Article 6. Registre de persones inscrites


#1

1.Les altes, baixes, modalitat d’inscripció (inscrita o activista), així com les incidències, constaran en un Registre de persones afiliades, segons el que disposa la legislació vigent, i, en especial, la referida a la protecció de dades de caràcter personal.

2.Altes de persones inscrites:

a) Requisits. Acreditar que la sol·licitud d’inscripció correspon a una persona física, major d’edat i que resideix a Catalunya o està inscrita al CERA (Cens d’Electors Residents Absents) en algun municipi de Catalunya.

b) Procediment. Per accedir a la condició de persona inscrita a CatComú serà necessari:
Omplir les dades sol·licitades i acceptar les condicions i avisos legals en el formulari d’inscripció disponible al web.
· Completar el procés de verificació. Que consistirà en la comprovació per part de la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa de la veracitat de les dades proporcionades a la sol·licitud a partir de la documentació aportada per la persona sol·licitant.

c) La documentació necessària per al procés de verificació serà:
· DNI o NIE amb domicili a Catalunya.
· DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya o passaport o permís de conducció + certificat d’empadronament o rebut d’un suministrament bàsic (aigua, llum o gas) que no tingui més de tres mesos d’antiguitat i en el qual aparegui la identitat de la persona i un domicili a Catalunya.
· DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya i copia del certificat d’inscripció en el CERA (Cens d’Electors Residents Absents) en el qual figuri un municipi d’inscripció a Catalunya.

d) El municipi i l’adreça d’adscripció de la persona inscrita seran els que constin en la documentació proporcionada en el procés d’inscripció i verificació. La persona que es vulgui adscriure en un municipi o adreça diferent haurà de presentar una sol·licitud justificada (motius familiars, laborals, personals, etc.) i documentació acreditativa. Aquesta sol·licitud podrà ser acceptada o desestimada de manera justificada per la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa.

e) La condició de persona inscrita a CatComú s’adquireix des del moment en el qual es completa satisfactòriament el procés de verificació. CatComú notificarà a la persona sol·licitant que ha estat correctament inscrita, adjuntant la informació de benvinguda.

f) CatComú desenvoluparà un protocol per tal de facilitar i promoure punts presencials d’inscripció i verificació assistida amb l’objectiu de facilitar les mateixes a les persones que puguin tenir dificultats en l’accés a internet.

3.Altes de persones activistes:

a) Requisits. Haver completat satisfactòriament el procés d’inscripció i validació i sol·licitar la participació activa en algun dels espais de l’organització (local, de treball sectorial i/o tècnic). Es podrà participar a més d’un dels espais de l’organització.

b) Procediment. Per accedir a la condició de persona activista a CatComú serà necessari:
· Omplir les dades sol·licitades i acceptar les condicions i avisos legals en el formulari disponible al web.

c) La condició de persona activista a CatComú s’adquireix des del moment en el qual es notifica l’acceptació de la sol·licitud i es tramet la informació de benvinguda.

d) CatComú desenvoluparà un protocol per tal de facilitar i promoure accions d’acollida i acompanyament de noves persones activistes.

4.Baixes i modificacions de dades de les persones inscrites:

a) Qualsevol persona afiliada a CatComú podrà lliurement cessar o modificar les dades de la seva afiliació com a persona inscrita accedint al seu apartat personal a la web i completant els passos necessaris.

b) Al títol corresponent dels presents estatuts es detallen els requisits i procediments per cursar la baixa d’una persona inscrita com a resultat de l’aplicació del règim disciplinari intern.

c) La baixa voluntària serà efectiva des del moment en el qual es es notifica per part de CatComú la recepció de la sol·licitud.

d) La modificació de dades comportarà un procés anàleg al de l’alta.

e) La baixa voluntària en la modalitat de persona inscrita comporta automàticament la baixa en la modalitat de persona activista en aquells casos en que la persona estigui afiliada en ambdues modalitats.

