Capítol IV. Espais nacionals: article 25. Coordinació general


#1

1.Definició

És el càrrec sobre el que recau la responsabilitat de direcció dels òrgans nacionals.

2.Funcions

Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:

a. La representació de Catalunya en Comú.

b. Convocar, presidir i coordinar la Comissió Executiva i el Consell Nacional.

c. Definir les àrees polítiques que desenvoluparen les funcions de la Comissió Executiva.

d. Atorgar poders en ordre a la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.

e. Adoptar decisions polítiques i establir les línies generals d’actuació, d’acord amb l’aprovat a l’Assemblea, el Consell Nacional i la Comissió Executiva.

f. Presentar a l’Assemblea Nacional l’informe sobre la gestió del Consell Nacional sortint.

3.Composició

a. La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres, garantint que el nombre d’homes no sigui superior al de dones.

b. La Comissió executiva escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.


#2

Proposta d’esmena a l’article 25.2.b:
b. Convocar, presidir i coordinar la Comissió Executiva.
Explicació: No és lògic que si el Consell Nacional te un/a president/a i una Mesa, sigui Coordinació General qui la convoqui, presideixi i coordini. Tal i com s’estableix en l’article 23.4 i es proposa de millorar en els esmenes presentades en aquest article, el Consell Nacional ha de ser convocat, presidit i coordinat pel President/a i la Mesa.


#3

Esmena de modificació: Coordinadora General: És l’equip sobre el que recau la responsabilitat de coordinació dels órgans nacionals i de direcció de l’acció quotidiana de l’organització, d’acord amb els acords presos pels diferents órgans de particpació i representació de les persones inscrites.

Modificació: Proposar a la Comissió Executiva les àrees polítiques que desenvolparan les seves funcions.

Modificació: a. La Coordinadora General està integrada pels responsables de les àrees polítiques de l’executiva i tres persones que exerciran les funcions de coordinació general i representació pública de Catalunya en Comú. Es garantirà que el nombre d’homes no sigui superior al de dones.
b. El Consell Nacional escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general, a proposta de la comissió executiva.


#4

b. La Comissió executiva escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.

L’assemblea general escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.


#5

“1. Definició És el càrrec sobre el que recau la responsabilitat de direcció dels òrgans nacionals
Coordinació General”

 Esmena: Substituir “direcció” per “coordinació”.

#6

“3.b. La Comissió executiva escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.”

Esmena: Substituir “La Comissió Executiva” per “El Consell Nacional”.

#7

Esmena: Substituir “mínim d’una persona” per “mínim de dues persones”.
Motivació: Un partit plural, amb coordinació col·legiada i amb paritat de gènere.


#8

La coordinació nacional ha de ser escollida de forma directa a l’assemblea general d’inscrits, no pot ser escollida per intermediació. No podem parlar de radicalitat democràtica i després introduïr mecanismes de “control” sobre l’elecció dels inscrits.


#9

No entenc pq complicar-se així, si volem paritat dos persones i que siguin home i dona. No em sembla necessari introduir un tercer, limitant aleshores que sigui home.


#10

Substituir:
a. La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres, garantint que el nombre d’homes no sigui superior al de dones.
“La coordinació general estarà integrada per dues persones, garantint que una sigui dona.”


#11
  1. Esmena al número 2. Funcions, literal
    a) La representació política i jurídica de Catalunya en Comú

  2. Afegiria al número 3. Composició, el literal
    c) El mandat de la Comissió Executiva será com màxim de 4 anys, a la finalització dels quals h’aurà de fer una nova elecció.

  3. Consell: Cal definir com es cobreixen les baixes dels membres dels òrgans en els seus mandats i com es trien els nous.


#12

Modificació:

La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de dos, garantint que el nombre d’homes no sigui superior al de dones.


#13

Proposo anomenar Coordinació Nacional enlloc de General.

Tenint en compte que estem construint una organització d’àmbit català, la definició de Catalunya que vem fer 8 d’abril de 2017, i que ja anomenem amb aquest adjectiu al Consell Nacional del comuns.

