Comentaris globals als reglaments


#1

[afegim aquesta aportació que ha arribat per mail > Nuria Lozano]

ESMENES REGLAMENT MARC ELECCIÓ ÒRGANS INTERNS
Les esmenes caldrà entendre – les referides tant al Reglament Marc Elecció Òrgans Interns, com al Reglament Marc d’elecció de llistes electorals, donada la coincidència als redactats i estructura dels mateixos, amb la salvedat d’aquelles esmenes que s’indiquen referides exclusivament a algun dels Reglaments.
Art. 1 Reformulació com a introducció, però no com a part del Reglament, donat que ja està inclòs a l’art. 35 dels Estatuts. En correlatiu, renumeració de l’articulat del Reglament.
Art. 2.1. d) Reglament elecció òrgans interns i 2.1.c) Reglament elecció llistes electorals.
Suprimir la referència a les disposicions transitòries, que podria induir a confusió, ja que les disposicions transitòries en són part dels Estatuts. L’apartat quedaria redactat així: “En el cas que no estigués constituït l’òrgan competent, es procedirà d’acord a l’establert als Estatuts”.
Art, 2.5 Canvi parcial de redacció. Aquest seria el nou redactat:
“El procés d’elecció s’inicia amb la convocatòria formal d’eleccions a totes les persones amb dret a vot o a formar candidatura, que es farà arribar com a mínim a través de correu postal i electrònic, així com per qualsevol altra canal de comunicació habitual de l’espai de què es tracti (…)”.
Es tracta de garantir la igualtat d’oportunitats en la participació entre totes les persones inscrites amb independència de l’espai concret de participació de cadascuna d’elles, així com el seu accés a les diverses tecnologies de la informació. Cal tenir present que d’una altra manera les diferències d’alfabetització digital o de mitjans econòmics per a dotar – se de les eines adequades pot implicar la falta de participació d’algunes persones inscrites. Per exemple, si un espai habitualment es comunica per whatsapp o telegram, no disposar d’un terminal mòbil amb dades impediria la participació, mentre a d’altres espais es podria fer ús de trameses de correu ordinari i no exclourien aquestes persones.
Art. 3.3 b) Quedaria redactat de la següent manera: “b) De manera excepcional i justificada (…)”
Donat que la utilització d’aquesta possibilitat pot donar lloc a que les persones inscrites disposin de drets diferents en àmbits territorials diversos perquè, per exemple, amb la mateixa antiguitat en la inscripció en un lloc es tingui dret de sufragi i a l’altra no, caldria argumentar la necessitat de fer ús de la modificació del termini.
Esmenes agrupades: Garantia del bon funcionament del procés d’elecció a càrrec de la Comissió Electoral.
La utilització de terminologia sancionadora pot induir a confusió al remetre a l’exercici d’una potestat disciplinària que els Estatuts atribueixen amb caràcter exclusiu a la Comissió Executiva Nacional i que, per tant, no podria exercir una Comissió Electoral. Aquest seria el sentit de les esmenes que es proposen a continuació. Amb una excepció, la introducció d’una mesura de gravetat intermitja pel supòsit d’irregularitats greus, deixant l’exclusió de la candidatura limitat als supòsits d’irregularitats molt greus.
Art. 10.2.a) última vinyeta. Substituir el redactat pel següent: “Adoptar les mesures contemplades a l’art. 11 i d’altra normativa interna d’aplicació, per tal de garantir, de forma efectiva, el bon funcionament del procés d’elecció”.
En aquest mateix sentit, es proposa modificar el redactat de l’art. 10.3, del mode següent: “La Comissió de Garanties corresponent funcionarà com a òrgan de segona instància en relació a les resolucions de la Comissió Electoral.” Se suprimeix, per tant, la referència al seu paper d’organisme de segona instància en matèria sancionadora, respecte a les resolucions adoptades per l’òrgan competent, per ser aquesta matèria que ja ha estat objecte de regulació al Títol VIè. de la proposta d’Estatuts.
I, per últim, la modificació del redactat de l’art. 11 que quedaria en els següents termes:
“Article 11. Control i garantia del bon funcionament dels processos electorals interns
11.1 La Comissió Electoral corresponent podrà, a instància de part o d’ofici, iniciar i resoldre procediments per a la determinació de la comissió d’irregularitats en el marc del procés electoral (…).
11.2. Irregularitats. Les irregularitats seran qualificades com (…)
11.3. Mesures de garantia del bon funcionament del procés electoral.
a) Respecte a les candidatures que incorrin en les irregularitats descrites en l’apartat anterior s’adoptaran les mesures següents:
• Per una irregularitat lleu: Amonestació escrita.
• Per una irregularitat greu: Exclusió de la candidatura dels mecanismes de comunicació amb les persones amb dret a vot, facilitats per l’organització.
• Per una irregularitat molt greu: Exclusió de la candidatura del procés electoral.
• Al cas d’irregularitats que siguin constitutives d’alguna de les infraccions regulades a l’art. 39 de la proposta d’Estatuts, la Comissió Electoral donarà trasllat dels fets a la Comissió Executiva Nacional, a efectes de tramitació del corresponent procediment disciplinari respecte a les persones de la candidatura autores dels fets. .
b) Les mesures de garantia del bon funcionament del procés electoral s’adoptaran tenint en compte (…)
c) Les mesures de garantia a adoptar no són excloents entre si.”
Art. 13. Clarificació del redactat de l’apartat g.b)ii) Reglament elecció òrgans interns
La proposta actual estableix que a l’òrgan resultant no hi haurà més d’un 50% de persones del total que reuneixin la condició de membre de la Comissió Executiva Nacional o el Consell Nacional, però no queda prou clar si aquest percentatge inclou els que formin part del Consell Nacional en representació del seu àmbit territorial. En cas de no ser així, es podria redactar de la següent forma:
“b) A l’òrgan resultant no hi haurà més d’un 50% de persones del total que reuneixin alguna de les següents condicions:
ii) formar part de la Comissió Executiva Nacional o el Consell Nacional, a elecció de l’Assemblea Nacional del Comú.”
Art. 16 Reglament elecció òrgans interns. Contradicció a resoldre amb els arts. 33.3.4 (Comissió de Garanties Democràtiques) i 43.3 (Comissió de Comptes) dels Estatuts
La proposta d’Estatuts, tant respecte a la Comissió de Garanties Democràtica, com en relació a la Comissió de Comptes, no fa cap referència a l’obligació de tendir cap a la paritat de gènere; mentre que en canvi a l’art. 16 dels Reglaments s’exigeix que el 50% dels membres siguin dones, introduint factors correctors.
Al cas dels Estatuts l’esmena proposada respecte als mateixos planteja que hi hagi un número mínim de 2 dones, tot i que seria igualment acceptable xifrar aquest mínim en 3, partint del redactat dels Estatuts que planteja un mínim del 50% d’una xifra de 5.

Articles 13 i 14 Reglament elecció llistes electorals.
Es planteja la possibilitat de que es decideixi l’aplicació de sistemes majoritaris d’assignació de resultats, a criteri de l’àmbit a que correspongui el procés electoral.
Seria aconsellable garantir elements de proporcionalitat a tots els processos que facin possible la representació de la riquesa i complexitat de l’espai, per tal d’afavorir la identificació de totes les persones inscrites amb les candidatures finalment configurades.
Respecte al mètode Sainte – Lague és un mètode prou neutre, però pel contrari un umbral del 20% per entrar al repartiment sembla excessiu; seria més adequat un mínim del 5% o, tot i ser massa elevat, del 10%.