ANNEX I. CODI ÈTIC. ARTICLE 3 Inconpatibiliats laborals posteriors a l'exercici de càrrecs públics


#1

Un dels temes que més desacredita els polític son els febles límits que s’estableixen en la continuïtat de les seves carreres professionals, un cop abandonada la funció pública, en empreses públiques, privades o de capital mixta, vinculades a l’àmbit social o sector productiu en que s’ha desenvolupat la seva activitat política.
La radicalitat democràtica es obliga a filar més prim per dignificar i prestigiar l’activitat política com una acció realitzada en pro del be comú i no en busca una vida futura més còmoda fàcil i més be remunerada en posar fi a l’exercici d’un càrrec públic.
Proposta:
Article 3
(…) a càrrecs de responsabilitat (Consells d’Administració, Alta Direcció, càrrecs de confiança o de lliure designació, que no hagin estat proveïdes per oposició o concurs públic) en empreses privades o empreses creades, regulades, supervisades o participades directa o indirectament per les Administracions (…)
El òrgan responsable d’emetre una resolució sobre la incompatibilitat laboral serà la Comissió de Garanties Democràtiques.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: 3. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes


#3