4. Dignificació de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció


#1

Supresió de privilegis

CatComu ha de garantir els mecanismes perquè els seus càrrecs electes o de lliure designació renunciïn:
· a regals, privilegis, donacions, compensacions no justificades, condonacions de deutes, serveis i tractes de favor que es puguin entendre com a privilegi per elles o per a persones vinculades al seu entorn.
· a qualsevol figura d’aforament judicial.
· a plans o fons de pensions privades o altres prestacions en càrrec a fons públics, excepte aquells establerts per la Seguretat Social.
· a l’ús de vehicles oficials excepte per motius estrictament justificats per les tasques institucionals a desenvolupar.

CatComú es compromet a treballar perquè en les institucions no hi hagi privilegis donats pel càrrec sinó les despeses i retribucions justes en el desenvolupament de les funcions dels càrrecs públics.

Acumulació de càrrecs

Per tal de poder exercir les seves responsabilitats en les millors condicions i màxima dedicació i per evitar la concentració de poder en un grup limitat de persones en les institucions i en l’organització, es limitarà la possibilitat d’acumulació de càrrecs.

CatComú establirà els mecanismes necessaris per limitar l’exercici de més d’una funció pública o de més d’un càrrec electe intern, excepte aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució, en tot cas conforme a les limitacions salarials establertes per CatComú.

Seguint els mateixos principis, els òrgans interns de Catalunya en Comú com a organització hauran de limitar la presència de càrrecs electes respecte al total de membres de l’òrgan, per tal que es pugui donar una bona connexió entre l’activitat institucional i l’organitzativa, garantir la capacitat de dedicació a l’organització; potenciar la formació de nous quadres polítics; assolir complementarietat de perfils i possibilitar la rotació de responsabilitats.

Renúncia a dietes i remuneracions addicionals

Els càrrecs públics electes renunciaran a les dietes, sous o indemnitzacions per assistència a reunions dels òrgans de direcció o administració dels òrgans públics.
Queden exemptes de la renúncia, les despeses en les que incorrin els càrrecs públics en l’exercici de les seves funcions relacionades en manutencions, allotjaments i desplaçaments, degudament justificades.

CatComú crearà els mecanismes per establir els criteris d’import i categoria de manutenció, allotjament i transport en funció de l’àmbit institucional, sempre adoptant criteris de proporcionalitat i sobrietat; per el que s’hauran d’ajustar a les dietes i indemnitzacions establertes per el personal funcionari o laboral. Renunciaran a les dietes d’alts càrrecs de l’administració.

Salaris i excedents de salaris

S’estableix una limitació de sou màxim d’entre 3,5 a 4,5 vegades el salari mínim interprofessional en funció de les responsabilitats que s’assumeixin. Aquest salari màxim serà el resultat del total de remuneracions corresponent a la totalitat de les funcions realitzades en llocs professionals, d’elecció, de representació o nomenaments derivats directa o indirectament de la seva pertinença a CatComú. La carta financera definirà l’escalat de sous en funció de responsabilitats.

Al mateix temps CatComú es compromet a treballar per incrementar la quantia del SMI per tal de que reflecteixi les necessitats reals de qualsevol persona que visqui en la nostra societat.

Els excedents de salaris percebuts per als càrrecs públics s’aportaran a Catalunya en Comú a un compte específic creat a tal efecte.

Catalunya en Comú decidirà, al seu pressupost anual, la destinació dels esmentats excedents de salari, havent de dedicar una part dels mateixos per finançar projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana que promoguin l’apoderament i formes d’autorganització.
La gestió dels excedents de salaris es realitzarà de forma pública i seguint criteris de transparència.

Limitacions de mandats

Com a mesura per evitar la creació de “carreres polítiques” i per tal de facilitar l’apoderament i la participació en els càrrecs de responsabilitat, els càrrecs públics i càrrecs electes no podran superar el límit de dos mandats en un mateix càrrec; o, en el cas d’eleccions anticipades, el seu equivalent en anys (8 anys) finalitzant sempre el mandat, prorrogables a tres per motius extraordinaris debatuts, consensuats i aprovats pel Consell Nacional.

