CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 5. Sistemes d’elecció


#1

5.1. Els sistemes de elecció que s’utilitzaran (tipus de llistes, tipus de vot, tipus de recompte, mecanisme de assignació de les places en funció dels vots obtinguts, i els mecanismes de correcció de gènere o d’altres tipus) es detallen per a cada cas als capítols corresponents del present reglament.


#2

En relació als sistemes d’elecció, i per no entrar un a un a cada capítol repetint arguments, crec que el sistema triat par a casi tots els casos (llistes tancades, ordenades i completes) deixa molt poc marge d’incidència a les primàries, especialment si només hi ha una llista, cosa que pot passar en molts casos, especialment en els àmbits locals. En aquest cas, les primàries només podrien servir per ratificar la llista, sense incidir ni tant sols en l’ordre. En cas d’haver-hi més llistes, no conec les característiques del sistema d’assignació (Sainte-Lagué), però em sembla que tampoc hi haurà molta incidència de les primàries en el sentit d’ordenar les persones segons la valoració expressada en els vots. Respecte els llindars per entrar al repartiment (20%) semblen una mica alts, poden deixar sense representació una part important de l’espai, cosa que em sembla negativa, especialment en les eleccions a órgans interns, on em sembla més important preservar la diversitat en la representació. En el cas d’eleccions a llistes electorals, pot tenir més sentit si es prioritza la cohesió dels equips.
Em sembla que el sistema triat respon a una voluntat de control i pacte en la confecció de les llistes que té el seu sentit, però s’addiu poc amb els principis de participació, apertura, horitzontalitat que proclamem. En un moment incial com en el que estem, està bé no entrar en lluites internes competitives a través de primàries (que entenc que és l’objectiu del sistema triat), però també està bé tenir mecanismes per a que les persones inscrites puguin incidir en la confecció i ordenació de les llistes per anar veient quines persones i sensibilitats aconsegueixen més suport. En la mateixa línia, en aquest moment inicial, crec que cal prioritzar més la representació de la diversitat de l’espai, que crec que es correspondria amb llindars més baixos per entrar al repartiment.
No sé proposar cap sistema (no sóc experta en el tema), però demanaria algun sistema més obert.
En quant a qui vota en cada procés, en el cas d’eleccions a órgans interns, ho restringiria a les persones inscrites, però en el cas de llistes electorals proposo primàries obertes a la ciutadania (amb algun requisit de registre per controlar duplicitats de vot…). Crec que és interessant obrir-se a l’opinió de la ciutadania, a més que també serveix com a precampanya per donar a coneixer la candidatura.


#3

Molt d’acord amb lauraBS, i de fet en alguna assemblea havia sortit el tema i també es proposava la possibilitat que no inscrits puguessin votar, dotant-los d’algun altre registre o catalogació. Sobre tot crec que no s’hauria de delimitar excessivament la forma de presentar-se, i en canvi permetre que qui vulgui presentar-se a unes primàries amb llista tancada (grups de gent ben cohesionats que s’entenen bé són claus per fer més feina, hi ha menys discussions estèrils o per falta de coneixença mútua o fins i tot per diferència de formació). I qui vulgui llistes obertes, també, quan la quantitat de gent ho faci possible.


#4

No tinc clar qui pot votar a les eleccions per conformar llistes electorals. Entenc que es pot arribar a acords amb altres formacions agermanades per presentar-se en confluència i que hauria de tenir l’oportunitat de triar la llista totes aquelles persones participants de la confluència siguin o no inscrits/es a catcomú