Organització


Capítol II. Infraccions i sancions: article 39. Tipificació de les infraccions [TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari] (5)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 31. Àrea de transparència [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (3)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 4. Drets i requisits per presentar candidatures [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (6)
2. Independència financera, transparència i gestió ètica dels recursos [ANNEX I. CODI ÈTIC] (7)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 3. Dret a vot i cens electoral [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (4)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Segona. Persones inscrites en la modalitat d'activistes [DISPOSICIONS] (4)
Capítol II. Processos d'elecció interns: article 36. Desplegament reglamentari [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (3)
Article 41. Principis [TÍTOL SISÈ. Gestió dels recursos] (6)
Article 2. Àmbit i finalitats [TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú] (7)
Capítol II. Espais locals: article 12. Òrgans del Comú [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (5)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 11. Règim i procediment sancionador en els processos electorals interns [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (2)
Capítol III. Espais territorials: article 16. Espais territorials orgànics [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (9)
PREÀMBUL Estatuts CatComú [PREÀMBUL] (6)
Capítol IV. Espais nacionals: article 25. Coordinació general ( 2 ) [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (21)
Capítol I. Principis: article 8. Principis [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (5)
Capítol II. Espais locals: article 15. Coordinació general local ( 2 ) [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (24)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 34. Consultes internes vinculants [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (3)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 30. Principis de radicalitat democràtica [TÍTOL QUART. Radicalitat democrática] (7)
Article 1. Denominació, sigles i símbol [TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú] (5)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 5. Sistemes d’elecció [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (4)
Capítol II. Espais locals: article 10. Funcions del Comú [TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú] (11)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 13. Eleccions a les Comissions Executives Locals [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (3)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 12. Mecanismes i garanties per a l’adaptació del present reglament marc a les diverses situacions territorials i locals [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 2. Convocatòria d’eleccions [REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals] (2)
Capítol I. Règim i procediment disciplinari: article 38. De la incoació de l’expedient [TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari] (2)
3. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes [ANNEX I. CODI ÈTIC] (2)
DISPOSICIONS ADDICIONALS: Primera. Modificació i desplegament dels presents estatuts [DISPOSICIONS] (3)
Article 7. Compromisos de l’organització: [TÍTOL SEGON. Formar part de Catalunya en Comú] (3)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 9. Terminis [REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns] (2)
Article 3. Domicili, web i adreça electrònica [TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú] (2)