Capítol IV. Espais nacionals: article 25. Coordinació general


#21

Esmena que ens fa arribar el company Lluís Medir de Palafrugell
A l’article 25/3.a
De supressió: suprimir “d’una persona”.
Motivació: No es pot complir la determinació del propi article quan diu que mai hi pot haver més homes que dones. Només poden ser 3 (2 dones i un home ) o 2 (1 i 1 o 2 dones).