcionals per majoria simple.


#5

Esmena de modificació: Aprovar la creació de candidatures municipals pròpies o el suport i participació en candidatures ciutadanistes, sempre d’acord amb els principis de municipalisme en comú (veure decàleg annex), i aprovar el programa electoral, després d’un procés particpatiu, i de les llistes, mitjançant un procés de primàries d’acord amb el que estableixin els reglaments d’aplicació.

Esmena d’addició: nou punt: participar en el debat i adopció d’acords sobre les polítiques del conjunt de l’organització en l’àmbit territorial i nacional.


#6

Esmena de modificació: Els acords es decidiran per consens com a mecanisme ordinari. Quan aquest no sigui possible, s’arbitraran mecanismes de mediació i facilitació per intentar construir propostes de consens. En cas de no arribar al consens, els acords es podran prendre, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços.

Justificació: d’acord amb els principis de radicalitat democràtica i funcionament adoptats a l’assemblea fundacional, que deien: “Proposem un espai de participació política que intenti construir propostes polítiques des del consens deliberat, més que no pas del càlcul de majories i minories, cosa que implica mecanismes de decisió que tinguin informació i debat previ per anar construint aquests consensos o majories qualificades.”

Esmena d’addició: e. S’establiran mecanismes per a la participació virtual de les persones inscrites.


#7

d. L’Assemblea serà oberta a tota la ciutadania, no obstant tindran dret a vot les persones inscrites a Catalunya en Comú.

L’Assemblea serà oberta a tota la ciutadania en els casos que decideixi l’executiva del comú, no obstant tindran dret a vot les persones inscrites a Catalunya en Comú.

És a dir, a totes les localitats no podran ser sempre obertes a la ciutadania, quan són organismes que tenen funcions com aprovar el model organitzatiu o aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques, malgrat i que per tractar altres temes (com pressupostos municipals) pot ser una eina molt útil i necessària.


#8

Incloure entre les funcions’ de l’Assemblea local l’elecció de la Coordinació General del Comú i que aquesta funció no sigui de la Comissió Executiva, per garantir que la Coordinadora General sigui representant de tota l’Assemblea, a la qui haura de retre comptes


#9

Proposta de Modificació de l’Article 13.4.d per mantenir que es facin Assemblea obertes del Comú a cada municipi, però deixar oberta la porta a fer-les només per a les persones inscrites al Registre, si el tema ho requereix (em sembla massa ingenu debatre segons quins temes en assemblees obertes a la gent d’altres grups que competeixen amb el nostre, per exemple):

Nou redactat per a l’Article 13.4.d: La Comissió Executiva (o Comissió Coordinadora si hi hagués) indicarà a la convocatòria si la reunió de l’Assemblea és restringida a les persones inscrites o oberta a la ciutadania. En cas que fos oberta a la ciutadania només tindrien dret a vot les persones inscrites a CatComú.


#10

Afegiria al literal a) L’Assemblea del Comú será convocada per la Comissió executiva com minim 4 vegadas l’any. També es podra convocar a petició del 25% de les pesones inscrtites i en cas excepcional per la Comissió Executiva Nacional


#11

Afegir dos nous apartat al punt 4 sobre funcionament:
1,L’Assemblea del Comú te un caràcter deliberatiu i decisori i serà convocada per un període de temps variable que pot incloure més d’una sessió, però amb una data concreta de finalització.
2.Durant el període de sessions de l’assemblea es podran alternar o simultanear reunions deliberatives
presencials o telemàtiques on es puguin consensuar esmenes als textos presentats a votació.


#12

4,d) L’Assemblea pot estar oberta a tota la ciutadania, per decissió dels inscrits i les inscrites, no obstant el dret a vot queda reservat a les persones inscrites a Catalunya en Comú.


#13

Afegir a l’article 4,b

En casos excepcionals serà possible la realització d’una assemblea extraordinària del Comú amb una anticipació inferior als 10 dies, caldrà incloure l’ordre del dia i la convocatòria vindrà signada per la Comissió executiva o a petició d’un 40% de les persones inscrites.


#14

Es podria millorar el redactat que fa referència a “candidatures comunes i col·laboratives”

Proposta:

“, tant en candidatures pròpies del Comú com en confluències a nivell local en les quals hi participin persones inscrites al Comú”


#15

No se on hauria d’anar pero trobo a faltar una referencia als espais (seus) de l organitzacio i les seves funcions:
“Els espais de l organitzacio no nomes tindrant l us propi de les tasques internes propies del partit sino que caldria convertir-les en un ampli espai obert al municipi per fomentar tot tipus d activitats culturals (conferencies, debats, projeccio de films…) i socials que la militancia volgui organitzacio.”
Ens calen seus obertes moltes hores al dia, plenes de projectes i activitats


#16

Article 13. Assemblea del Comú

(apartat 4. Funcionament, lletres a. b. i d.)

MODIFICACIÓ 1:
“a. L’Assemblea del Comú serà convocada per la Comissió executiva com a mínim 4 vegades l’any. També es podrà convocar a petició d’un 25% de les persones inscrites.”

ADICCIÓ:

“b (bis). Elegir la/les persona/es que hauran d’exercir la coordinació general local.”

MODIFICACIÓ 2:
“d. L’Assemblea serà oberta a tota la ciutadania, no obstant només tindran dret a vot les persones inscrites a Catalunya en Comú.”

RAONAMENT:
Es considera que el 40% és un nombre molt alt. La segona és una correcció.
Pel que fa a que l’assemblea del Comú esculli a la persona coordinadora general, és un tema de coherència amb altres espais descrits en la resta de l’articulat dels estatuts i per evitar “desviacions” l’elecció de Comissió Executiva i Coordinadora general es faci simultani per l’Assemblea del Comú. En tot cas es pot considerar mantenir que l’esculli la Comissió Executiva.


#17

Punt 2
Afegir a les funcions de l’Assemblea del Comú, l’Elecció de la Coordinació General .

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#18

Article 13. Assemblea del Comú
(apartat 4. Funcionament, afegir un b-bis.)

ADICCIÓ:

“b (bis). Elegir la/les persona/es que hauran d’exercir la coordinació general.


#19

Article 13 Assemblea del Comú - punt 2
Afegir a les funcions de l’Assemblea del Comú, l’Elecció de la Coordinació General i de l’executiva local
hi ha tot un argumentari general al capitol que he deixat penjat abans.


#20

Esmena que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell
A l’article 13/f
De supressió: supressió integra d’aquest punt
Motivació: Si volem ser una força municipalista potent hem de tenir paciència en el territori que ens més advers. I evitar que en el municipi A (per exemple) els de la CUP son molt simpàtics i fem pacte local amb ells. En la mateixa comarca en el municipi B no hi ha CUP, però el PSC son bona gent i pactem amb ells, i així fins l’infinit. Resultat: ens desdibuixem arreu, perdem possibilitats en consells comarcals i diputacions. Crec que l’Assemblea ha d’acordar els pactes polítics de tota mena. I només en circumstàncies molt especials, prèvia demanda del Comú interessat, des de l’Assemblea es poden estudiar excepcions a la norma de pactes generals acordats.