Capítol II. Espais locals: article 15. Coordinació general local


#1

1.Funcions

Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:

a. La representació del Comú.

b. Convocar, presidir i coordinar la Comissió executiva i la Comissió de coordinació en cas que existeixi.

c. Definir les àrees polítiques que desenvoluparen les funcions de la Comissió executiva.

d. Atorgar poders en ordre a la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.

e. Adoptar decisions polítiques i establir les línies generals d’actuació, d’acord amb l’aprovat a l’Assemblea i la Comissió executiva.

f. Presentar a l’Assemblea del Comú informe sobre la gestió de la Comissió executiva.

2.Composició

a. La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres, garantint que com a mínim hi hagi un 50% de dones.

b. La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.


#2

Mal definit en termes de gènere. Un “mínim de 50% de dones” vol dir que si és una persona ha de ser dona, si són dues, una dona i un home o dues dones, i si són tres, dues dones i un home o tres dones. No és un estil de discriminació positiva just. La definició justa, raonable i el que volem projectar a la societat com a organització feminista és: “si és una persona, pot ser dona o home; si en són dues, una dona i un home, i si en són tres, dues dones i un home o dos homes i una dona”. A més s’ha d’afavorir que la coordinació sigui plural, és a dir, que sigui excepcional una coordinació d’una sola persona.


#3

Crec que l’equip de coordinació ha d’estar inclòs directament a l’executiva, o dit d’una altra manera, l’executiva ha de tenir entre els seus membres persones que assumeixin la coordinació, entesa com a feina no tant de representació i direcció sinó de coordinació i secretaria. L’equip de coordinació hauria d’estar format per un mínim de tres persones.


#4

b. La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.

L’assemblea del comú escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.


#5

Esmena: Substituir “mínim d’una persona” per “mínim de dues persones”.en " La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres"

Esmena: Suprimir “la o” del text “La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.”
[/quote]


#6

Esmena:
Substituir “La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres, garantint que com a mínim hi hagi un 50% de dones” en “La coordinació general estarà formada per dues persones, garantint que almenys una sigui dona”


#7

No està mal definit, principalment per que veig que entens el que vol dir:

Crec que el que passa és que no estàs d’acord amb aquest tipus de discriminació positiva, que ja és una altra cosa diferent de “mal definit”.

El company joanjordi89 ha presentat fa uns minuts una aportació que potser resol aquest petit inconvenient:


#8

Crec que queda millor “dues persones, una dona i un home”. No veig necessitat ni utilitat a la discriminació positiva en aquest aspecte. Crec que possibilitar que la coordinació pugui estar formada per dues dones però no per dos homes té més de paternalisme que de feminisme.


#9

No és qüestió de “quedar millor”; com ha dit abans el company Ignasi, és que no estàs d’acord amb la mesura. Quin problema hi ha en que dues dones puguin coordinar? Per què creus que és paternalista, si l’important de veritat de la mesura i de que quedi per escrit és assegurar que com a mínim una d’aquestes persones sigui dona? De l’altra manera, amb lo del 50%, s’està assegurant que com a mínim hi hagi un home, lo qual és totalment absurd perquè no hi ha cap necessitat de fer-ho. Els homes ja estaran a tot arreu, no et preocupis.


#10

Totalment d’acord amb @JCClave i afegeixo a més que posar ‘home’ ‘dona’ invisibilitza altres realitats, per tant aposto també ‘per mínim una dona’ per justícia social i així resta obert l’altre o altres càrrecs a altres persones, s’identifiquin com s’identifiquin.


#11

Absolut desacord. No tinc cap problema en que dues dones puguin coordinar si dos homes poden fer-ho. Com que no veig necessitat ni utilitat en que dos homes siguin coordinadors, exactament el mateix veig en dues dones. El feminisme no necessita cap protecció paternalista. Necessita una garantia real d’igualtat.


#12

Proposta:

Eliminar l’adjectiu “general” del títol (Coordinació general local)

[quote=“GrupImpulsor, post:1, topic:842”]
Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:


#13

Proposta:

Convocar, presidir i coordinar la Comissió Executiva Local i la Comissió de Coordinació Local en cas que existeixin.
[/quote]


#15

Deixant de banda que estic plenament d’acord amb mesures de “discriminació positiva” per garantir la pluralitat representativa, la proposta de redacció alternativa que en fa @victorix no m’encaixa en absolut ja que és una redacció binària que redueix les persones als gèneres estereotipats “home” i “dona”.

