Capítol I. Principis: article 8. Principis


#1
  1. Catalunya en Comú és una organització política que vol fonamentar-se a partir de l’acció en els espais locals i del seu origen municipalista.

  2. Els espais locals han de ser espais autònoms amb voluntat de corresponsabilitzar-se amb el conjunt de l’organització.

  3. El conjunt d’espais que conformen el model organitzatiu han de vetllar sempre en el seu funcionament per garantir i facilitar processos de debat i la interrelació territorial i sectorial.

  4. El funcionament dels espais de direcció i executius han de ser espais porosos amb el conjunt d’espais de l’organització i per tant hauran d’establir-se els mecanismes de funcionament adients.

  5. Els espais locals i territorials han de ser espais flexibles i adaptables a les diverses realitats territorials que existeixen a Catalunya.

  6. El model que proposen aquests estatuts es fonamenten en el principi d’eficiència orgànica, que partint dels espais ja existents eviti un excés d’estructura orgànica i alhora mantingui capacitat d’adaptació i creixement.

  7. El model organitzatiu que proposen aquests estatuts s’ha de concebre com un primer estadi en evolució, com el propi espai polític, amb voluntat de créixer i ser atractiu i útil per abordar els problemes i reptes socials que existeixen actualment.


#2

Esmena modificació punt 2. Els espais locals són espais autònoms i coordinats en xarxa amb el conjunt de l’organització, principal espai de participació de les persones inscrites i activistes en els debats i decisions de CatComú i corresponsables del funcionament del conjunt de l’organització.
Esmena addicó punt 3. al final, afegir, i la interrelació entre l’acció institucional i ciutadana.


#3

Esmena modificació punt 4.
4. El funcionament dels espais de direcció i executius han respondre als principis de participació i transparència amb el conjunt de l’organització i per tant hauran d’establir-se els mecanismes de funcionament adients per les deliberacions i la presa de decisions.


#4

En el punt 4 s’hauria d’especificar quins són els mecanismes de funcionament que cita i qui és el responsable d’establir-los i en quin termini de temps ho ha de fer.


#5

Esmena que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell
A l’article 8/1
De modificació: Proposo un nou redactat per aquest punt: “ Catalunya en Comú és una organització política amb vocació d’actuar a tots els nivells institucionals però que ho vol fer a partir de l’acció en l’espai local i en el municipalisme”
Motivació: crec que el redactat proposat és poc ambiciós i no s’ajusta a la realitat: Catalunya en Comú sorgeix d’una confluència d forces polítiques diverses alguna de les quals té una tradició i experiència que va molt més enllà del municipalisme. Les organitzacions polítiques que formarien Catalunya en Comú no comencen, totes a l’any 2015.