Comentaris generals varis


#1

Comentaris JR a l’Esborrany d’Estatuts de CeC

Inscrits
f. No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas
d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions que donen suport a
Catalunya en Comú.
«Organitzacions que donen suport» és una expressió poc clara

a. L’Assemblea del Comú serà convocada per la Comissió executiva com a
mínim 4 vegades l’any. També es podrà convocar a petició d’un 40% de les
persones inscrites.
Em sembla moltes sessions mínimes, si no hi ha temes rellevants per tractar. Posaria mínim 2 vegades l’any.

Comissió Executiva del Comú.
b. Estarà formada per un mínim de 4 persones i un màxim de 10, sempre amb
paritat de gènere.
¿Què passa si no hi ha suficients candidats d’un dels gèneres?
Proposo que les reunions de la Comissió Executiva del Comú siguin obertes – sense veu ni vot - a totes les persones inscrites i amb veu, i sense vot a les persones activistes, tenint en compte les possibilitats d’espai, i en la forma que s’estableixi. Les votacions seran públiques.

a. La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim
de tres, garantint que com a mínim hi hagi un 50% de dones.
Això implica: 1 persona: 1 dona. 2 persones: 1 home i una dona o dues dones. 3 persones: 2 dones i un home o tres dones. Com a discriminació positiva em sembla un xic excessiva, especialment si el nombre de dones inscrites és (substancialment) inferior al d’homes.

 1. Creació d’Espais de Treball Sectorial
  La Coordinadora Nacional aprovarà, a proposta del coordinador o coordinadora
  general dels Espais de Treball Sectorial, el conjunt d’Espais de Treball Sectorials
  de l’organització.
  La Coordinadora Nacional podrà aprovar, sempre de forma raonada i justificada,
  la creació de nous Espais de Treball Sectorial o la supressió d’algun dels existents.
  Les persones activistes haurien de poder fer propostes de creació de nous Espais de Treball Sectorial o la supressió d’algun dels existents.

 2. Per tal de garantir l’eficàcia, transversalitat i importància, l’òrgan executiu
  haurà de comptar amb una àrea de transparència que treballarà de forma
  coordinada amb la resta d’ àrees.
  No queda clar qui forma part de l’àrea de transparència, cóm seran elegits els membres,…Seran persones de la Comissió Executiva?

Limitacions de mandats
Com a mesura per evitar la creació de “carreres polítiques” i per tal de facilitar
l’apoderament i la participació en els càrrecs de responsabilitat, els càrrecs
públics i càrrecs electes no podran superar el límit de dos mandats en un mateix
càrrec;
Amb dos mandats en diferents càrrecs que s’encadenen es pot fer una molt llarga carrera política.

Renúncia o cessament
Catalunya en Comú garantirà els mecanismes necessaris per la renúncia o el
cessament dels càrrecs amb responsabilitat pública o orgànica i de lliure
designació en cas d’imputació o acusació judicial per delictes relacionats amb…
I la presumpció d’innocència?

Comentari final: Els mecanismes concrets del procés de participació n estaven gaire clars. Ho diu algú que no es considera un analfabet digital.


Definición de la categoría Organització
El procés participatiu
Aportació de modificació general
#2

Es proposa revisar els dos documents i modificar totes les referències que es fan a “Comarques Centrals” per “Catalunya Central”, terme oficial establert a l’article 9.c de Llei 3/2010 de vegueries.