CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 2. Convocatòria d’eleccions


#1

2.1. Òrgans competents:

a) Eleccions a llistes d’àmbit supramunicipal: el Consell Nacional a proposta de la Comissió Executiva Nacional i havent-hi consultat prèviament als grups institucionals respectius.

b) Eleccions a llistes d’àmbit local: la Comissió Executiva Local corresponent o la Coordinadora Local corresponent (en cas que existeixi) i havent-hi consultat prèviament al grup institucional s’hi hagués.

c) En el cas que no estigués constituït l’òrgan competent, es procedirà d’acord a l’establert als Estatuts i les seves disposicions transitòries.

2.2. En tots els casos serà necessari un informe no vinculant emès per l’equip d’Organització i Territori; d’acord al següent procediment:

a) L’òrgan competent informarà de la seva intenció de convocar el procés electoral i dels detalls suficients que el caracteritzin.

b) En un termini no superior a una setmana l’equip d’Organització i Territori ha d’emetre un informe amb possibles recomanacions respecte al procés electoral, i amb especificacions del procediment a seguir per a la notificació dels resultats.

2.3. Marc temporal en el qual es poden convocar eleccions:

a) En el moment en què l’òrgan competent ho consideri més adequat.

b) Per tal d’optimitzar els recursos, l’equip d’Organització i Territori proposarà un calendari marc per la celebració de processos electorals interns (especialment els d’escala local). Igualment podrà aconsellar ajustar les dates proposades pels òrgans competents per tal d’aconseguir una millor coordinació amb el conjunt de processos electorals en curs de l’organització.

2.4. L’acord de convocatòria de l’òrgan competent inclourà els detalls necessaris per elaborar la convocatòria formal d’eleccions (article 2.5) i la/les persona/es responsables de realitzar-la, així com les persones que formaran part de la comissió electoral.

2.5. El procés d’elecció s’inicia amb la convocatòria formal d’eleccions a totes les persones amb dret a vot o a formar candidatura, que es farà arribar com a mínim a través dels canals de comunicació habituals de l’espai que es tracti, i, preferiblement, reforçant la seva difusió i publicitat. Aquesta comunicació obligatòriament ha d’incloure:

a) Calendari electoral amb indicació de les dates de les seves diverses fites

b) Càrrecs que s’escullen (nombre, funcions i responsabilitats, duració del mandat)

c) Dates de tancament del cens electoral i procediment per verificar si se’n forma part

d) Requisits, terminis i procediment per presentar candidatures

e) Via de presentació d’al·legacions i impugnacions i mecanisme de contacte amb la Comissió Electoral

f) Reglament electoral d’aplicació i d’altra normativa que pugui afectar


#2

Caldria deixar més marge de decisió als grups locals, observo una excessiva jerarquització ja que cal passar per força pel sedàs del Consell Nacional, i a sobre a proposta de la Comissió Executiva. Les bases que no tenen accès directe a aquests òrgans i depenen dels “intermediaris” (enllaços, representants, etc,) no tenen manera (al menys actualment) de comunicar-s’hi i demanar renovacions de càrrecs o eleccions, si tenen una opinió diferent a la d’aquests representants.