Per una gestió pública i sostenible de l’aigua

comarques-gironines

#1

Cap territori del país suporta un transvasament cap a l’exterior de més del 70% del cabal del seu principal sistema hídric, ni una sobreexplotació permanent dels aqüífers com els del Montseny i el Pirineu. Davant els problemes d’abastament d’aigua a l’Empordà, els episodis de contaminació greu per purins dels aqüífers que subministren l’aigua potable dels nostres pobles i ciutats, l’embotellament massiu de l’aigua subterrània, i l’incompliment sistemàtic del cabal ecològic del Ter, fan necessària una gestió sostenible i pública de l’aigua. No té sentit mantenir les dessaladores construïdes amb fons europeus del Prat i la Tordera infrautilitzades, mentre se sobreexplota la conca del Ter per abastir l’àrea metropolitana.


#2

Fer un tractament integral a traves del plan de conca i recuperar la gestió municipal dels serveis.
• Estudiar la introducció d’una fiscalitat per grans consums: piscines, camps de golf…


#3

El agua como derecho humano. Creemos que el sistema de gestión del agua actualmente es ineficiente –hay ayuntamiento que privatizan como quieren, etc.- por lo que proponemos los siguientes puntos para poner a debate:

 Cada cuenca fluvial ha de tener su empresa pública del agua para equilibrar el territorio. Todos han de tener el mismo acceso al agua.  Prohibición total de la gestión privada del agua. Como ejemplo se pone el río Tordera: Las plantas embotelladoras venden el agua y no pagan por ella; como consecuencia de la falta de agua tendremos que construir desaladoras. Romper progresivamente los contratos privatizadores.  Obtención de tasas al pagar el agua para el mantenimiento de las cuencas.  Contaminación de los acuíferos: Exceso de explotaciones ganaderas. Regulación del nº de animales que se crían.