5.Baixes i modificacions de dades de les persones activistes:

a) Qualsevol persona afiliada a CatComú podrà lliurement cessar o modificar les dades la seva afiliació com a persona activista accedint al seu apartat personal a la web i completant els passos necessaris.

b) Al títol corresponent dels presents estatuts es detallen els requisits i procediments per cursar la baixa d’una persona activista com a resultat de l’aplicació del règim disciplinari intern.

c) La baixa voluntària serà efectiva des del moment en el qual es es notifica per part de CatComú la recepció de la sol·licitud.

d) La modificació de dades comportarà un procés anàleg al de l’alta.

e) La baixa voluntària en la modalitat de persona activista no comporta automàticament la baixa en la modalitat de persona inscrita.

f) Periòdicament la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa realitzaran actualitzacions del registre de persones activistes; per a la qual cosa:
· Comprovaran les persones activistes que han participat en alguna de les activitats presencials o on-line de l’organització de les quals hi hagi control de participació.
· A les persones activistes no incloses en la categoria anterior se les enviarà un correu electrònic avisant-les que en cas que no indiquin el contrari en un termini determinat se les donarà de baixa del registre d’activistes (seguiran no obstant això formant part del registre d’inscrites).
· Abans que expiri el termini establert se les enviarà un correu electrònic recordatori.
· Un cop transcorregut el termini establert es procedirà a donar-les de baixa i notificar-s’ho.
· Les persones a les quals s’hagués donat de baixa mitjançant aquest procediment podran sol·licitar l’alta de nou en qualsevol moment, si bé l’acceptació de la mateixa pot estar subjecta a un termini de validesa parcial no superior en cap cas als 3 mesos. L’alta parcial haurà de notificar-se per la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa mitjançant resolució justificada que indiqui clarament el termini i els drets temporalment suspesos.

6.Els òrgans encarregats de la defensa dels drets de la persona afiliada podran revisar i acordar la revocació de l’admissió, baixa o canvi de modalitat (inscrita o activista) de les persones afiliades, sempre de manera motivada.


#2

Les persones són inscrites o afiliades? Proposta:

“Les altres…constaran en un registre de persones inscrites, segons el que disposa la legislació vigent”


#3

d) Aquesta sol·licitud podrà ser acceptada o desestimada de manera justificada per la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa.

Proposta:

b) Que consistirà en la comprovació per part de la/es persona/es responsables de la gestió del registre de persones inscrites de la veracitat de les dades proporcionades a la sol·licitud a partir de la documentació aportada per la persona sol·licitant.

d) Aquesta sol·licitud podrà ser acceptada o desestimada de manera justificada per la/es persona/es responsables de la gestió del registre de persones inscrites


#4

Proposta:

CatComú desenvoluparà un protocol per tal de facilitar i promoure punts presencials d’inscripció (i verificació) amb l’objectiu de facilitar aquesta a les persones que puguin tenir dificultats de fer el procés en línia.

Justificació: la verificació no és per facilitar, sinó per assegurar que totes les persones inscrites corresponen a persones reals. D’altra banda, les dificultats poden ser d’accés a Internet o de desconeixement de com fer-ho (sobretot gent gran)


#5

Correcció gramatical:

Abans que expiri el termini establert se’ls enviarà un correu electrònic recordatori.· Un cop transcorregut el termini establert es procedirà a donar-les de baixa i se’ls notificarà la decisió.


#6

(apartat 5, lletra f)

MODIFICACIÓ:
“f) Periòdicament la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa realitzaran actualitzacions del registre de persones activistes. ; per a la qual cosa:

 • Comprovaran les persones activistes que han participat en alguna de les activitats presencials o on-line de l’organització de les quals hi hagi control de participació. Aquesta comprovació es realitzarà d’acord amb el reglament que concretarà els sistemes de comprovació de la participació de persones activistes així com la baremació de la participació dins d’un espai de treball de concret.”

RAONAMENT:
Tot i que es preveu, d’acord amb la disposició transitòria segona, un període en què no s’aplicarà la categorització d’inscrites i activistes, en previsió de quan sigui efectiva cal incorporar el desenvolupament reglamentari corresponent, per a no causar indefensió.

Article 6 bis Cens electoral

ADICCIÓ:
“El cens electoral serà el Registre de persones inscrites Catalunya en Comú que alhora conformen l’Assemblea Nacional de Comuns que a data de la convocatòria de les eleccions estiguin en situació d’alta:
a. Eleccions primàries. Decidir les llistes electorals per a eleccions municipals, autonòmiques, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.
b. Elecció a càrrecs interns. Per al Comitè de Garanties, la Comissió Executiva, la Coordinadora Nacional i les representants en el Consell Nacional de Comuns.
Amb les següents excepcions:
a. En el cas d’elecció de les representants dels espais de treball sectorial el cens electoral serà conformat per les persones inscrites en el Cens d’Activistes de Catalunya en Comú que participa en els respectius espais.
b. Representants territorials. La Coordinadora General del Comú és escollida per l’Assemblea del Comú.
En qualsevol cas, el Reglament de processos electorals interns determinarà el marc legal de la convocatòries electorals.

