Capítol IV. Espais nacionals: article 24. Comissió executiva


#1

1.Definició

La Comissió Executiva Nacional és l’òrgan encarregat de la direcció executiva de Catalunya en Comú.

2.Funcions

a. Exercir la direcció executiva de Catalunya en comú.

b. Elegir la persona o persones que han d’exercir de Coordinadores generals.

c. A proposta de la coordinació general aprovar les àrees polítiques i les comissions tècniques en les que es desenvoluparan les seves funcions així com les persones responsables de cada àrea i comissió.

d. A proposta de la persona responsable de programa aprovar els espais de treball sectorials.

e. Preparar les reunions del Consell Nacional.

f. Garantir la gestió econòmica, administrativa i patrimonial.

g. Mantenir les relacions amb les altres forces polítiques així com amb organitzacions i entitats socials i moviments socials.

h. Dirigir políticament les campanyes electorals.

i. Conèixer i coordinar les accions dels diversos grups institucionals de CatComú

j. Aprovar la incoació d’un procés judicial a petició de qualsevol organització local o de la mateixa Comissió Executiva.

k. Informar el Consell Nacional sobre el compliment de les funcions esmentades en els apartats anteriors.

l. Adoptar les mesures organitzatives i administratives que per raons d’urgència o excepcionalitat cregui convenients. Aquestes s’hauran de posar en coneixement del Consell Nacional en la primera reunió que se celebri.

3.Composició

a. La Comissió Executiva és elegida per l’Assemblea de Comuns mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

b. Estarà formada per un mínim de trenta persones i un màxim de quaranta. Totes les persones membres de la Comissió Executiva formaran part de ple dret del Consell Nacional de Comuns.

4.Funcionament

a. La Comissió Executiva es reunirà de forma ordinària cada quinze dies. Es convocarà amb una antelació de 3 dies, amb l’ordre del dia i tota la documentació que s’hagi de tractar.

b. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.

c. El conjunt de persones que ostentin la responsabilitat d’algunes de les àrees polítiques constituiran el “Nucli Coordinador” de la Comissió Executiva. Aquest es reunirà setmanalment i tindrà com a responsabilitat la preparació de les reunions de la Comissió Executiva, així com la direcció política executiva de Catalunya en Comú. El Nucli de Coordinació informarà regularment a la Comissió Executiva de la seva activitat, i quan ho cregui convenient també al Consell Nacional, i sempre quan el mateix Consell Nacional ho requereixi.

d. El Consell Nacional podrà revocar, per la majoria de tres cinquenes parts dels vots emesos, les responsabilitats individuals i els òrgans col·lectius de direcció que hagi elegit.


Capítol IV. Espais nacionals: article 23. Consell Nacional del Comuns
#2

Esmena de modificació: Desenvolupar i executar els acords de l’assemblea i el Consell Nacional en el dia a dia de l’organització[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:833”]
c. A proposta de la coordinació general aprovar les àrees polítiques i les comissions tècniques en les que es desenvoluparan les seves funcions així com les persones responsables de cada àrea i comissió.
[/quote]

Esmena de modificació: passar aquesta funció al Consell Nacional

No hi ha membes escollits per àmbits territorials que garanteixin la presència de representants dels diferents territoris?
Esmena de modificació:
a) és elegida per l’Assemblea del Comuns i, per als representants territorials, per les assemblees dels respectius àmbits territorials.
b) Estarà formada per un mínim de trenta persones i un màxim de quaranta, de les quals 11 seran representats de cadascun dels àmbits territorials.

Una altra alternativa és afegir alguna cosa sobre que les llistes per a l’executiva han de garantir la representativitat territorial.[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:833”]
b. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.
[/quote]

Esmena de modificació: Els acords es decidiran per consens com a mecanisme ordinari. Quan aquest no sigui possible, s’arbitraran mecanismes de mediació i facilitació per intentar construir propostes de consens. En cas de no arribar al consens, els acords es podran prendre, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços.

Justificació: d’acord amb els principis de radicalitat democràtica i funcionament adoptats a l’assemblea fundacional, que deien: “Proposem un espai de participació política que intenti construir propostes polítiques des del consens deliberat, més que no pas del càlcul de majories i minories, cosa que implica mecanismes de decisió que tinguin
informació i debat previ per anar construint aquests consensos o majories qualificades.”

Esmena de modificació: Proposo eliminar aquest punt d’aquí, i traslladar-lo, amb canvis, a un article 25 modificat, que parli de l’Equip de Coordinació de CatComú. Deixaria un punt c) que digués: La preparació de les reunions de la Comissió executiva correspon a l’Equip de Coordinació, aprovat pel Consell Nacional a proposta de l’executiva.

