Revitalització agroecològica del món rural

sobirania-alimentàri

#1

Cal desenvolupar una política agroalimentària vinculada al territori, considerant el sector agrari com a factor estratègic per contrarestar els efectes de la crisi ecològica i alimentària global. Apostem per reconnectar la indivisible relació entre el camp i la ciutat, impulsant un model de producció, distribució i consum d’aliments ecològics, estacionals i de proximitat. A més de proveir productes consumibles, la revitalització agroecològica del món rural pot oferir també molts altres serveis ecosistèmics vitals per a tota la societat: reduir la contaminació i pal·liar el canvi climàtic acumulant carboni al sòls i els arbres, millorar la fertilitat natural del sòls, garantir el bon estat ecològic de les masses d’aigua i contribuir a mantenir la biodiversitat del nostre país. Aquest és un model que posa en valor la funció social de la terra, enfortidora del teixit social i econòmic local. Es permet així el reconeixement de la funció social que juga la pagesia, s’afavoreix el retorn al camp i es fa de l’agricultura una activitat viable per al jovent.


#2

Localització: Punt 3.6 paràgraf «Revitalització agroecològica del món rural»

Text original: «Cal desenvolupar una política agroalimentària vinculada al territori, considerant el sector agrari com a factor estratègic per contrarestar els efectes de la crisi ecològica i alimentària global. Apostem per reconnectar la indivisible relació entre el camp i la ciutat, impulsant un model de producció, distribució i consum d’aliments ecològics, estacionals i de proximitat. A més de proveir productes consumibles, la revitalització agroecològica del món rural pot oferir també molts altres serveis ecosistèmics vitals per a tota la societat: reduir la contaminació i pal·liar el canvi climàtic acumulant carboni al sòls i els arbres, millorar la fertilitat natural del sòls, garantir el bon estat ecològic de les masses d’aigua i contribuir a mantenir la biodiversitat del nostre país. Aquest és un model que posa en valor la funció social de la terra, enfortidora del teixit social i econòmic local. Es permet així el reconeixement de la funció social que juga la pagesia, s’afavoreix el retorn al camp i es fa de l’agricultura una activitat viable per al jovent.»

Esmena: Addició, després d’ «Apostem per reconnectar la indivisible relació entre el camp i la ciutat» la frase «promocionant l’agricultura periurbana i els parcs agraris»

Addició després de «…estacionals i de proximitat.» la frase «un comerç just solidari, integrador i responsable»

Addició al final del paràgraf «Per fer possible el retorn del jovent a la pagesia cal sòl per cultivar i per això és totalment imprescindible qualificar el sòl agrícola com a tal per protegir-lo i crear un banc públic de terres»

Motivació: L’agricultura ja és en gran part periurbana (o “peripolígon” que bé a ser el mateix) i s’ha de posar en valor com a potencial producte de proximitat, cal protegir el sòl agrari per no perdre’n més i cal tenir un banc de terres. Falten pagesos per que també falten terres accessibles.