RAONAMENT:
El Reglament de processos electorals interns ha de ser una norma de desenvolupament dels estatuts o fins i tot formar part dels Estatuts. No s’entén que no es faci un esment, tot i que sigui general, en el estatuts al tema electoral i la composició del “cens electoral”. En el reglament no es parla d’això.


#7

Article 6. Registre de persones inscrites
(apartat 5, lletra f)
MODIFICACIÓ:
“f) Periòdicament la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa realitzaran actualitzacions del registre de persones activistes. ; per a la qual cosa:

 • Comprovaran les persones activistes que han participat en alguna de les activitats presencials o on-line de l’organització de les quals hi hagi control de participació. Aquesta comprovació es realitzarà d’acord amb el reglament que concretarà els sistemes de comprovació de la participació de persones activistes així com la baremació de la participació dins d’un espai de treball de concret.”
  RAONAMENT:
  Tot i que es preveu, d’acord amb la disposició transitòria segona, un període en què no s’aplicarà la categorització d’inscrites i activistes, en previsió de quan sigui efectiva cal incorporar el desenvolupament reglamentari corresponent, per a no causar indefensió.

#8

Article 6 bis Cens electoral
ADICCIÓ:
“El cens electoral serà el Registre de persones inscrites Catalunya en Comú que alhora conformen l’Assemblea Nacional de Comuns que a data de la convocatòria de les eleccions estiguin en situació d’alta:
a. Eleccions primàries. Decidir les llistes electorals per a eleccions municipals, autonòmiques, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.
b. Elecció a càrrecs interns. Per al Comitè de Garanties, la Comissió Executiva, la Coordinadora Nacional i les representants en el Consell Nacional de Comuns.
Amb les següents excepcions:
a. En el cas d’elecció de les representants dels espais de treball sectorial el cens electoral serà conformat per les persones inscrites en el Cens d’Activistes de Catalunya en Comú que participa en els respectius espais.
b. Representants territorials. La Coordinadora General del Comú és escollida per l’Assemblea del Comú.
En qualsevol cas, el Reglament de processos electorals interns determinarà el marc legal de la convocatòries electorals.

RAONAMENT:
El Reglament de processos electorals interns ha de ser una norma de desenvolupament dels estatuts o fins i tot formar part dels Estatuts. No s’entén que no es faci un esment, tot i que sigui general, en el estatuts al tema electoral i la composició del “cens electoral”. En el reglament no es parla d’això.


#9

Punts 5 f) Nou redactat:
Periòdicament la/es persona/es responsables de la gestió organitzativa realitzaran actualitzacions del registre de persones activistes; per a la qual cosa:

 • Comprovaran que les persones activistes han participat en alguna de les activitats presencials o on-line de l’organització de les quals hi hagi control de participació.
 • Comprovaran que les persones activistes realitzen el pagament de les seves quotes periòdiques.
 • Comprovaran que les persones activistes escollides per càrrecs interns participen dels mateixos per tal que si falten als òrgans de representació puguin ésser substituits.
  Signem aquesta esmena:
  Ramon Caurel Iglesias
  Marian Anguita Ferrer
  Angel Jorda Casamor
  Joan salmeron crossas
  Jordi Urgell Martinez
  Ivan Martin Bravo

#10

d’acord a les esmenes presentades a l’article 5, proposo eliminar l’article 6. Si no establint dues formes de inscripció no te lloc aquest article
Article 6 punts 3, 4, 5 i 6
Suprimir


#11

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Núria Lozano]

Art. 6.5 b) Substitució del redactat actual pel següent:
“Es causarà baixa en la modalitat d’activista per la concurrència de les circumstàncies descrites a l’apartat f). De la mateixa manera, causarà baixa en la seva doble condició d’activista i inscrita com a resultat de conductes que donin lloc a l’aplicació del règim disciplinari intern.”
Al redactat actual hi ha una remissió al règim disciplinari per a perdre la condició d’activista, però aquest no conté cap referència al respecte, en conseqüència, només estan regulats els casos de pèrdua de la condició de persona inscrita i, lògicament la baixa de la persona com a inscrita implica automàticament també la seva baixa com a activista. En cas de voler – se mantenir el redactat actual caldria incorporar una regulació específica al règim disciplinari que no existeix a la proposta.