Renúncia o cessament

Catalunya en Comú garantirà els mecanismes necessaris per la renúncia o el cessament dels càrrecs amb responsabilitat pública o orgànica i de lliure designació en cas d’imputació o acusació judicial per delictes relacionats amb la corrupció, la prevaricació, el tràfic d’influències, l’enriquiment injust amb recursos públics o privats, la malversació, l’apropiació indeguda de fons públics, el racisme, la xenofòbia, la violència masclista, l’homofòbia o qualsevol actuació contra els drets humans i els drets de les treballadores i els treballadors.

Evitar la contractació pública irregular d’empreses pròpies o d’algun familiar
Catalunya en Comú garantirà els mecanismes necessaris per evitar la contractació pública irregular d’empreses pròpies o d’algun familiar, d’acord als mecanismes que s’estableixin al reglament de desenvolupament del present Codi d’Ètica Política.

Conciliació laboral i personal amb la vida política

 1. Catalunya en Comú proporcionarà ajudes per situacions de dificultats d’incorporació a la vida laboral en cas de no tenir dret a la prestació d’atur, que vindran regulades d’acord al desplegament d ‘aquest codi ètic.

 2. Cataunya en Comú es compromet a facilitar la conciliació de la vida personal i política a totes les persones que ocupin càrrecs públics en representació de Catalunya en Comú. L’òrgan executiu es compromet a crear una comissió de treball per a la redacció del Pla de Conciliació de Catalunya en Comú, amb la finalitat de conciliar la vida personal i política en tots els àmbits d’activitat de l’organització.


ANNEX i.CODI ÈTIC. ARTICLE 4 LIMITACIÓ DE MANDATS
ANNEX 1 CODI ETIC. Article 4. Acumulació de càrrecs
#2
 1. Supressió del punt “Renúncia a dietes i remuneracions addicionals”. Les dietes normalment són percebudes per les persones que no formen part d’òrgans de govern i per tant no tenen un sou assignat. No són una compensació addicional a un sou com a electes sinó una compensació per actes concrets. No s’han de suprimir.

 2. Supressió de referències al SMI. No reconeixem l’SMI perquè és una magnitud unilateral i no subjecta a negociació col·lectiva. La referència han de ser els convenis d’aplicació de l’administració o sector en el que s’exerceixi el càrrec. Despreciar la negociació col·lectiva i afavorir la unilateralitat de l’SMI és populista i de dretes.

 3. S’ha d’establir molt bé com es calcula el límit de percepcions del càrrec electe, perquè els impostos els pagarà pel total de la seva retribució oficial, no pel que finalment es queda. El tipus d’IRPF és diferent pel total que pel total descomptada l’aportació a l’organització i això no pot penalitzar al càrrec electe. Els impostos han de ser assumits amb justícia tant per la persona com per CeC.

 4. Els ingressos per grups institucionals han de ser rebuts per l’organització de l’àmbit en què es generen i després aquesta dipositarà el que s’estableixi a CeC central. Per exemple, els ingressos d’un grup municipal han de ser ingressats per CeC del municipi i després aquesta ingressar la part corresponent a CeC nacional, i no a l’inrevés. CeC no pot ser una organització centralitzada en general i tampoc a nivell econòmic.


#3

Respecte a limitacions de mandats: s’ha d’incloure que aquesta mesura té caràcter retroactiu; és a dir, aquelles persones que ja hagin tingut un càrrec anteriorment en qualsevol organització (també en aquelles que no impulsen CatComú), no poden tenir el “comptador” a zero.


#4

Proposta nou redactat del segon paràgraf de l’apartat Acumulació de càrrecs:
CatComú estableix com a mecanisme necessari la limitació a l’exercici d’un càrrec d’una funció pública i d’un càrrec electe intern, excepte aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució, en tot cas conforme a les limitacions salarials establertes per CatComú.


