Principis polítics organitzatius del nou espai


#1

[PROPOSTA]
Principis polítics bàsics que ha de tenir el nou espai polític per a ser un espai transformador, democràtic i feminista:

Perspectiva feminista en tots els debats i propostes programàtiques de l’organització. Garantir paritat (tendint cap al 60% de dones) en persones que representen a l’organització internament, a la institució, així com en el conjunt de les persones alliberades. Més enllà de les quotes, cal vetllar per processos interns que no propiciïn la competitivitat per sobre de la col·laboració, evitant metodologies de decisió que derivin en lluites fratricides entre companyes. En aquesta línia, s’evitaran càrrecs unipersonals on es concentri el poder, apostant per òrgans col·legiats o explorant sistemes innovadors com la bicefàlia en els òrgans que es fa servir al Kurdistan, on cada càrrec està ocupa per dues persones, una dona i un home.
• Continuant amb aquest objectiu d’incorporar la perspectiva feminista en la política, les decisions es prendran en tots els òrgans, sempre que sigui possible, per consens i en cas de ser impossible per majories de dos terços o mínim d’un 60%. Totes les decisions que no assoleixin un 60% s’han d’ajornar per propiciar l’obertura de nous processos de deliberació interns que permetin cercar una posició de consens.
• Tots els òrgans de direcció i deliberació del nou subjecte polític han de ser escollits mitjançant mecanismes plenament democràtics que garanteixin la màxima pluralitat. Així, cal evitar metodologies com primàries amb “llistes planxa” fomentant mètodes proporcionals com per exemple Dowdall o Borda.
• Els càrrecs públics estan sotmesos a la voluntat de la militància, s’han d’establir mecanismes de fiscalització que propiciïn la participació de la base i evitin que el cos de representants institucional actuï amb autonomia de l’organització o tingui un control sobre la mateixa. S’establiran mecanismes que facin factible una eventual revocació d’un càrrec electe.
Organització transparent amb informació accessible per a tothom mitjançant espais virtuals. Establir principis de funcionament clars, amb criteris objectius que regulin la participació de la base
• La contractació de personal tècnic es realitzarà mitjançant processos obert i transparents prioritzant metodologies basades en les capacitats de la persona i no en la seva fidelitat ideològica.
• Tots el òrgans de l’organització tenen com a prioritat propiciar espais de deliberació i decisió oberts i amb metodologies que fomentin la participació del màxim nombre de persones possibles. Tots els processos i espais de decisió són vinculants, no així els espais deliberatius. Cal diferenciar de forma clara aquests dos tipus d’espais.
• L’organització ha de fomentar la construcció de nous lideratges per garantir la renovació democràtica. Així, cal evitar la duplicitat de càrrecs interns en aquelles persones que ja tenen un càrrec, públic o tècnic, dins de les institucions. Fomentar l’aparició en mitjans de comunicació de persones sense càrrec institucional, garantint la diversitat de persones sempre que sigui possible. Per tal de garantir aquesta pluralitat s’han d’evitar figures orgàniques com les de secretari/a general o president/a que fomenten la verticalitat i els hiperlideratges.
• Garantir l’autonomia local, fomentant el municipalisme i la pressa de decisió en espais propers a la militància, prioritzant els espais que responguin a realitats polítiques preexistents.
Consultes vinculants obligatòries per llistes electorals (primàries), acords de govern i de legislatura així com per decisions estratègiques. Les consultes combinaran els mecanisme telemàtics amb els presencials, requerint un mínim de votacions presencials a cada persona inscrita, per exemple una de cada cinc votacions s’haurà de fer presencial per evitar militàncies virtuals sense cap vincle real amb l’organització, es podran fer excepcions en casos degudament justificats (mobilitat reduïda, distància amb centres de votació, incompatibilitats laborals, malaltia etc…)
• S’establirà un protocol que reguli els possibles conflictes d’interessos que la gestió d’allò públic pugui generar en les persones que formin part de l’organització.