Capítol II. Espais locals: article 12. Òrgans del Comú


#1

El Comú disposarà com a mínim dels següents òrgans directius:
· Assemblea del Comú
· Comissió executiva
· Coordinació general

En municipis on el desplegament organitzatiu en eixos sectorials, comissions tècniques o espais de treball territorial inframunicipal (districtes, barris, nuclis de població, etc.) així ho justifiqui, el Comú podrà disposar també d’una “Comissió de coordinació” que a part dels membres de la comissió executiva integri representants dels diversos espais de treball que existeixin.

D’acord amb els criteris que s’estableix en aquests estatuts i el desplegament que es permet cada Comú podrà redactar el seu model organitzatiu que haurà de ser aprovat per la seva pròpia Assemblea i ratificat pel Consell Nacional.


#2

Esmena de modificació: Assemblea; Comissió executiva, amb un equip de coordinació general

Justificació: simplificar i fer més col·laborativa i horitzontal la gestió. Està bé que hi hagi un equip coordinador, especialment en els municipis més grans, però com a part de la comissió executiva. Crec que atorga un caràcter més col·legiat al funcionament i representació del Comú.


#3

Justificació
D’acord amb els principis organitzatius exposats en l’article 8, i per evitar un excés d’estructura orgànica i facilitar l’adaptació a les diverses situacions territorials, es proposa fer el següent afegit.
Proposta
Article 12 - Afegir entre els pàrragrafs 2 i 3:
En municipis amb menys de 40 persones inscrites el Comú disposaran només dels Òrgans directius de l’Assemblea del Comú i la Comissió Executiva (que assumiria les funcions de la Coordinació general del Comú).


#4

I per què no 20 o 30? D’altra banda, si es vol posar una limitació, no sembla massa just escriure un número en concret. Caldria fer referència a un percentatge.


#5

Hola, Marcel,

Tens raó. La quantitat, com en tants temes, és arbitrària i podria ser una altra. La qüestió és que hi hagi un mínim on no calgui crear dues estructures orgàniques a més de l’assemblea.