Justificació: les funcions d’aquest nucli són de coordinació i execució quotidiana de les decisions de CatComú, molt similars a les que s’assignen a la Coordinació general. En la línia de cercar una organització amb més ingredients d’horitzontalitat, es proposa una coordinació més col·legida, on sí que hi puguin hanver tres membres que ostenitn la representació, però com a part d’un equip de coordinació on hi participin els diferent responsables d’àrees. La composició d’aquest nucli, a qui s’atorgun funscions de direcció política, a més, no apareix definida clarament (no s’especifica qui l’escull ni quines són les àrees polítiques implicades.


#3

L’organisme del nucli coordinador ha d’estar regulat i escollit de la mateixa manera que ho està l’executiva, en el pro de la democràcia interna, en tant que sinó és un organisme que malgrat i que té funcions importants, queda al marge dels estatuts.


#4

“ a. La Comissió Executiva és elegida per l’Assemblea de Comuns mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.
b. Estarà formada per un mínim de trenta persones i un màxim de quaranta. Totes les persones membres de la Comissió Executiva formaran part de ple dret del Consell Nacional de Comuns. “

Esmena: (punt 3.a) Reemplaçar la primera oració per: “La Comissió Executiva és elegida pel Consell Nacional d’entre els seus membres.”

Esmena: (punt 3.b) Suprimir la segona oració.


#5

Com ja he dit a l’article 21, trobo a faltar en aquest títol la definició d’un calendari de desplegament de tots els òrgans d’àmbit nacional, i també de la Comissió executiva. No pot tornar a passar que ens agafi en construcció un període electoral, ho hauríem d’intentar evitar (si és possible).


#6

Passar aquesta funció a les funcions del Consell Nacional, que fara una proposta de la persona o les persones que han d’execir de Coordinadors/es Generals al conjunt dels/les inscrits/es que, mitjançant una votació que garanteixi la participació democràtica, ratifiqui o no la proposta feta pel Consell Nacional. D’aquesta manera es garanteix que el rendiment de comptes s’ha de fer d’avant l’Assemblea Nacional dels Comuns


#7

2.G. Mantenir relacions amb les altres forces polítiques així com amb organitzacions i entitats socials, moviments socials i l’associacionisme juvenil


#8

Esmena de supressió. La Coordinació general ha de ser escollida per la totalitat de les persones inscrites per tal d’escollir una coordinació que representi a la majoria del cens.


#9

A les funcions de la Comissió Executiva Nacional, Afegiria una funció mes literal:
m) Aprovar la contractació i cessament del personal administratiu o tècnic de l’organització.


#10

Justificació
Tot i que la Comissió Executiva Nacional és l’òrgan encarregat de la direcció i ha de front a situacions extraordinàries i urgents que requereixin d’una àgil presa de decisions, per tal de garantir la transparència i rendició de comptes, es considera que aquelles mesures de caràcter organitzatiu excepcionals hauran de ser posades en coneixement del Consell Nacional i també ratificades, considerant la possibilitat que en cas de no ser-ho el Consell Nacional podria revocar aquelles decisions preses que no es considerin afins als valors i pràctiques de CatComú.
Proposta
Afegir al redactat de l’apartat 24.2.l (…) Aquestes s’hauran de posar en coneixement i ser ratificades pel Consell Nacional en la primera reunió que se celebri.


#11

ARticle 24.3
Justificació
Per millor la coordinació i alinear les visions polítiques i estratègiques entre els espais institucionals i els organitzatius, és important que la Comissió Executiva compti amb la presència de les principals autoritats institucionals del país (Presidència de la Generalitat, Presidència del Parlament, Alcaldia de Barcelona), en cas que les ocupi alguna persona activista de CatComú. Com que aquests nomenaments poden no coindicir amb els processos d’elecció de càrrecs interns (perquè per exemple, siguin nomenats quan ja estan constituÏts els òrgans interns), es proposa que siguin també membres de la Comissió Executiva i del nucli coordinador per garantir la seva participació com a autoritats insittucionals. Així, en el cas que alguna persona activista de CatComú ocupi un d’aquests càrrecs, entraria a formar part com a membre de ple dret de la Comissió Executiva i formin part també del nucli coordinador, en funció de la seva disponibilitat.
Proposta
Article 24.3 - Afegir - Punt
c. La Comissió Executiva incorporarà també les principias autoritats del país (Presidència de la Generalitat, Presidència del Parlament, Alcaldia de Barcelona) en el cas que siguin persones membres de CatComú, mentre estiguin exercint els seus mandats institucionals. Formarien part també del Nucli Coordinador.


#12

Una de les màximes expressions de la democràcia interna d’una organització és la possibilitat d’escollir les persones coordinadores generals de la seva organització. Per tant proposo eliminar el punt b. 2 de l’article 24. Comissió executiva i adequar els estatuts per fer possible l’elecció mitjançant primàries restringides a les persones inscrites les persones que exerciran la coordinació general. Per cert la coordinació general hauria de ser exercida per dues persones de diferent sexe.


