Títol Cinquè.Règim Disciplinari


#1

Artíccle 38.8 i 38.9 Modificar el redactat de l’article respecte al règim i procediment sancionador perquè el Comitè de Garantíes sigui l’última instància.
Justificació:
En el capítol quart corresponent a radicalitat democràtica, l’article 33 recull que la Comissió de Garanties Democràtiques es l’órgan, imparcial i independent, que vetllarà en última instància, pel bon funcionament de l’organització d’acord als seus estatuts i normes de funcionament. Tanmateix a l’article 38.9 s’apunta que les decisions de la Comissió de Garanties Democràtiques poden ser recorrides davant del Consell Nacional, produint-se una incoherència en el seu redactat respecte al capítol anterior.
Proposta:
Artícle 38.8
La resolució adoptada pot ser objecte de recurs davant el Consell Nacional.
Article 38.9
Les decisions del Consell Nacional poden ser recorregudes en darrera instància davant la Comissió de Garanties Democràtiques.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: Capítol I. Règim i procediment disciplinari: article 38. De la incoació de l’expedient


#3