#5

Es proposa afegir un Annex II que reculli el Decàleg del Municipalisme per la transformaicó social (un cop aprovat pel CN)

Municipalisme per a la transformació social
Canviar realitats locals des de la implicació ciutadana. Coordinar i agregar la força municipal per ampliar capacitats.
L’àmbit local és especialment propici per al sorgiment de projectes d’empoderament popular. CatComú ha de treballar per consolidar i aprofundir aquest projecte il·lusionant arreu del territori. Ens cal arribar a molta gent, i que molta gent es senti cridada a formar part del projecte, més rica i diversa en els seus plantejaments, amb més capacitat d’anàlisi i de proposta política, amb més suport electoral i amb més capacitat d’esdevenir el referent de l’esquerra al nostre país, eina de transformació social i de treball transversal de persones i col·lectius diversos
Avui sabem millor que mai que la construcció d’un projecte de transformació social com el que defensem des de Catalunya en Comú ha de tenir el seu fonament en polítiques i estratègies municipals que construeixin cohesió social, i al temps promoguin un canvi cultural imprescindible per avançar en la direcció d’un canvi social, econòmic i polític; i fer-ho des de baix, des de la base, des de la ciutadania i les organitzacions i moviments socials de tota mena alineades amb aquest objectiu de formes molt diverses.
Tenim l’obligació política i la responsabilitat històrica d’eixamplar la base social del nostre projecte polític, i d’oferir cobertura o suport a les iniciatives ciutadanes que treballen en la mateixa línia. En definitiva hem d’estrènyer els vincles d’una aliança política i ciutadana per a construir un projecte comú de transformació i canvi, sent conscients que les realitats socials i polítiques arreu del territori son múltiples i diverses. Haurem de practicar una geometria variable territorial per aprofundir la nostra estratègia política per a la conformació d’un nou bloc històric de tranformació local.
Per això hem de treballar per fer d’aquest projecte un espai identificable amb el projecte de CatComú arreu del territori. Per això s’estableixen uns principis orientadors, un marc general però clarificador de la posició de Catalunya en Comú en relació amb les candidatures per a les eleccions municipals de 2019, que es puguin adaptar a un mapa local divers.
Guia en 10 punts de com entenem el municipalisme en comú

 1. Primer, les persones. Candidatures que posin en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, han d’estar al centre de les polítiques municipals.
 2. Pobles i ciutats per a una economia i ecologia basada en el bé comú. Volem ajuntaments que col·laborin amb la ciutadania per innovar en la democratització de l’economia i la cura del nostre medi. Des dels ajuntaments, amb la ciutadania, volem impulsar l’economia social i solidària, la gestió col·lectiva dels béns comuns, un nou model energètic i de mobilitat.
 3. Una administració local pública eficient, honesta, transparent i oberta. Acabem amb els privilegis polítics i el caciquisme des de l’àmbit més proper. Promovem polítiques de transparència i rendiment de comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració en una administració al servei de tota la ciutadania i oberta a la intel·ligència col·lectiva.
 4. Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador. Volem candidatures plenes de dones i agendes polítiques feminitzades. I volem ajuntaments que pensin en femení, en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials, en les maneres de funcionar…
 5. Candidatures àmplies de ciutadania compromesa. Ens ajuntem persones, ciutadania compromesa amb el seu municipi i que comparteix objectius comuns. Venim de la participació en diferents partits, col·lectius, associacions i grups, de les places, de casa… i sumem forces per millorar la realitat dels nostres pobles i ciutats des de la diversitat i l’apoderament ciutadà, amb la
  voluntat de representar a la majoria.
 6. Construir consensos per avançar juntes. Afrontem els diversos punts de vista i interessos d’unes candidatures obertes i participatives des de la col·laboració, la deliberació per a l’enteniment i la cerca de les millors solucions que ens puguin aplegar a totes per avançar en els objectius comuns.
 7. Horitzontals, participatives, obertes i eficients. Volem candidatures amb organització horitzontal, obertes a la ciutadania. Promovem mètodes de treball que facilitin i facin efectiu aquest treball en obert i no jeràrquic i evitem la dependència econòmica de les entitats financeres.
 8. Preguntem a la ciutadania, rendim comptes davant el municipi. Els programes electorals, les llistes de les candidatures, les grans decisions municipals, les hem de decidir amb la ciutadania. Rendim comptes davant la ciutadania de les nostres decisions, la nostra feina i els nostres comptes.
 9. Ens connectem en xarxa. Promovem la connexió i col·laboració entre les candidatures i els pobles i les ciutats del canvi. Cerquem el suport mutu, la suma de forces, la coordinació des de l’autonomia local per incidir en la política supramunicipal.
 10. Volem guanyar, per transformar realitats. Volem denunciar privilegis, desigualtats i ruïnes ecològiques, però sobretot, volem guanyar les institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú.