Així doncs, considere més oportuna propostes com la de la @LauraC que, em sembla, garanteix la [necessària] presència de dones als òrgans directius i de representació i, a més, deixa oberta la porta a persones que no s’identifiquen com a home ni com a dona.

Ni entenc la por ni crec que sigui tant sols realista el pensar que no hi hauran homes als espais de poder independentment de que aquests estatuts intentin regular la seua presència i atenuar la masculinitat de l’espai.


#16

Per tal de treballar coordinadament amb totes les persones del nostre entorn amb qui compartim l’objectiu de fer créixer CatComú, és imprescindible una calendarització del desplegament territorial de CatComú; aquesta calendarització cal que sigui rigorosa i ha de contemplar i adaptar-se a possibles processos electorals imprevistos o bé processos electorals ja confirmats (EEMM 2109)


#17

Por? En absolut. Però tota la conversa porta a pensar que el que jo defenso és perquè em fa por o perquè defenso estructures tradicionals (cap de les dues coses és així, al contrari). En canvi la redacció del punt i les diferents intervencions porten a que una dona hetero és més candidata a discriminació positiva que un home gai. Doncs discrepo rotundament.


#18

Crec que el debat és sobre identitats de gènere i no sobre orientacions afectivo-sexuals. Tot i així, se m’acuden moltes més cares públiques d’homes gai que de dones lesbianes, o sigui que si alguna candidata que s’identifiqui com a lesbiana o dona trans* es veu beneficiada de la discriminació positiva, jo com a home gai ja em sento ben representat en la diversitat.


#19

L’elecció de la coordinació general local ha de ser un dret de les persones inscrites en aquell àmbit territorial. Aquesta és una de les màximes expressions de democràcia interna de Catalunya en Comú. Per tant proposo modificar l’art.15.2.b en aquest sentit i afegir com a dret de les persones inscrites l’elecció de la coordinació general local. També proposo modificar l’art. 15.2.a) per garantir que la Coordinació general estigui integrada per, com a mínim dues persones, garantint la representació d’amdós sexes.


#20

El que diu el punt 2a és impossible de fer, doncs l’única manera d’establir que hi hagi un 50% de dones és dient que “…estarà integrada per dues o quatre persones ”.

En el punt 2b.- On diu “La Comissió Executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general”. Afegir “d’entre aquelles que formin part de la dita Comissió Executiva (o del lloc que es consideri que han de sortir aquestes persones). Crec que és bo concretar el lloc del que han de sortir aquells que facin les funcions de coordinació general.


#21

Esmena:

Justificació
Els càrrecs de coordinació general han de representar els valors i principis de l’organització, alhora que han de tenir tant les capacitats com disponibilitat necessària per assumir les seves responsabilitats. CatComú aposta per la creació d’espais de participació i treball col·lectiu i per una forma diferent de fer política amb valors i pràctiques feministes. A partir d’aquí podríem considerar que els càrrecs de coordinació general també han de recollir aquest esperit i han de constituir-se com espais col·legiats que apostin pel treball cooperatiu i col·laboratiu, fugint de personalismes. És per això que es considera que la possibilitat que pugui ser d’entre 1 a 3 persones les que puguin exercir aquests càrrecs deixa oberta la porta a la concentració de poder en una única persona en lloc de la constitució d’un espai plural; per tant es proposa que aquests càrrecs puguin ser exercits per un mínim de 2 persones.
A banda, el fet que el nombre de persones que constitueixen l’espai no sigui parell, dificulta també la interpretació que com a mínim hi hagi un 50% de dones. D’aquí que la mesura recollida en l’articulat hauria de ser d’entre 2-4 persones i no de 1-3. També el fet que el nombre de persones que puguin exercir aquests càrrecs sigui superior a 1 persona facilita la distribució de tasques i la sostenibilitat del seu exercici per possibles dificultats d’alguns dels seus membres en moments puntuals i que puguin ser suplides i acompanyades per la resta de membres de la coordinació.

Proposta
Articles 15.2.a i 25.3.a - Modificar
La Coordinació general està integrada per un mínim de dues persones i un màxim de quatre, garantint que com a mínim hi hagi un 50% de dones.