Capítol III. Espais territorials: article 17. Assemblea territorial


#1

1.Definició

És el màxim òrgan de decisió política en el seu àmbit territorial.

2.Funcions

a. Elegir la Comissió de coordinació territorial.

3.Composició

Formen part de l’Assemblea territorial totes les persones inscrites a CatComú en el seu àmbit territorial de referència.

4.Funcionament

a. Es reunirà un mínim de 4 vegades l’any.

b. Serà convocada per la Comissió de coordinació territorial. Es convocarà amb una antelació de 10 dies, amb l’ordre del dia corresponent i els documents que hauran de ser tractats. També podran ser convocades si ho sol•licita un 40% de les persones inscrites en l’àmbit territorial corresponent.

c. Els acords es decidiran per majoria simple excepte en aquells casos en què segons aquests estatus o els reglaments que els desenvolupen es requereixi una majoria qualificada.


#2

Si la unica función de la asamblea territorial es elegir la comisión de coordinación territorial, ¿para que reunirse 4 veces al año? ¿Se cambiara la coordinadora territorial 4 veces al año?.

Propongo darle más funciones, por ejemplo:
B. Escollir els representants que aniran als consells comarcals, diputacións i altres entitats d’ambit supramunicipal, de entre les persones que puguin i vulguin d’acord amb la legalitat.
C.Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces politiques que tingui a veure amb els consells comarcals, diputacións i altres
D. Sol.licitar l’inici de processos revocatoris en base al funcionament establert, de membres dels consells comarcals i/o diputacións
E. Podra ser consultat amb caracter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciudadanes.


#3

En la mateixa línia de dotar de més funcions a l’assemblea territorial (únic espai territorial on participen els inscrits directament) proposo també els següents punts…

 1. Funcions
  a. Elegir la Comissió de coordinació territorial.
  b. Debatre i aprovar els informes de gestió dels òrgans d’àmbit territorial.
  c. Aprovar els programes electorals en l’àmbit territorial, després d’un procés d’elaboració participativa.
  d. Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per optar a càrrecs públics a institucions com a representants territorials.
  e. Aprovar o rebutjar pactes amb altres forces polítiques en consells comarcals o diputacions.

#4

En la línia dels comentaris anteirors, afegiria: Debatre i aprovar les línies d’acció política en l’àmbit territorial

Esmena de modificació: Els acords es decidiran per consens com a mecanisme ordinari. Quan aquest no sigui possible, s’arbitraran mecanismes de mediació i facilitació per intentar construir propostes de consens. En cas de no arribar al consens, els acords es podran prendre, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços.

Justificació: d’acord amb els principis de radicalitat democràtica i funcionament adoptats a l’assemblea fundacional, que deien: “Proposem un espai de participació política que intenti construir propostes polítiques des del consens deliberat, més que no pas del càlcul de majories i minories, cosa que implica mecanismes de decisió que tinguin informació i debat previ per anar construint aquests consensos o majories qualificades.”

Esmena d’addició a l’apartat de funcionament: S’establiran mecanismes per a la participació virtual de les persones inscrites.


#5

Las asambleas son irreprochables como elemento teórico de democracia, pero bastante engorrosas de manejar en el día a día.Por experiencia sé que son la plataforma ideal para que muchas personas con ansias de protagonismo discutan sobre el sexo de los ángeles o inventen la rueda.
¿4 convocatorias anuales? Esto apenas dejaría períodos intermedios, porque las asambleas tienden a alargarse hasta el infinito y más allá.
¿Decisiones por consenso? Entonces ya no solo no quedarían períodos intermedios, sino que se solaparía la asamblea de primavera con la de verano, etc.
Creo que existen mecanismos (como este que estoy usando) en los que la gente puede opinar y debatir de forma más ágil (uno puede saltarse aquello que le parece un peñazo) y votar de forma sencilla, sin desplazamientos, sin pérdidas de tiempo y sin tener la sensación de regresar al siglo XIX.
SAlud.