#6

Es molt important fixar els efectes retroactius del mateix (que podrien ser els 8 anys anteriors a la data de 22/04/2018) per evitar que amb el naixement de l’organització algu porti mes de 8 anys en càrrecs públics i electes.

Aixi mateix també es molt important evitar l’encadenament de càrrecs públics. Per exemple: Evitar que algu estigui 4 anys de senador posteriorment 4 anys de diputat al Congres i posteriorment 4 anys de diputat al Parlament. Amb aquest exemple es veu la limitació del text de la ponencia. Doncs en cap càrrec public porta mes de dos legislatures però porta en càrrecs electes un total de 12 anys.


#7

El que es diu sobre la renúncia a dietes i remuneracions addicionals crec que és adequat per a aquells càrrecs electes que siguin en el govern i cobrin un sou com a tals membres dels govern, però no hauria d’aplicar-se per a aquells que, essent càrrecs electes, no siguin membres del govern i, en conseqüència, no comptin amb cap altre ingrés econòmic (p.e. els regidors en l’oposició).

Sobre els salaris i els excedents de salaris potser fóra millor establir un determinat percentatge en lloc de fixar un número de vegades el SMI, ja que p.e. en els ajuntaments els sous (i les despeses a les que obliga el càrrec) no són sempre iguals, doncs estan en funció del nombre d’habitants del municipi. Fixar un màxim sobre el salari mínim igual per a tots els càrrecs electes és injust, doncs no és el mateix ser regidor a Barcelona que ser-ho a Les Franqueses i tots dos cobrarien el mateix.

Pel que fa a la renúncia o cessament es diu que “Catalunya en Comú garantirà els mecanismes necessaris…” i hauria de dir qui i quan és concretament l’encarregat de fer-ho, doncs si això no es concreta i s’espera a que hi hagi algun conflicte per fer-ho, llavors s’haurà de fer a corre-cuita i, potser, que de manera poc clara. És bo que tots sapiguem des de bon començament quines són les regles del joc!


#8

Afegir redacció de la limitació de mandats perquè respongui més clarament a l’objectiu d’evitar “carreres polítiques” en el cas dels carrecs electes.
Justificació:
A fi que quedi més clara la limitació de mandats del càrrecs electes caldría afegir la necessitat que el Consell Nacional hauría d’aprovar quansevol tipus d’excepcionalitat i validar-se en processos oberts d’eleccions primàries o validació d’equips.
Proposta:
Artícle 4. (…) Quansevol excepcionalitat haurà de ser aprovada pel Consell Nacional de CatComú i/o validar-se en processos oberts d’eleccions primàries o validació d’equips.


#9

Un cop més el Consell Nacional té la darrera paraula, aqui en el cas de prorrogar tres anys més el càrrec a qui hagi sobrepassat els dos mandats (o 8 anys).
Esmena: Ell ímit dels mandat serà d’una sola legislatura (o 4 anys) per donar més possibilitat de rotació a d’altres pesones i per tal de no personalitzar-se excessivament les cares visibles de CatComú. Es debatrà i votarà en assemblea si es considera necessari allargar una legislatura més o si convé fer noves primàries.


#10

Esmenes que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell al
AL CODI ÈTIC, Punt 4
D’adició: a l’apartat “Evitar la contractació…” afegir-hi: “així com amb qualsevol empresa que tingui obert procediment judicial o hagi rebut sentència per causes de corrupció o fiscals.”


#11

D’acord a suprimir la referència al SMI i les consideracions sobre la manera de calcular el límit de percepcions tenint en compte els impostos.

En general crec que els límits que s’estableixen poden estar bé per a certs càrrecs però són insuficients per a altres: per exemple, membres de l’equip de govern d’una ciutat gran que estan “de guàrdia” les 24 hores els 7 dies de la setmana.


#12

Respecte a incompatibilitat laboral caldria afegir d’alguna manera el cas d’algú que prèvia a la seva elecció ja estigui treballant en alguna empresa de les que es comentat i demani excedència. Potser així: “a no ser que tinguessin excedència d’una empresa relacionada amb el sector”

Limitació de mandats – No evita fer carrera política tal com està redactat ja que si es canvia de càrrec es poden fer molts anys (alcalde, parlamentari,…). Aquest acaba penalitzant els pobles petits on hi menys persones, etc,… Potser posar la limitació de mandats respecte al que es consideren càrrecs rellevants: regidors de ciutats de més 20.000 habitants, diputats, etc… També incloure càrrecs de confiança en aquesta limitació?


