Capítol II. Espais locals: article 10. Funcions del Comú


#1

El Comú té les següents funcions:

a. Promoure el debat polític amb caràcter obert a la ciutadania.

b. Participar en l’elaboració, discussió i aplicació de les polítiques de Catalunya en Comú.

c. Definir els seus propis objectius polítics i establir línies estratègiques d’acció política per aconseguir-los.

d. Administrar els recursos econòmics i el patrimoni que li corresponguin.

e. Promoure espais de formació.

f. Impulsar candidatures electorals en l’àmbit local.

g. Promoure relacions polítiques amb organitzacions i moviments socials en l’àmbit local.


#2

Proposta de modificació de l’article 10, apartat f.
Impulsar o reforçar candidatures electorals en l’àmbit local.
Explicació: pot ser que en determinats municipis ja existeixen candidatures municpalistes i, per tant, el que s’ha de fer és reforçar-les.


#3

En la mateixa línia, potser es pot especificar: Impulsar candidatures electorals en l’àmbit local o reforçar les ja existents que responguin als principis del decàleg de municipalisme en comú (i afegir-lo com a annex)


#4

Proposta d’esmena d’addició al punt b: participar en l’elaboració, dicussió, decisió i aplicació de les polítiques de Catalunya en Comú.

Justificació: Els espais locals són l’espai principal de particiapció de les persones inscrites i des d’on han de poder participar en la presa de decisions de l’organització, d’acord amb els principis de fer política de baix a dalt amb la particiació ciutadana


#5
  1. Completar el literal:
    g) Promoure relacions polítiques amb organitzacions i moviments socials en l’àmbit local, respectant la seva autonomia i particularitats del municipi.

#6

En el punt b. caldri incloure que el Comu també té capacitat de desició política dins del àmbit municipal. No queda molt clar si el Comú pot decidir i fins on pot decidir.


#7

f. Impulsar candidatures electorals en l’àmbit local, i prendre les decisions que cregui convenients pel que fa a aspectes com entrar als governs o possibles pactes post-electorals


#8

Afegir:
h) Definir, discutir, aprovar o rebutjar coalicions postelectorals en l’ambit municipal.
Aquestes politiques seran sancionades (ratificades) pel Consell Nacional.


#9

Article 10. Funcions del Comú
(apartats b. i c.)

MODIFICACIÓ 1:
“b. Participar en l’elaboració, discussió, decisió i aplicació de les polítiques de Catalunya en Comú.”

MODIFICACIÓ 2:
c. Definir els seus propis objectius polítics i establir línies estratègiques d’acció política per aconseguir-los, en coherència amb la línia política de l’organització.”

RAONAMENT:
Combinar autonomia i amb coherència dels territoris amb l’organització. Capacitat per incidir en la pressa de decisions i no només mitjançant de la Coordinació general i les representants al Consell Nacional. Aquesta incidència haurà de ser òbviament ponderada per respectar l’equilibri territorial.


#10

Article 11. Constitució del Comú

ELIMINACIÓ:
Del darrer paràgraf.

RAONAMENT:
La singularitat de Barcelona ja es fa constar a la disposició transitòria primera i no té cap sentit fer-ho constar el mateix dos cops. En tot cas, substituir aquest paràgraf amb una remissió a la disposició transitòria primera dels estatuts.
En qualsevol cas, es proposa incorporar una disposició addicional o afegir-ho a la disposició transitòria primera l’articulació d’ambdós espais, CatComú i Barcelona en Comú, la necessitat d’establir comissions e coordinació o no i establir sistemes per a la mediació/resolució de conflictes per una “doble regulació” de les inscrites/activistes en àmbit ciutat o Catalunya pot conduir a paradoxes.


#11

Article 11. Constitució del Comú
ELIMINACIÓ:
Del darrer paràgraf.

RAONAMENT:
La singularitat de Barcelona ja es fa constar a la disposició transitòria primera i no té cap sentit fer-ho constar el mateix dos cops. En tot cas, substituir aquest paràgraf amb una remissió a la disposició transitòria primera dels estatuts.
En qualsevol cas, es proposa incorporar una disposició addicional o afegir-ho a la disposició transitòria primera l’articulació d’ambdós espais, CatComú i Barcelona en Comú, la necessitat d’establir comissions e coordinació o no i establir sistemes per a la mediació/resolució de conflictes per una “doble regulació

PROPOSTA DE REDACTAT ALTERNATIU AL PARÀGRAF ELIMINAT:
Atesa la singularitat del municipi de Barcelona que disposa d’una organització confluent pròpia Barcelona en Comú, anterior a CatComú, serà necessari un període de de temps per treballar en l’articulació d’ambdós espais i establir sistemes de coordinació i cooperació adients, d’acord amb el que disposa a la disposició transitòria primera d’aquests estatuts.