#13
  1. Article 24.4.c - Modificar - Definició de les àrees polítiques i comissions tècniques, les persones responsables i les necessitats de ratificació de les mateixes

Especificar la necessitat de que, atesa la seva importància en el model d’organització que estem impulsant, les persones i/o equips responsables de les àrees de transparència i de feminismes comptin amb la ratificació dels espais de treball sectorials corresponents.

Aquesta esmena s’entén millor en relació amb la presentada al Títol 4, d’addició d’un nou article respecte a l’àrea de feminismes

Proposta
Modificar el redactat del apartat 24.4.c per:

c. Nucli Coordinador.
La Coordinació general proposarà les diferents àrees polítiques i comissions tècniques en les quals la Comissió Executiva auto-organitzarà la seva activitat. El conjunt de persones que ostentin la responsabilitat d’alguna de les àrees polítiques i comissions tècniques constituiran el “Nucli Coordinador” de la Comissió Executiva.

La responsabilitat de les àrees polítiques i comissions tècniques pot recaure en una persona amb funcions de coordinació i/o un equip col·legiat per desenvolupar-les.

En el cas de les àrees polítiques de transparència i de feminismes, les persones i/o equip responsable haurà de comptar amb la ratificació de l’espai de treball sectorial corresponent.

Es reunirà setmanalment i tindrà com a responsabilitat la preparació de les reunions de la Comissió Executiva, així com la direcció política executiva de CatComú.

Informarà regularment a la Comissió Executiva de la seva activitat, i quan ho cregui convenient també al Consell Nacional, i sempre que el mateix Consell Nacional ho requereixi.


#14

MODIFICACIÓ :
article 24. Comissió executiva Nacional
2. Funcions
b. Decidir la formula de coordinació entre les persones amb un nombre més elevat de vots en les llistes per l’executiva, segons el que estipula l’article 25-3-a.
RAONAMENT : D’acord a les anteriors esmenes presentades


#15

Article 24. Comissió executiva Nacional
(Apartat 2.Funcions, lletra b.)

ELIMINACIÓ:
“b. Elegir la persona o persones que han d’exercir de Coordinadores generals.”

RAONAMENT:
En coherència amb la modificació proposada en aquest document de l’ Article 15 dels Estatuts, per la qual és l’Assemblea del Comú qui elegeix a la persona o persones coordinadores generals de Catcomú.

RECOMANACIÓ: Al text apareix indistintament “Coordinadora general” o “Coordinadora nacional” cal uniformitzar la denominació per a no confondre-ho amb la Coordinació general territorial.

PROPOSTA:

Coordinació Nacional (a nivell d’Executiva)

Coordinació Territorial (espais territorials)

Finalment:

MODIFICACIÓ-SUBSTITUCIÓ lletra b): (proposta)
“b. La Comissió Executiva, en funció de les necessitats de l’organització, podrà proposar al Consell Nacional de CatComú la necessitat que aquesta coordinació sigui exercida per més d’una persona. En qualsevol cas, caldrà garantir que el nombre de d’homes no serà superior al de dones.
En aquest cas, podrà exercir aquesta coordinació la persona que hagi obtingut un nombre més elevat de vots en les llistes per l’executiva.”


#16

Article 24. Comissió executiva Nacional
(Apartat 4.Funcionament, lletra c.)

MODIFICACIÓ :
“c. El conjunt de persones que ostentin la responsabilitat d’algunes de les àrees polítiques constituiran la “Direcció Executiva” de la Comissió Executiva””

RAONAMENT:
“Nucli coordinador” Trobem que és un concepte desafortunat i fins i tot amb una pàtina de cert sectarisme, sembla deixar a la Comissió Executiva relegada de la presa de decisions i que totes les decisions es prenguin en un grup reduït. No es pot apel·lar a l’operativitat, si és aquesta la raó potser caldria, reduir el nombre de membres de la Comissió Executiva.

També, proposem que aquest espai s’anomeni “Direcció de Comissió Executiva” o “Direcció de Coordinació”.


#17

Esmena presentada a Article 24 Comissió Executiva
Punt 2 apartat b: eliminar el text

L’elecció de les persones que han d’exercir de Coocrdinadores Generals l’ha de fer l’Assemblea

Jordi Romero


#18

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 24.2 d) Substituir el redactat actual pel següent: “A proposta del membre de l’Executiva responsable de la coordinació general dels Espais de Treball Sectorial.”
Actualment la persona responsable és qui coordina l’àrea de programa, però si canviéssim l’assignació de matèries a les diverses àrees i aquesta qüestió deixés de dependre del responsable de programa, ens veuríem en la necessitat de modificar els Estatuts, només per aquest fet, d’aquí la proposta de no fer la referència a l’àrea concreta d’assignació.