#13

Justificació:
Tot sovint les organitzacions es converteixen en esclaves dels seus càrrecs electes quan aquests acumulen en si mateixos càrrecs de responsabilitat de caràcter decisori tant en l’àmbit institucional com en el àmbit intern de la pròpia organització.
A l’anterior situació s’ha d’afegir la duplicitat de càrrecs públics: regidor municipal i parlamentari autonòmic, i/o senador. Donant per descomptat que la extraordinària capacitat d’un reduït grup de persones els hi permet exercí com regidor, alcalde i/o conseller del seu municipi i alhora ser senador o diputat al Parlament, com si les esmentades responsabilitats no tinguin l’exigència d’una dedicació plena i exclusiva.
No erradicar orgànicament aquestes pràctiques impedeix l’accés de molts activistes a càrrecs de responsabilitat i la seva rotació, dificulta la renovació generacional i la formació de nous quadres polítics.
Proposta:
(…) no es permetrà l’acumulació de càrrecs. CatComú prohibirà l’exercici de més d’una funció pública (alcalde, regidor, senador, diputat) sense distingir si una d’ambdues no te remuneració o se’n renuncia a la mateixa, excepte aquelles funcions vinculades de manera inexcusable a la seva condició de càrrec institucional o orgànic.
En continuïtat a la dignificació de la política i evitar la duplicitat de càrrecs i salaris, el grup parlamentari de CatComú al Parlament de Catalunya farà una proposició de llei per eliminar el privilegi de la càmera de anomenar senadors autonòmics sense passar per les urnes. De tal manera que tots els representants catalans al Senat ho siguin per elecció de directa dels ciutadans. D’aquesta manera s’evitarà la penosa imatge de ex-alcaldes o presidents autonòmics aparcats a la càmera alta espanyola.
Seguint els mateixos principis, els òrgans interns de Catalunya en Comú impediran l’exercici de més d’un càrrec intern de caràcter executiu, estigui o no remunerat per l’organització. I, en paral·lel, és limitarà la presència de càrrecs electes amb responsabilitat institucional al 10% del total dels membres de tots els òrgans interns de govern de l’organització a fi de preservar-ne la independència de criteri i capacitat decisòria d’aquests.


#14

me da miedo que nuestros cargos publicos tengan que renunciar a esto y queden desprotejidos, tal y como estan las cosas actualmente-

Nuevo redactado:

Els càrrecs públics electes amb sous lligats a cotització, renunciaran a les dietes, sous o indemnitzacions per assistència a reunions dels òrgans de direcció o administració dels òrgans públics.Queden exemptes de la renúncia, les despeses en les que incorrin els càrrecs públics en l’exercici de les seves funcions relacionades en manutencions, allotjaments i desplaçaments, degudament justificades.

El maximo tendria que ser de 3,5, si alguien tiene demasiadas responsabilidades, que delegue.


#15

Crec que per certes responsabilitats politiques que comportan plena dedicacio (President de la Generalitat, Consellers, alcaldes de gran ciutats, per exemple) aquests limits d sou son masa baixos. Cobrarien menys o igual que un funcionari en un lloc de responabilitat (com director d’institut o dd’un centre penitenciari). Penso que en aquests casos el sou hauria de ser de entre 5000 i 6000 euros. Crec que el que es important es l’escalat en funcio de les responsabilitats, ja que actualment hi ha carrecs politics amb molt poca responsabilitat i dedicacio altament remunerats. Crec que no establir sous d’acord a la responsabilitat i dedicacio disuadira a persones preparades a assumir responsabilitats politiques.


#16

Crec que la limitació del sou ha d’estar relacionada amb el tipus de feina que se tenia anteriorment dins d’uns marges.
Tampoc me queda clar l’atribució del sou que passa a la disposar Cat en Comú, quina pot disposar la localitat i quina l’organització en conjunt. Crec que han de ser autonomes els municipis a nivell econòmic i donar comptes a la comissió de comptes.