CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 11. Règim i procediment sancionador en els processos electorals interns


#1

11.1. La Comissió Electoral corresponent podrà, a instància de part o d’ofici, iniciar i resoldre procediments sancionadors en el marc del procés electoral pel qual s’hagi constituït, d’acord al disposat als presents Estatuts i els Reglaments específics que els desenvolupin.

11.2. Infraccions. Les infraccions seran qualificades com:

a) Lleus:

 • L’utilització reiterada de canals de comunicació de l’organització que no estiguin previstos per a tal fin per l’enviament de propaganda electoral de la candidatura.
 • L’utilització desproporcionada de recursos més enllà dels establerts per l’organització per a la campanya electoral.
 • Desprestigiar a d’altres candidatures que es presentin en les mateixes eleccions. Això no ha de ser contradictori amb poder contrastar les propostes pròpies amb les d’altres candidatures.

b) Greus:

 • L’acumulació de dues o més infraccions lleus.
 • Propagar notícies falses o manipulades.
 • Desprestigiar a CatComú o als seus òrgans. Això no ha de ser contradictori amb poder fer crítica constructiva i propostes de millora.

c) Molt greus:

 • L’acumulació de dues o més infraccions greus.
 • Desprestigiar a d’altres persones, membres o no de CatComú, pel seu gènere, orientació sexual, origen ètnic o diversitat funcional.
 • Qualsevol manipulació del cens electoral, el sistema de votació o el recompte dels vots.

11.3. Sancions.

a) Les candidatures que incorrin en les infraccions descrites en l’article anterior rebran les sancions següents:

 • Per una infracció lleu: Amonestació escrita.
 • Per una infracció greu: Exclusió de la candidatura del procés electoral.
 • Per una infracció molt greu: La Comissió Electoral instarà la incoació d’un expedient sancionador d’acord amb el que preveuen els Estatuts.

b) Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat dels fets, la reiteració de conductes sancionables, el dany causat en el seu cas a les persones o òrgans afectats, la transcendència interna i externa per CatComú dels fets o, si escau, la responsabilitat pública o orgànica de la persona infractora.

c) Les sancions no són excloents entre si


#2

afegir “o per altres motius de discriminació” (el problema d’enumerar és que ens podem deixar alguns casos (de tipus religiós, d’edat, malaltia, etc.)