#6

MODIFICACIÓ :
article 17. Assemblea territorial
4. Funcionament
b. Serà convocada per la Comissió de coordinació territorial. Es convocarà amb
una antelació de 10 dies, amb l’ordre del dia corresponent i els documents que
hauran de ser tractats. També podran ser convocades si ho sol·licita un 25% de
les persones activistes en l’àmbit territorial corresponent.

RAONAMENT : El 40% del cens d’inscrits és un nombre absolutament inassolible en cap cas, si volem fer una organització més participativa cal fer aquesta via possible.


#7

Punt 2 Funcions
Afegir els punts
b) Aprovar el pressupost anual
c) Ratificar els programes electorals, a proposta de les organitzacions locals i candidatures municipals.
d) Ratificar les llistes electorals municipals proposades per les organitzacions locals i candidatures municipals.
f) Aprovar o rebutjar pactes a nivell local amb altres forces polítiques.
h) Coordinar amb la direcció nacional, les campanyes, accions, estratègies, política d’aliances i d’altres temes per implantar-los en el seu àmbit territorial.
d) Nomenar els representants del seu àmbit territorial als organismes de coordinació nacionals, recollint les propostes de les localitats.
e) fixar el número de persones que formaran part del Consell Territorial i ratificar les propostes territorials.
RAONAMENTS: Sembla que es permet la contruccio d’espais terriotirials amplis pero no se’ls dota de contingut ni funcions. Necessitem que aquests, puguin interactuar al territori.

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#8

Article 17. Assemblea territorial
(Apartat 4. Funcionament)
MODIFICACIÓ
“4. Funcionament
b. Serà convocada per la Comissió de coordinació territorial. Es convocarà amb una antelació de 10 dies, amb l’ordre del dia corresponent i els documents que hauran de ser tractats. També podran ser convocades si ho sol·licita un 25% de les persones inscrites en l’àmbit territorial corresponent.”
RAONAMENT:
El 40% del cens d’inscrits és un nombre absolutament inassolible en cap cas.


#9

Article 17 – assemblea Territorial
Punt 2 Funcions
Afegir els punts
b) Aprovar el pressupost anual
c) Ratificar els programes electorals, a proposta de les organitzacions locals i candidatures municipals.
d) Ratificar les llistes electorals municipals proposades per les organitzacions locals i candidatures municipals.
f) Aprovar o rebutjar pactes a nivell local amb altres forces polítiques.
g) sol·licitar l’inici de processos revocatoris dels càrrecs electes públics corresponents als seus àmbits locals
h) Coordinar amb la direcció nacional, les campanyes, accions, estratègies, política d’aliances i d’altres temes per implantar-los en el seu àmbit territorial.
d) Nomenar els representants del seu àmbit territorial als organismes de coordinació nacionals, recollint les propostes de les localitats.
e) fixar el numero de persones que formaran part del Consell Territorial i ratificar les propostes territorials.


#10

En l’article 17, punt 3 concretar que formen part de l’assemblea territorial dos representants de cada comú de l’àmbit del territori. (aquest apartat és important per tal de que les assemblees no hi hagi una representació territorial desigual i poc representativa)


#11

Esmena d’addició:

Afegir el següent punt a l’apartat 2.Funcions de l’article 17:

b. Triar els representants territorials al Consell Nacional de Comuns.


#12

Muy de acuerdo en el uso de herramientas como esta. Precisamente, facilitan el trabajo con formas asamblearias, para evitar los inconvenientes de los que hablas. También de acuerdo en que las asambleas (y cualquier otra reunión) pueden convertirse en discusiones sobre el sexo de los ángeles y escaparates para el protagonismo. Pero ante esto existen dinámicas a aprender y desarrollar de dinamización y facilitación de las sesiones, con herramientas previas de trasparencia y debate.