També ens pot servir per distingir les coordinacions a nivell municipal, que tampoc serien Coordinació General Local sinó simplement Coordinació Local


#14

En el punt 3a es diu que “La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres, garantint que el nombre d’homes no sigui superior al de dones”. Potser fóra millor dir que “estarà integrada per un home i una dona” doncs és l’única manera d’evitar que el nombre d’homes sigui superior al de dones o que el de dones sigui superior al d’homes que, ficats en aquesta dinàmica, tampoc seria just.


#15

Els coordinadors/res han de ser escollits per la totalitat de les persones dintre de CatComú. Atenint al comentari introduït anteriorment en el que es proposava que els activistes paguessin una quota amb l’objectiu d’aconseguir un finançament estable i establir un lligam de responsabilitat amb l’organització, aquests, com a mínim, haurien de poder tenir vot per escollir els coordinadors/res.


#16

La coordinació, en tots els nivells, ha de tenir una composició paritària. Es proposa que sigui de dues persones i estrictament paritària. L’actual proposta és complexa en la seva aplicació pel nombre de persones, d’una a tres, i cal simplifica-la.


#17

Esmena:

Justificació
Els càrrecs de coordinació general han de representar els valors i principis de l’organització, alhora que han de tenir tant les capacitats com disponibilitat necessària per assumir les seves responsabilitats. CatComú aposta per la creació d’espais de participació i treball col·lectiu i per una forma diferent de fer política amb valors i pràctiques feministes. A partir d’aquí podríem considerar que els càrrecs de coordinació general també han de recollir aquest esperit i han de constituir-se com espais col·legiats que apostin pel treball cooperatiu i col·laboratiu, fugint de personalismes. És per això que es considera que la possibilitat que pugui ser d’entre 1 a 3 persones les que puguin exercir aquests càrrecs deixa oberta la porta a la concentració de poder en una única persona en lloc de la constitució d’un espai plural; per tant es proposa que aquests càrrecs puguin ser exercits per un mínim de 2 persones.
A banda, el fet que el nombre de persones que constitueixen l’espai no sigui parell, dificulta també la interpretació que com a mínim hi hagi un 50% de dones. D’aquí que la mesura recollida en l’articulat hauria de ser d’entre 2-4 persones i no de 1-3. També el fet que el nombre de persones que puguin exercir aquests càrrecs sigui superior a 1 persona facilita la distribució de tasques i la sostenibilitat del seu exercici per possibles dificultats d’alguns dels seus membres en moments puntuals i que puguin ser suplides i acompanyades per la resta de membres de la coordinació.

Proposta
Articles 15.2.a i 25.3.a - Modificar
La Coordinació general està integrada per un mínim de dues persones i un màxim de quatre, garantint que com a mínim hi hagi un 50% de dones.


#18

AFEGIR :
article 25. Coordinació general
3. Composició
b. La Coordinadora General és escollida per l’Assemblea Nacional mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

ELIMINAR :
2. Composició
b. La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les
funcions de coordinació general.
RAONAMENT : La coordinació s’ha d’escollir com la resta de membres del Consell Nacional i de la executiva, però entenem que l’executiva pot modular, segons les necessitats, aquest òrgan des de una figura individual a una més coral.


#19

Article 25. Coordinació general
(Apartat 3.Composició, lletra b.)

ELIMINACIÓ:
“b. La Comissió executiva escollirà les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.”

SUBSTITUCIÓ:
“b. La Coordinadora Nacional és escollida per l’Assemblea Nacional mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació. “

RAONAMENT:
En coherència amb la modificació proposada en aquest document de l’Article 15 dels Estatuts, per la qual és l’Assemblea del Comú qui elegeix a la persona o persones Coordinadores Nacionals de Catcomú. Al text apareix indistintament “Coordinadora general” o “Coordinadora nacional” cal uniformitzar la denominació.


#20

Esmene a l’article 25 Coordinació General
Punt 3 apartat a: Modificar “per un mínim d’una persona i un màxim de tres” per “per un mínim de dues persones”
Jordi Romero